تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

4 استادیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

5 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده

شناخت و استفاده صحیح از منابع آب، به ویژه در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک بسیار مهم است. کمبود آب و یا زیادی آن در مرتع به استفاده غیر صحیح از این منبع با ارزش منجر خواهد شد. در این تحقیق به منظور مطالعه شایستگی منابع آبی، سه مدل کیفیت، کمیت و فاصله از منابع آبی مورد بررسی   قرار گرفتند که اجزای مدل اصلی را تشکیل می‌دادند. این تحقیق با استفاده از روش (1990) FAO، در محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه حلوان در استان یزد انجام شد. نتایج حاصل از مدل نهایی آب نشان می‌دهد مهمترین فاکتور کاهش دهنده شایستگی منابع آب در منطقه، عامل فاصله از منابع آب است و فاکتور کیفیت آب در بخشی از منطقه به عنوان یک فاکتور محدود کننده می‌باشد. بر این اساس مناطقی که بیش از 15 کیلومتر از منبع آبی دور باشند شایستگی نداشته و مناطقی که در فاصله 6 کیلومتری منبع آب هستند بیشترین شایستگی را دارند و منابع آبی که مجموع املاح محلول در آنها بیش از 10000 میلی گرم در لیتر باشد برای شرب شتر مناسب نیستند. همچنین، پراکنش مناسب منابع آب و حفر چاه با فاصله مناسب از یکدیگر می‌تواند شایستگی منابع آبی را افزایش دهد و موجب استفاده بهتر و یکنواخت تر از مرتع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A GIS Model for determination of Water Resources Suitability For Camel Grazing

نویسندگان [English]

  • Akbar Javadi 1
  • Hosein Arzani 2
  • Ali Salajeghe 3
  • Mahdi Farahpor 4
  • GHavam ... Zahedi 5
چکیده [English]

Proper use from water resources, especially in arid and semi arid rangeland are very important. Water is one of a valuable ecosystem component in rangeland management. In this study for surveying of water suitability, tree models including quality model, quantity and distance model made final model. FAO (1991) method (recommended for land capability evaluation) was used for suitability classification. The study was conducted in Halvan region is located in Yazd province. According to the results, water resources distance and accessibility to water is the most declining factor for suitability. Quality factor is a limiting factor in part of the study area, too. Based up on, areas more than 15km far from water point are not suitable, but less than 6km are very suitable. Proper distribution of water resources increases water suitability and cause better and monotonous utilization of rageland.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water resources suitability
  • Water quality
  • Camel
  • GIS