دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1394 
12. بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه‌ها در مراتع تحت چرای شتر

صفحه 330-343

وحیده عبداللهی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ جلیل فرزادمهر؛ هرمز سهرابی


13. بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان‌های ماسه‌ای یزد

صفحه 344-355

کاظم دشتکیان؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد ابوالقاسمی


16. تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

صفحه 381-391

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج


17. ارزیابی ارتباط میان شاخص‌های گیاهی سنجنده MODIS و خشکسالی مراتع شمالی استان گلستان

صفحه 392-405

سینا سرابی؛ علی حشمت پور؛ چوقی بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی