همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایرانمقالات بلافاصله پس از دریافت و بررسی های اولیه توسط  دفتر فصلنامه، به سردبیر تخصصی ارسال خواهد شد. پس از اخذ نظر گروه های تخصصی اعضای هیات تحریریه، برای ارزیابی به داوران تعیین شده از طرف گروه تخصصی ارسال خواهد شد.

جلسات مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران هر شش ماه یکبار -اواخر تابستان و زمستان-تشکیل می گردد و وضعیت مقالات که مورد پذیرش قرار گرفته  و چاپ شده اند و همچنین ان دسته از مقالات که از سوی داوران در اولویت چاپ قرار نگرفته اند بررسی شده و گزارش می شوند.