دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1386 
تولید علوفه ارقام یونجه یکساله در شرایط دیم گرگان

صفحه 455-463

محمدعلی دری؛ غلامرضا ناصری؛ حبیب ا... علی اکبر زاده


تغییرات قطر تاج و ارتفاع درختچه‌های هرس شده در تاغکاریهای یزد

صفحه 478-489

ناصر باغستانی میبدی؛ محمد تقی زارع؛ محمد ابو القاسمی


قلمرو مناطق بیابانی‌استان تهران از دیدگاه پوشش گیاهی1

صفحه 490-499

ابراهیم فراهانی؛ محمد خسرو شاهی؛ مجید حسینی؛ سیامک لقمانی


تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

صفحه 513-523

سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی