همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

سیدعلی حسینی؛ مرتضی اکبرزاده

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 205-215

چکیده
  بمنظور بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی درطول فصل رویش و چرا، سایت سرعلی‌آباد گرگان که معرف منطقه نیمه‌استپی می‌باشد انتخاب گردید. تولید در داخل قطعه محصور و مصرف در بیرون این قطعه که تحت چرای دام بود، طی سال‌های 86 تا 89 اندازه‌گیری ‌شد. داده‌های بدست آمده با نرم افزار آماری sas تجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با ...  بیشتر

بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بنیه اولیه و بازده مصرف آب گیاهچه استبرق (Calotropis procera L.) در شرایط تنش خشکی

فاطمه انجوی؛ منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ علیمراد حسنلی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 216-230

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بهبود اولیه گیاهچه استبرق  (Calotropis procera L.)تحت تنش خشکی، آزمایش بصورت گلدانی در منطقه باجگاه بمدت یک سال انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 6 تکرار انجام شد. با استفاده از دستگاه صفحات فشاری درصد رطوبت وزنی خاک در فشار 3/1 اتمسفر، اندازه‌گیری شد. تیمارهای آزمایش شامل ...  بیشتر

بررسی مناسب‌ترین اندازه چاله‌های هلالی آبگیر و بهترین مکان کشت در داخل هلالی (مطالعة موردی: مراتع کومیران، قاین، خراسان جنوبی)

کبری خادم؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 231-239

چکیده
  چاله‌های هلالی آبگیر، در بالادست دق محمدآباد چاهک، به منظور جلوگیری از ورود رواناب به داخل دق و در نتیجه جلوگیری از گسترش کویر احداث شده‌اند. در داخل چاله‌ها بذر تاغ و آتریپلکس نیز کشت شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر اندازه چاله‌ها بر استقرار گیاهان و تعیین بهترین محل استقرار نهال‌های کاشته شده و گیاهان بومی منطقه در هلالی آبگیر ...  بیشتر

تعیین مناسب‌ترین روش ترکیب ورودی شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین پارامترهای باد بر پیش‌بینی پدیده طوفان گرد و غبار (مطالعه موردی: استان یزد)

محسن یوسفی؛ لیلا کاشی زنوزی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 240-250

چکیده
  هدف از این مطالعه تعیین برخی عوامل تأثیر گذار بر پدیده طوفان گردوغبار با استفاده از روش‌های مختلف است. به‌منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب ورودی، از روش‌های کاهش متغیر از قبیل تحلیل عاملی (حداکثر احتمال، تجزیه مؤلفه‌های اصلی)، آزمون گاما و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. هر کدام از روش‌های مذکور ترکیب متفاوتی را ارائه نمودند که هر ...  بیشتر

رابطه تنوع گیاهی مراتع استپی ندوشن یزد با برخی عوامل محیطی مؤثر بر آن مطالعه موردی: منطقة ندوشن

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ علیرضا خوانین زاده؛ محمد صادق مهینی فر

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 251-265

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناخت اثر برخی متغیرهای محیطی بر تنوع گیاهی منطقة ندوشن در استان یزد بود. در این راستا پس از انتخاب 46 واحد همگن زمینی، در تودۀ گیاهی معرّف هر واحد اقدام به نمونه‌برداری از پوشش گیاهی شد. برای اندازه‌گیری اطلاعات پوشش گیاهی، سطح بهینه پلات نمونه‌برداری با روش سطح حداقل و تعداد پلات مورد نیاز نیز با روش آماری تعیین ...  بیشتر

تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Salsola laricina (مطالعه موردی: مراتع خشکه رود ساوه)

صدیقه زارع کیا؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ هاجر نعمتی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 266-274

