همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دکترای آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از آنجا که فرسایش پدیده­ایست که موجب هدررفت خاک می­شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از بستر خود جدا شده و به مکان دیگر منتقل می­گردند. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل­هایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شده­اند که ­باید با سایر مدل­های موجود در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در این تحقیق به ارزیابی مدل­های PSIAC و EPM با تأثیر عوامل ژئومورفولوژی در یکی از زیرحوضه­های حبله­رود به نام ده­نمک پرداخته شد. بدین صورت که در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه­های مورد نیاز در حد واحد­های هیدرولوژی و زیرحوضه­ها، عوامل موجود در مدل­ها در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به کمبود آمار و اطلاعات موجود از روش MPSIAC استفاده نشد، اما در مقابل با تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تعیین رخساره­های ژئومورفولوژی برای تکمیل مدل PSIAC بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تخمین میزان رسوب با استفاده از مدل­های یادشده حکایت از این دارد که دو مدل PSIAC با تأثیر عوامل ژئومورفولوژی و EPM دارای نتایجی تا حدودی نزدیک به هم می­باشند. بنابراین با توجه به جامع و کامل بودن مدل PSIAC، مدل PSIAC با تأثیر عوامل ژئومورفولوژی برای تخمین میزان رسوبدهی توصیه می­شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of sediment estimation of E.P.M and P.S.I.A.C models using geomorphology method (case study: Dehnamak Watershed)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ahmadi 1
  • Ali asghar Mohammadi 2

چکیده [English]

Since wind or water erosion is a phenomenon that causes waste of soil, it is necessary to combat soil erosion through soil conservation practices.  Currently, some models have been developed to estimate erosion which should be examined with other existing models in different regions. In this study, PSIAC and EPM models were evaluated in one of the sub watersheds of Hableh rood (Dehnamak) with effects of geomorphologic factors.    First of all, using available information and producing required maps at the level of hydrologic units and sub-watersheds existing factors in the models were analyzed in the study area. With regards to lack of statistics and information of MPSIAC model, this model was not used, but to complete PSIAC model geomorphology map and geomorphology faces were produced. The results of sediment estimation using mentioned models indicated that two models of PSIAC with effect of geomorphology and EPM had same results to some extent. In conclusion, comprehensiveness and completeness of PSIAC model, PSIAC with effect of geomorphology factors is recommended to estimate sediment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : erosion
  • hydrologic units
  • geomorphology method