بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

2 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

 اثر سطوح مختلف آمیختگی پلیمری آبدوست از نوع پلی اکریل آمید با نشان تجارتی "سوپر آبA 200   " با ماسه بادی روی ویژگیهای رویشی پانیکوم (Panicum antidotale) در مقایسه با ماسه بادی و خاک رس بدون پلیمر، به­عنوان شاهد، در کشت گلدانی به مدت سه سال در فضای باز مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مورد بررسی قرار گرفت. سطوح آمیختگی پلیمر با ماسه بادی به نسبت­های 2/0، 6/0 و 0/1 درصد وزنی بوده و همة تیمارها به اندازة ظرفیت زراعی گلدان­های تیمار ماسه بادی بدون پلیمر،  هفت روز یکبار و فقط در سال­های اول و سوم آبیاری شدند. زنده‌مانی بوته‌ها در کشت به تأخیر افتادة سال اول بدون اختلاف معنی­دار بین تیمارها 80 تا 100 درصد بود. به­دلیل کفایت بارندگی پاییز و زمستان سال اول و کفایت گنجایش گلدان­ها برای ذخیرة بارش، آبیاری در سال دوم انجام نشد؛ از این رو بوته­های باقیمانده از سال اول تا اوایل بهار زنده ماندند.  با تکرار کشت و آبیاری در سال سوم، زنده‌مانی بوته‌ها بدون اختلاف معنی­دار بین تیمارها، 60 تا 100 درصد بود.  بیشترین مقدار مادة خشک از کشت بموقع سال سوم، با میانگین 17/6 گرم برای هر بوته، از تیمار خاک رسی بدون پلیمر بدست آمد و پس از آن  بدون اختلاف معنی­دار بود، تیمارهای 6/0 و0/1 درصد پلیمرآمیخته با ماسه بادی بترتیب در ردیف‌های بعد قرار‌گرفتند و اختلاف آنها با سایر تیمارها معنی­دار بود. کمترین مقدار تولید مادة خشک متعلق به تیمار ماسه بادی بدون پلیمر به مقدار 91/2 گرم از هر بوته بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of polymer composition with desert sand on Panicum antidotale growth

نویسندگان [English]

  • Shahram Banedjschafie 1
  • Esmaeil Rahbar 2
  • Farhad Khaksarian 3
چکیده [English]

The effect of different level of polymer water absorbent (supper A200) mixed with desert sand were studied in comparing to pure sand and clay soil on survival and growth of Panicum antidotale in pot condition  in Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran, Iran for three years. The polymer treatments were 0.2%, 0.6% and 1.0% W/W. The irrigation period was determined based on field capacity of pure sand for all treatments. The results showed no significant differences among treatments for plant growth in the first year. However, the treatment of sand with 0.6% polymer had the most survival plants with average values of 100%. The pots were not irrigated in the 2nd year because there were enough precipitations. All survived plants from 1st year were dead at the end of 2nd year. So, the experiment was repeated at the 3rd year. The results showed significant differences among treatments. The survived plant for clay treatment with average values of 6.17 g dry matter per plant had higher production and followed by 0.6% and 1.0% W/W polymer treatments mixed with desert sand. Those treatments had significant differences with pure sand controls. The lower amount of dry matter was obtained by control pure desert sand with average values of 2.91 g dry matter per plant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : polymer water absorbent
  • desert sand
  • survival
  • dry matter
  • Panicum antidotale