چکیده
  یکی از عوامل مهم در تعیین ظرفیت چرایی مشخص کردن حد بهره‌برداری مجاز گونه‌ها می‌باشد، بعلت عدم اطلاعات کافی در این زمینه، این پژوهش به‌منظور تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه دایمی و خوشخوراک Salsola laricina در سایت خشکه‌رود ساوه انجام گردید. در این بررسی سه شدت برداشت 25 ، 50 و 75 درصد با حالت بدون برداشت (شاهد) به‌عنوان تیمارهای آزمایش بمدت ...  بیشتر

ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی)

انور سنایی؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ مهدی فرح پور

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 275-288

چکیده
  استفاده بر اساس پتانسیل و قابلیت مراتع از اهداف تعیین شایستگی می‌باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (Manual of Suitability for Sheep Grazing) در مراتع طالقان میانی و مقایسه آن با دستورالعمل فائو (1991) انجام شد. بر این اساس مدل نهایی شایستگی از تلفیق سه معیار پوشش گیاهی، منابع آب و فرسایش خاک مشخص ...  بیشتر

اثرات عوامل فیزیوگرافی بر توان ترسیب کربن خاک در تیپ‌های گیاهی Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)

سیده خدیجه مهدوی؛ مهشید سوری؛ احمد چوپانیان

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 289-297

چکیده
  عامل اصلی پدیده تغییر اقلیم که آثار زیانباری برای بشر دارد، افزایش غلظت گاز دی‌اکسیدکربن در جو است. کاهش میزان این گاز را از طریق مهار توسعه صنعتی و استفاده از شیوه های مصنوعی، به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مناسب نیست. بنابراین بهره‌گیری از توان ذخیره کربن در بافت‌های گیاهی و خاک، در دهه‌های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه ...  بیشتر

مقایسه تنوع گونه‌ای در وضعیت‌های مختلف در مراتع منطقه موچش در استان کردستان

بهرام قلی نژاد

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 298-307

چکیده
  این تحقیق با هدف تبیین تغییرات تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌های گیاهی در مدیریت‌های مختلف (وضعیت‌های مختلف) در 5 تیپ گیاهی انجام گرفت. برای این منظور پس از تعیین تیپ‌های گیاهی، وضعیت مرتع به روش چهار فاکتوره محاسبه گردید. درصد تاج پوشش و تراکم گونه‌های گیاهی در مسیر ترانسکت‌ها و در داخل پلات‌ها برای محاسبه تنوع، غنا و یکنواختی تعیین ...  بیشتر

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعیL. Frankenia hirsuta در مراتع شور استان گلستان

قاسمعلی ابرسجی؛ محمد مهدوی؛ محمدحسن جوری

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 308-318

چکیده
  بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعی Frankenia hirsuta با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات کاربردی در مراتع شور استان گلستان انجام شد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی کم عمق بوده و معمولاً گیاهان شورپسند در آن رویش دارند. جهت بررسی این گونه برخی عوامل مانند خصوصیات خاک، پوشش گیاهی، فنولوژی، کیفیت علوفه، ارزش رجحانی و غیره‌ ...  بیشتر

بررسی دانش بومی خبرگان عشایر نیمه‌کوچنده البرز شمالی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دامنه جنوبی کوه دماوند)

قدرت اله حیدری؛ حمیدرضا سعیدی گراغانی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 219-229

چکیده
  دانش سنتی و بومی بهره‌برداران مراتع میراث ملی گرانقدری محسوب می‌شود که برای برنامه‌های مدیریتی و توسعه اجتماعی، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند و به شناسایی، اولویت‌بندی و سامان‌دهی منابع محلی کمک می‌نماید. معرفی این دانش سنتی در بین اقشار جامعه باعث رویکرد مثبت نسبت به شغل شبانی شده و می‌تواند استحکام ساختار اجتماعی را در کشور تقویت ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه‌ها در مراتع تحت چرای شتر

وحیده عبداللهی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ جلیل فرزادمهر؛ هرمز سهرابی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 330-343

