بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بنیه اولیه و بازده مصرف آب گیاهچه استبرق (Calotropis procera L.) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز، ایران

4 استاد، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بهبود اولیه گیاهچه استبرق  (Calotropis procera L.)تحت تنش خشکی، آزمایش بصورت گلدانی در منطقه باجگاه بمدت یک سال انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 6 تکرار انجام شد. با استفاده از دستگاه صفحات فشاری درصد رطوبت وزنی خاک در فشار 3/1 اتمسفر، اندازه‌گیری شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح، (100% ظرفیت مزرعه (شاهد)، 75 % ظرفیت مزرعه، 50% ظرفیت مزرعه) و سوپرجاذب در چهار سطح (به میزان 0، 2، 4، 6 گرم در هر کیلوگرم خاک) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که خصوصیات گیاهچه بطور معنی‌داری تحت تاثیر برهمکنش سوپرجاذب و تنش خشکی قرار گرفت بطوری‌که وزن خشک گیاهچه در سطح شاهد سوپرجاذب و 50 درصد ظرفیت زراعی 9/1 بود که در سطح 6 گرم سوپرجاذب در کیلوگرم خاک و 50 درصد ظرفیت زراعی به 3/2 گرم افزایش یافت و راندمان مصرف آب در سطح شاهد سوپرجاذب 50 درصد ظرفیت زراعی 1/0 گرم بر لیتر بود که در سطح 6 گرم سوپرجاذب در کیلوگرم خاک و 50 درصد ظرفیت زراعی به 18/0 گرم بر لیتر افزایش یافت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پلیمرهای سوپرجاذب، قادر به جذب آب برای مدت زمان طولانی بوده و به تدریج آب را در اختیار ریشه گیاه قرار داده و تاثیر تنش خشکی بر گیاه را کاهش و بنیه اولیه گیاهچه را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of superabsorbent polymer on early vigor and water use Efficiency of(Calotropis procera L.) seedling under drought stress

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Enjavi 1
  • Mansour Taghvaie 2
  • Hossein Sadeghi 3
  • Alimorad Hasanli 4
چکیده [English]

Drought stress is a major constraint in arid and semiarid regions, such as Iran. The application of some soil conditioners, like superabsorbent polymers, could be effective in absorbing seasonal rain and suitable source of water for plant growth during dry seasons. The purpose of this study was to investigate the  efficiency of superabsorbent polymers on improvement of Calotropis procera L. seedling under drought stress. The experimental design was a factorial arrangement in randomized complete blocks with six replicates. Treatments included drought stress at  three levels of 100% fc, 75% fc, 50% fc, as well as superabsorbent polymers at four levels of 0, 2 , 4, 6 gr per kg of soil. Emergence percentage, emergence rate, shoot length, root length, leaf  number, leaf area, shoot dry weight, root dry weight, leaf dry weight, seedling dry weight and water use efficiency were significantly affected by the interaction of drought and superabsorbent polymer. Our results indicated  that  under drought stress, high amounts of superabsorbent polymer had  significant positive effects on shoot length, root length, leaf area, root dry weight and water  use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calotropis procera L
  • emergence rate
  • Water use efficiency
  • Superabsorbent Polymer