همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
پتانسیل باکتری‌های مولد آنزیم اوره‌آز در تثبیت زیستی و جلوگیری از فرسایش خاک

مریم تیموری؛ لیلا کاشی زنوزی؛ طاهره علیزاده

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 557-570

چکیده
  سابقه و هدفخاک یکی از باارزش­ترین منابع­طبیعی محسوب می­شود و وجود حیات بر سطح کره زمین علاوه بر آب و هوا به ­وجود خاک بستگی دارد. پایداری خاک، عامل مهمی در سلامت سیستم خاک بوده و پیش­نیاز انجام فرایندهایی مانند چرخه عناصر در خاک است. فرسایش خاک یک مشکل و تهدید جدی در مناطق مختلف دنیا محسوب می­شود، بنابراین حفاظت و جلوگیری ...  بیشتر