چکیده
  استان خراسان جنوبی با داشتن مراتع وسیع با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک و گونه‌های خاص گیاهی یکی از نواحی مستعد زیست و پرورش شتر می‌باشد. علی‌رغم اهمیت شترداری در این استان تا بحال در زمینة گزینش گونه‌های گیاهی توسط شتر و بخصوص ارتباط آن با فاکتور‌های شیمیایی گیاهان تحقیقی انجام نشده است. از این‌رو تحقیق حاضر به‌همین منظور و با هدف ...  بیشتر

بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان‌های ماسه‌ای یزد

کاظم دشتکیان؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد ابوالقاسمی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 344-355

چکیده
  همواره در مناطق بیابانی این سؤال مطرح بوده که منشأ تپه‌های ماسه‌ای کجاست؟ در این زمینه نظریه‌های متعددی ارائه گردیده و روش‌های مختلفی جهت یافتن منشأ تپه‌های ماسه‌ای ابداع و به‌کار گرفته شده است. با توجه به نظر مطروحه راجع به نقش کویرها به عنوان منشأ ماسه‌های بیابانی، در این پژوهش ارتباط موقعیت سطوح کویری نسبت به ماسه‌زارهای ...  بیشتر

معرفی و ارزیابی قابلیت‌ها و محدودیت‌های تله رسوب‌گیر فرسایش بادی EDST

علی محمد قائمی نیا

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 356-372

چکیده
  با توجه به عملیات دشوار صحرایی در مناطق بیابانی به منظور اندازه‌گیری فرسایش بادی، استفاده از دستگاه‌های با کارایی بالا، مقاوم به شرایط محیط و نیاز کمتر به مراقبت و نگهداری ضروری است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی رسوب‌گیر فرسایش بادی EDST (Eight Directional Sand Trap) است تا بتواند در مناطق مورد توجه از لحاظ فرسایش و رسوب بادی مورد ...  بیشتر

بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه تیل‌آباد در استان گلستان

غلامرضا ناصری؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمد فیاض

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 373-381

چکیده
  بمنظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع تیل‌آباد در استان گلستان اجرا شد. ارزش رجحانی، ترجیح دام در خوردن یک گیاه نسبت به گیاهان دیگر است، با این وصف که دام به صورت آزاد قادر به انتخاب گیاهان برای چرا باشد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ...  بیشتر

تأثیر خصوصیات شیمیایی خاک بر کیفیت علوفه مراتع خشک جنوب استان فارس

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سید حمزه حسینی کهنوج

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 381-391

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه فاکتورهای کیفی علوفه (CP، DMD و ADF) گونه‌های گیاهی در دو مرحله‌ی فنولوژیکی بین دو منطقه که مجاور هم اما متفاوت در ویژگی‌های خاک بودند انجام شد. دو منطقه در دو طرف رودخانه‌ای در مراتع شهرستان زرین‌دشت در جنوب استان فارس قرار داشتند. یکی از این مناطق دارای خاک شور و قلیا (842/2%=ESP، 51/6=SAR، 6/15=EC و 30/8=pH) و منطقه دوم با خاک ...  بیشتر

ارزیابی ارتباط میان شاخص‌های گیاهی سنجنده MODIS و خشکسالی مراتع شمالی استان گلستان

سینا سرابی؛ علی حشمت پور؛ چوقی بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی

دوره 22، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 392-405

چکیده
  تحلیل خشکسالی و پارامترهای متاثر بر آن با استفاده از اطلاعات سنجش از دور پتانسیل بالایی برای بهبود دانش علمی در مورد خصوصیات خشکسالی و تاثیرات این پدیده بر روی پوشش گیاهی دارد. تحقیق پیش‌رو با هدف بررسی ارتباط میان شاخص‌های ماهواره‌ای و شاخص SPI در مراتع شمالی استان گلستان صورت گرفت. بدین منظور ابتدا شاخص SPI در میانگین‌های متحرک یک، ...  بیشتر