اثر نمک‌های خاکی روی آبگیری پلیمرآبدوست و کودحیوانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

2 استادیار پژوهشی، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

آبگیری بسیار زیاد پلیمرهای آبدوست صنعتی انگیزة بررسی کارآیی آنها برای افزایش ذخیرة رطوبت خاک است. چون که این ویژگی از نیروهای اسمزی و الکترواستاتیک در ساختار شیمیایی پلیمرها ناشی می­شود، دگرگون شدن قابل­انتظار آبگیری پلیمر در اثر نوع و غلظت نمک­های ­خاک در مقایسه­ با همین واکنش در کودحیوانی مورد بررسی قرارگرفت.  بر پایة نتایج این بررسی، هرگرم پلیمر تجاری از نوع پلی­اکریل­آمید ساخت ایران در اولین نوبت آبگیری 4/184 گرم آب‌مقطر ­ جذب می­کند. آبگیری همین پلیمر با آب­های دارای 160، 1000 و2000 میلی­گرم انواع نمک در لیتر به­ترتیب تا 31، 79 و83 درصد کمتر از آبگیری با آب­مقطر است. پس از 9 بار خشکیدن پلیمر اشباع از آب­مقطر و آبگیری مجدد،  سرانجام توانایی پلیمر برای آبگیری با آب­مقطر22 درصد کاهش یافته و با آب­های نمکی پیش­گفته به­ترتیب تا 72، 81 و 88  درصد کمتر از نهمین نوبت آبگیری پلیمر با آب­مقطر می­شود. خشکیدن پلیمر اشباع از آب­مقطر در ماه­های گرم سال به­طور متوسط 6 روز و با آب­های نمکی حدود 3/2 روز به­طول می­انجامد. اثر تخریبی کاتیون یک ظرفیتی سدیم روی آبگیری پلیمر کمتر از کاتیون­های دوظرفیتی کلسیم و منیزیم و اثر تخریبی منیزیم نیز کمتر از کلسیم است. اگرچه هر گرم کودحیوانی پوسیده تنها 3/2 گرم آب­مقطر جذب می­کند، اما آبگیری پیاپی آن با آب دارای 4000 میلی­گرم نمک در لیتر(آب لب­شور) تغییری محسوس نسبت به آبگیری با آب­مقطر نداشته و خشکیدن آن در همان شرایط خشکیدن پلیمر، با آب­مقطر 17 و با آب لب­شور 18 روز به­طول می­انجامد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salinity effects on water uptake ability of superabsorbent polymer and manure

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Rahbar 1
  • Shahram Banedjschafie 2
چکیده [English]

The superabsorbent polymers absorb and retain large quantities of water when applied into the soil. This capability is due to its physical and chemical properties. The objectives of this study were to investigate the effects of soil salts on polymer and manure water uptake ability under repeated wetting and drying cycles. The results showed that 1.0 g polyacrylamide made of Iran, had ability to uptake 184.4g distilled water for the first time absorption. It was much less than the same material that had reported in foreign publications. The ability of water retaining for the same polymers was dramatically decreased to 31, 79 and 83 percent than control treatment(distilled water) for waters with 160, 1000 and 2000 mg/l salt concentration, respectively. By 9 times repeated wetting and drying cycles, the ability of polymer had decreased to 22 percent of the first times absorption. As consequently, the amounts of water uptake had also decrease to 72, 81 and 88 percent of distilled water in the same salts after 9 times repeated wetting and drying cycles. At the hottest times of the summer, drying of poly acryl amide super absorbent had take 6 and 2.3 days for distilled and salty water, respectively. The results showed that the negative effects of Na+ were less than those for Ca2+ and Mg2+ on polymer water absorption. For completely decayed animal manure, the retaining of distilled water was 2.3g for 1g dry manure. For water having 4000 mg/l salts concentrations, the uptake ability of manure was not significantly different than distilled water. The drying period of manure had taken the 17 and 18 days for distilled and salty water, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyacrylamide
  • Manure
  • superabsorbent
  • salt effect
  • water uptake