بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه تیل‌آباد در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، گرگان، ایران

2 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، گرگان، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بمنظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع تیل‌آباد در استان گلستان اجرا شد. ارزش رجحانی، ترجیح دام در خوردن یک گیاه نسبت به گیاهان دیگر است، با این وصف که دام به صورت آزاد قادر به انتخاب گیاهان برای چرا باشد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در روش زمان سنجی (استفاده از دوربین فیلمبرداری) نشان داد تفاوت معنی‌داری از نظر مدت زمان مصرف علوفه بین گونه‌ها وجود دارد. بطوری‌که گونه Artemisiasieberi  در رتبه اول و گونه Poabulbosa و یکساله‌ها در رتبه دوم قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس درصد بهره‌برداری گونه‌ها نیز نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین گونه‌ها است. گونه‌های Poabulbosa و یکساله‌ها بالاترین درصد مصرف را داشتند و در رتبه اول قرار داشتند و سایر گونه‌ها در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان گونه‌های Artemisiasieberi، Festucaovina و Stipabarbata از رجحان متوسط برخوردار بودند اما گونه‌های Poabulbosa و یکساله‌ها، نسبتا خوشخوراک بودند. بطور کلی مشاهدات نشان داد، تراکم، فراوانی و در دسترس بودن گونه‌ها از جمله عوامل مؤثر بر ارزش رجحانی گیاهان بوده است. بطوری که در هر دو روش گونه‌های Artemisiasieberi، Poabulbosa, و یکساله‌ها بیشتر از سایر گونه‌ها مورد استفاده دام قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of preference value of Til Abad range plants in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Naseri 1
  • Ghasemali Abrsaji 2
  • Mohammad Fayaz 3
چکیده [English]

This research was aimed to study the preference value of range species in Til Abad rangelands. To determine the preference value, timing method as well as measuring the production and consumption of species was used. According to the results of analysis of variance, significant differences were found for the study species in timing method, so that maximum consumption time was recorded for Artemisia sieberi, Poa bulbosa and annual species, respectively. The results of species utilization percentage also showed that there were significant differences among the study species. The highest consumption rate was recorded for Poa bulbosa and annual species. Artemisia sieberi, Festuca ovina and Stipa barbata had an average preference value; however, Poa bulbosa and annual species were relatively palatable. Our results clearly showed that species density and abundance and access to forage species strongly affected the preference value. Generally, in bothe methods studied, Artemisia sieberi, Poa bulbosa and annual species were more grazed as compared to other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference value
  • timing method
  • production and consumption method
  • Til Abad
  • Golestan Province