بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن ‌عملیات بیولوژیک در دو منطقه ریمله خرم‌آباد و آبخوان‌داری کوهدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد، واحد چالوس، ایران

5 دانش آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد، واحد چالوس، ایران

چکیده

افزایش گرماوتغییر اقلیم کره زمین، ناشی از اثر گلخانه‌ای گازهای کربنی (به علل گسترش استفاده از انرژی فسیلی، نابودی پوشش گیاهی و تخریب منابع اراضی و خاک) به‌ جو زمین، مهمترین تهدید توسعه پایدار و امنیت غذایی بویژه در مناطق خشک ونیمه‌خشک جهان نظیر ایران است. راهکار مهم مقابله با این مشکل، ترسیب کربن در اکوسیستم‌های گیاهی با روش‌های مدیریتی ،نظیر عملیات بیولوژیکی است. به منظور بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن، بر اثر عملیات بیولوژک، دو حوضه ریمله خرم‌آباد و آبخوان‌داری کوهدشت انتخاب و در هر یک منطقه معرف و شاهد مشخص شد. در هر یک از مناطق مذکور با روش ترانسکت‌گذاری و انداختن پلات، نمونه‌برداری صورت گرفت. سپس نمونه‌ها خشک و توزین گردید و وزن آنها در پلات و هکتار محاسبه شد. سپس از هر نمونه 10 گرم به آزمایشگاه انتقال و میزان ترسیب کربن در واحد سطح تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که منطقه معرف حوزه ریمله با میزان 1604 کیلوگرم در هکتار بیشترین و منطقه معرف حوزه کوهدشت با 122 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان ترسیب کربن را داشت. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل آماری در محیط‌های Excel، Minitab وSPSS  بیانگر وجود اختلاف معنی‌داری در میزان ترسیب کربن در سایت‌های مورد بررسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of carbon sequestration with regard to , biological operations In the two regions Rimele Khorramabad and Abkandari Koohdasht

نویسندگان [English]

  • Mehran Lashani Zand 1
  • Yahya Parvizi 2
  • leila Ebrahimi 3
  • Bita Masoudi 4
  • Bahman Rafiee 5
چکیده [English]

The Earth's climate change, caused by greenhouse gases due to the expanding the use of fossil fuels, destruction of vegetation and soil degradation , is the most serious threat to sustainable development and food security, especially in arid and semi-arid regions of the world such as Iran.Carbon sequestration in vegetation ecosystems through   management methods like biological operations is an important strategy to deal with this problem.This research was aimed to compare the amount of carbon sequestration resulting from biological operations in two catchments: Rimele and Abkhandari, Khoram Abad province. Sampling was carried out along the transects and within the plots. Then, samples were dried and weighted in plots and hectare. The amount of carbon sequestration was determined per unit area. According to the obtained results, the highest and lowest carbon sequestration were recorded for the Rimele catchment (1604 kg/ ha) and Abkhandari catchment (122 kg/ ha), respectively. In addition, significant differences were found for carbon sequestration between the study sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Biological operations
  • Rimele catchment
  • Koohdasht catchment
-امانی، م. و مداح عارفی، ح.، 1383. بررسی قابلیت ترسیب کربن در تاغ‌زارهای دست کاشت کشور و استراتژی آینده، مجموعه مقالات اولین همایش ملی تاغ و تاغ‌کاری، کرمان.

-جنیدی جعفری، ح.، 1388. بررسی تاثیر عوامل بوم‌شناختی و مدیریتی بر میزان ترسیب کربن در رویشگاه‌های گونه درمنه دشتی، مطالعه موردی: مراتع استان سمنان. رساله برای اخذ درجه دکتری مرتعداری دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ایران.

-طالقانی ع.، زاهدی ق.، عابدی ا. و ثاقب طالبی خ.،1386. برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور). جنگل و صنوبر ایران، 15:241-253.

-مداح عارفی، ح .1379. گزارش آماده‌سازی پروژه ترسیب کربن حسین آباد غیناب در استان خراسان. دفتر فنی تثبیت شن وبیابان‌زدایی، سازمان جنگلها و مراتع کشور، ایران، 45ص.

-مقنی‌زاده اشکذری، ج.، 1387. بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانسنس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

-معاونت طرح و برنامه و آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری.، 1382. ارزش، کارکردها و خدمات عمده غیر تجاری جنگل‌ها و مراتع کشور، گزارش مدیریتی، مهندسین مشاور بوم آباد.

-مرکز آموزش جهاد کشاورزی ایران.، 1388. ویژه‌نامه تغییر اقلیم وکشاورزی، مروری بر کنوانسیون و نشست‌های تغییر اقلیم از ریو تا کپنهاک. نشر آموزش کشاورزی، ایران.

-Ardo, J. and Olsson, L., 2003. Assessment of soil organic carbon in semiarid Sudan using GIS and the CENTURY model. Journal of Arid Environment, 2:83-99.

-Arrouays, D., Deslais, W. and Badeau, V., 2001. The carbon content of topsoil and its geographical distribution in France. Soil Use and Management. 17: 7-11.

-Forouzeh, M., Ghanbarian, F. and Mesbah, H., 2008. Investigation the effect of floodwater spreading on some of the characteristics of vegetation and soil surface parameters (Case study: Gare Bygone plain). Pajouhesh & Sazandegi, 79-11-20.

-Hengl, T., Heuvelink, G. B. M. and Rossiter, D. G., 2007. About regression-Kriging: From equations to case studies. Computers & Geosciences, 33:1301–1315.

-IPCC Assessment Report 4., 2007) Impacts, Adaptation and Vulnerability : Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change : Summary for Policymakers, 22p.

- Mahdavi, kh., Sanadgol, A., Azarnivand, H., Babaei. H. andJafarie, M., 2009. Carbon storage by Atriplex lentiformis. Desert, 16 (2011): 13-16.

-Han, X. Atsushi, T., and Mitsuru, T., 2009. Effects of land cover type and topography on soil organic carbon storage in northern loess plateau, china. Plant Soil Science,:1: 14p.