تأثیر اختلاط نوعی پلیمر آبدوست با خاک در کشت گیاه مرتعی پانیکوم و اثر آن بر آبشویی کود نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور تأمین نیاز آبی گیاهان خصوصاً در مناطق خشک و بیابانی و فقر غذایی اغلب خاک‌های این مناطق در این بررسی مقایسة تأثیر کاربرد پلیمر آبدوست نوازورب بر رشد و تولید گیاه مرتعی Retz. Panicum antidotale همراه با اثر آن بر آبشویی نیتروژن در سه نوع خاک سبک، متوسط وسنگین در دور‌های آبیاری 4، 8 و 12 روزه در آزمایش گلدانی در فضای آزاد مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسة نتایج با تیمار شاهد نشان دادند که کاربرد پلیمر که در سطح اختلاط 3/0 درصد وزنی با خاک‌ها انجام شد، در خاک‌های متوسط بیشترین تأثیر را در افزایش رشد و تولید مادة خشک گیاه پانیکوم دارد. با افزایش دورهای آبیاری این افزایش بیش از بقیة دورهای آبیاری بود. اثر سادة تیمارهای پلیمر، دور آبیاری و بافت خاک بر تولید مادة خشک، ارتفاع گیاه و نیز آبشویی نیتروژن از خاک در این تحقیق معنی‌دار بود. همچنین اثرات متقابل دور آبیاری × بافت خاک روی تولید مادة خشک، و آبشویی نیتروژن اختلاف معنی‌داری را نشان دادند. بالاترین مقدار مادة خشک گیاه با 2/7 گرم از تیمار خاک متوسط دارای پلیمر در دور آبیاری 4 روزه نتیجه شد. در تیمار بدون پلیمر، در دور آبیاری 12 روزه در خاک سبک گیاهان قبل از برداشت تلف شده بودند. تأثیر تیمارها بر ارتفاع پانیکوم نشان دادند که افزودن پلیمر به خاک علاوه بر افزایش تولید مادة خشک، سبب افزایش ارتفاع پانیکوم می‌شود. همچنین اثر سادة پلیمر در زهآب حاصل از آبیاری نشان داد که میزان آبشویی نیتروژن از متوسط mg N/l 880 در شاهد به حدود mg N/l 550 توسط پلیمر کاهش پیدا می‌کند. از این بررسی می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد پلیمر نه‌تنها در تأمین رطوبت خاک مؤثر است بلکه با تأثیر بر تقویت خاک و کاهش آبشویی نیتروژن خصوصاً در خاک‌های فقیر بیابانی که از بابت هر دو عامل رشد یعنی آب و نیتروژن در محدودیت بالاتری از خاک‌های معمول زراعی هستند، مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a superabsorbent polymer on the growth of Panicum antidotale and nitrogen leaching

نویسنده [English]

  • shahram banedj schafiee