نگهداری بذر شبدر کوهسری (Trifolium radicosum (Boiss. & Hohen.)) در شرایط فراسرد وبررسی جوانه زنی، استقرار و تکثیر آن در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشی، بخش تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

شبدرکوهسری یا شبدر کوهستان (Trifolium radicosum (Boiss. & Hohen گونه‌ای است علفی و چند ساله که در اقلیم سرد مدیترانه‌ای البرز میانی رشد می‌نماید. استقرار این گونه در عرصه‌های کوهستانی سردو برف‌گیر، مرتفع و شیب‌دار، باعث حفاظت خاک عرصه مستعد فرسایش گردیده و از اهمیت منحصر بفرد مرتعی و اکولوژیک برخوردار است. شیب تند رویشگاه، تولید علوفۀ قابل توجه، شدت چراو باعث گردیده تا این گونه بشدت در معرض خطر انقراض قرار گیرد. حفظ و نگهداری بذر و دستیابی به روش‌های کشت، تکثیر و استقرار گیاه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی امکان نگهداری طولانی مدت بذرِ این گونه که جوانه زنی پائینی دارد (%35.67) از روش نگهداری بذر در شرایط فراسرد (Cryopreservation) یا برودت °C196- استفاده گردید. برای نگهداری بذور  T. radicosum در شرایط فراسرداز سه پیش تیمار شاملDesiccationn, PVS2  و30% Glycerol  همراه با شاهد استفاده گردید. بذور پیش تیمار شده به مدت یکهفته، یکماه و یکسال در شرایط °C196- (درون ازت مایع) نگهداری شدند.  بذور پیش تیمارهای مختلف، پس از خروج از ازت مایع در شرایط آزمایشگاه و گلخانه جوانه زدند و صفات اندازه‌گیری شده نشان دارد که تفات معنی‌داری بین زمان‌های ماندگاری در شرایط فراسرد وجود ندارد. در صد جوانه زنی بذر در پیش تیمارهای PVS2 ،Desiccation, 30% Glycerol در یک هفته ماندگاری در ازت مایع به ترتیب 23.67، 21.67 و 29.33 درصد بود که تفاوت معنی‌داری بین پیش تیمارهای فراسردی نشان داد. تکثیر غیر جنسی این گیاه در شرایط نشان داد که تکثیر غیر جنسی این گونه از طریق ریشه از جایگاه مهمی بر‌خوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of Trifolium radicosum Seeds and Establishment of the Cryopreserved Seeds under Laboratory and Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohabbat ali naderi shahab 1
  • maryam jebelli 2
  • amrali shahmoradi 3
  • abbas ghamari zare 1
  • aliashraf jafari 1