مطالعات تغییرات غلظت نمک در نیمرخ خاک تحت کشت گیاه تاغ در آزمایشات لایسیمتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 عضو هیئت علمی‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استام یزد

چکیده

تفوق میزان تبخیر بر نزولات آسمانی در مناطق خشک موجب حرکت رو به بالای آب در خاک و تجمع املاح در منطقه ریشه گیاه می‌شود. از آنجا که نمک در خاک با جریان آب حرکت می‌کند توزیع نمک در خاک با الگوی جریان آب در خاک تعیین می‌شود. میزان آب بکار رفته یا کسر آبشویی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر الگوی توزیع و حرکت نمک در خاک است. تحقیق حاضر در لایسیمترهای وزنی تحت کشت گیاه تاغ و در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام گرفت. در این پژوهش علاوه بر کنترل رطوبت خاک به روش‌های مختلف از جمله روش توزین لایسیمترها، نیمرخ نمک در خاک برای سه تیمار رطوبتی FC، FC و خشک در سه زمان شروع(t1)، میانی(t2) و پایانی(t3) آزمایش، ترسیم و مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا و نتایج حاصله به روش دانکن تجزیه و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش عمق، میزان شوری خاک افزایش یافته و این غیریکنواختی شوری خاک به ویژه با گذشت زمان در تیمارهای مرطوب‌تر بیشتر شده است. ضمن آنکه در مجموع، میزان نمک‌های نهشته شده در خاک لایسیمترهای مرطوب‌تر بیشتر بوده است. شوری بالای آب آبیاری و عدم آبشویی کافی خاک، از دلایل اصلی تجمع بیشتر نمک بویژه در اعماق لایسیمترهای مرطوب‌تر محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on salt distribution in soil column in Haloxylon planted lysimeters

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Meshkat 1
  • Mohammad hadi Rad 2
  • Seyed Reza Hoseini 1
چکیده [English]

Higher evaporation compared to precipitation in arid zones causes upward movement of soil water and consequently salts will be accumulated in root zone. Since Salt moves with water flow, salt distribution will fallow a pattern similar to soil water distribution. The amount of applied water or leaching fraction is one of the most important and effective factors on salt movement and distribution in soil. This research was established at Yazd Desert Research Station in weighting lysimeters. Salt profile in soils of three hrrhgation treatments : FC, 1/3 FC and no irrigation were plotted and compared with each others for three times (t1 , t2 and t3) in this research. In addition soil moisture was also controlled  in different  ways. The experhment was done in a completely randomized design and Duncan's test was used for comparison of means. Results indicated that soil salinity increased from top soil to deeper layers and this feauture was more significant in fully irrigated treatments specially  at the latest times (t2 and t3). Total accumulated salt was also more at more irrigated treatments. High salinity of water and inadequate of leaching ,were the most important factors which led to salt accumulation in the deep layers of fully irrigated lysimeters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysimeter. Haloxylon
  • soil profile
  • Leaching