همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران 

به نام خدا

رعایت نکات زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی ضروری است.

v      مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌هایتحقیقات مرتع و بیابانایران که برای نخستین بار منتشر می‌شوند، برای چاپ در هیئت تحریریه مجله بررسی خواهند شد. دریافت کلیه مقاله‌ها فقط از طریق وبگاه نشریه به نشانی ijrdr.areeo.ac.ir انجام خواهد شد.

v      مقاله‌هایی که نتایج آنها صرفا" مبتنی بر شرایط آزمایشگاهی تهیه شده باشند پذیرفته نخواهند شد.

v      مقالاتی که منابع آنها ناقص است به نویسندگان عودت داده خواهد شد. لازم است قبل از ارسال مقاله راهنمای نگارش به دقت مطالعه شود و منابع مورد استفاده دقیقا" بر اساس راهنمای نگارش مجله تنظیم شوند. برای تمامی منابع مورد استفاده در مقالات قبل از مرحله تعیین داور، جستجوی اینترنتی انجام می‌شود و در صورتی که یکی از منابع ناقص بوده و  امکان جستجوی آن منبع وجود نداشته باشد جهت تعیین تکلیف به نویسندگان ارجاع می‌شود.

v      برای تمام مقالاتی که تعیین داور شده‌اند قبل از ارسال به داوری هزینه‌ 500000 ریال (معادل 50000 تومان) دریافت خواهد شد و چنانچه مقاله از طرف داوران برای چاپ در فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان مورد پذیرش قرار گیرد، بخشی از هزینه‌های چاپ معادل 500000 ریال (50000 تومان) مجددا" از نویسندگان اخذ خواهد شد. هزینه چاپ و داوری به شماره حساب 4001038703014341،(شماره حساب شبا:330100004001038703014341IR ) نزد بانک مرکزی به نام مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور-درآمد اختصاصی خدمات، با کد شناسه 323038774140107001395122100003 واریز گردد. خواهشمند است فایل اسکن شده فیش مربوطه را درسایت فصلنامه، پروفایل همان مقاله بارگذاری نمایند.

v      لازم به ذکر است با توجه به اهمیت تدوین مقاله بر اساس راهنمای نگارش مجله، گواهی پذیرش مقاله تنها پس از دریافت فایل نهایی مقاله که منطبق با الگوی نگارش فصلنامه باشد صادر خواهد شد.

v      کلیه مقالات بایستی که در 10 -12 صفحه تنظیم شوند. حداکثر تعداد صفحات برای هر مقاله به انضمام منابع و چکیده انگلیسی 12 صفحه در نظر گرفته شده است.

v      به آگاهی می‌رساند مقالاتی که در جلسه هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران تایید شوند برای ارسال به داوران در نظر گرفته خواهند شد. با اینحال تنها مقالاتی برای داوران ارسال خواهند شد که دقیقا بر اساس راهنمای نگارش فصلنامه تنظیم شده و تمامی منابع موجود در متن و فهرست منابع آنها با یکدیگر مطابقت داشته و چکیده انگلیسی مقاله دقیقا مطابق با چکیده فارسی و از نظر گرامر انگلیسی قابل قبول باشد. پیشنهاد می‌نماید در تنظیم چکیده به زبان انگلیسی با شخصی که مسلط به زبان انگلیسی است مشورت نمایید.بدیهی است عدم رعایت موارد فوق توسط نویسنده(گان) محترم باعث تاخیر در ارسال مقاله به داوران خواهد شد. شایان ذکر است فرصت تنظیم مقاله بر اساس راهنمای نگارش مورد تایید مجله و سایر موارد فوق‌الذکر تا سه بار برای نویسنده محترم محفوظ بوده و پس از آن موضوع به سردبیر محترم برای تصمیم‌گیری در خصوص حذف مقاله و عدم ارسال به داوران ارجاع خواهد شد.

 برای دریافت فایل ورد مربوط به شماره حساب فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران اینجا کلیک نمایید.

ومن الله توفیق

دفتر فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران