مقایسه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Artemisia aucheriو Peteropyron aucheri در شرایط پخش سیلاب و شاهد در آبخوان هرات استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

2 عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

آگاهی از کیفیت علوفه در تعیین ظرفیت چرا و مدیریت بهینه دام و مرتع امری ضروری می‌باشد به همین منظور ارزش غذایی دو گونه غالب  Artemisia aucheriو Peteropyron aucheriمراتع آبخوان هرات استان یزد طی سالهای 1385-1383 در پایان دوره رویشی اندازه گیری شد. نمونه گیری بصورت تصادفی در دو تکرار در هر سال بطور جداگانه در عرصه آبخوان و شاهد انجام شد. میزان عناصر فسفر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، فیبر، چربی و پروتئین به روش آزمایشگاهی اندازه گیری شد. سپس داده ها در قالب طرح آماری اسپیلت پلات در زمان در سطح خطای 5 درصد تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان بعضی از عناصر در عرصه نسبت به شاهد در سطح خطای 5 درصد اختلاف معنی داری دارند و دامنه تغییرات  میزان عناصر درگونه ها در طی سالهای مورد مطالعه از روند یکسانی تبعیت نمی‌کند، اگر چه گونه های موجود در آبخوان، از آب بارندگی بیشتری نسبت به شاهد بهره مند بوده اند ولی کیفیت علوفه همسو با آن تغییر نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of forage quality of 2 range species, Artemisia aucheri and Peteropyron aucheri under water spreading and control condition in Herat station, Yazd province

نویسندگان [English]

  • Aman Rahbar 1
  • Ali Mir jalili 1
  • Naser Baghestani Meybodi 2
چکیده [English]

Knowing forage quality is necessary for assigning grazing capacity in range management program. For this aim, forage quality of two dominant range plants, Artemisia aucheri, and Peteropyron aucheri were studied in water spreading area of Heart station in Yazd province. Plant samples taken for two subsequent years from water spreading and control plots. Plant samples analyzed in laboratory and elements such as P, Ca, Mg, K, Na, Fiber, Fat and Proteins were measured. Statistical analysis indicated that in two years of study period, some elements has increased in water spreading plots (p<0.05), but, acceptable changes in forage quality of the two specie can not be reported.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage quality
  • Grazing capacity
  • water spreading
  • Herat