برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

امروزه یکی از دلایل اصلی تخریب اکوسیستم‌ها و بروز مشکلات مختلف زیست‌محیطی نظیر برهم خوردن تعادل چرخه کربن در طبیعت که افزایش اثر گلخانه‌ای را در پی داشته است؛ مشخص نبودن و در نظر نگرفتن مقادیر ارزش‌ها و کارکردهای مختلف اکوسیستمی نظیر ترسیب کربن در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه محیط‌زیست و همچنین خسارت‌های ناشی از بین رفتن این کارکردها است. از این رو کمی‌سازی این قبیل کارکردها و خدمات و تلاش برای تقویم ارزش اقتصادی آنها از طریق محاسبات مالی و ارزش‌های پولی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در این پژوهش تلاش شده است میزان ذخیره کربن و اکسیژن تولید شده توسط زیست‌توده هوایی گیاهان مرتعی شهرستان ملارد برآورد و ارزشگذاری شود. جهت ارزشگذاری کارکرد ذخیره کربن از روش مالیات بر کربن و به منظور برآورد ارزش اقتصادی تولید اکسیژن از روش هزینه جایگزین استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در مجموع میزان ذخیره کربن در کل منطقه مورد مطالعه برابر با 23/2 تن در هکتار و میزان عرضه اکسیژن نیز برابر با 1/2 تن در هکتار می‌باشد. نتایج مقایسه ذخیره کربن و تولید اکسیژن بیوماس هوایی بین گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که کربن ذخیره شده در گونه P. olivieriبیشتر از گونه A.sieberi می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت گونه P. olivieriنسبت بهگونه  A.sieberi نقش بیشتری را در میزان ترسیب کربن وتولید اکسیژن مراتع منطقه داشته است که این مهم تأکیدی بر توانایی‌های متفاوت گونه‌های مختلف گیاهی در جذب کربن و تولید اکسیژن می‌باشد که در مجموع به ترتیب از ارزشی معادل 2216025120 و1254250000 برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Stocked Carbon Function in Arid and Semi-Arid Rangelands (Case Study: Malard District)

نویسندگان [English]

  • Maedeh Nasri 1
  • Mehdi Ghorbani 2
  • mohammad jafari 3
  • Hosein Azarnivand 3
  • Hamed Rafiee 4
3 Professor, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the major factors driving ecosystem destruction and various environmental problems such as carbon cycle distortion, which in its turn leads to higher greenhouse gas emission, is ignoring and not specifying different ecosystem services and functions such as carbon sequestration in environmental planning and investments and the consequent damages of these neglected functions. Thus, quantification of these functions and services and attempting to determine their economic values financially is more important than ever. The present study seeks to estimate the amount of stocked carbon and produced oxygen by biomass of Mallard County rangelands. Economic valuation of stocked carbon function was carried out by carbon tax method and economic valuation of produced oxygen was done through replacement cost method. It was found out that total carbon storage in the pilot area was 2.43 tons/hectare and the amount of supplied oxygen was 2 tons/ hectare. Overall, carbon stock function was estimated to be equal to 255658701 billion$ and oxygen supply was estimated to be 13290338850 billion $.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Economic Valuation
  • replacement approach
  • rangeland
  • Malard
-باده‌یان، ض.، مشایخی، ز .، زبردست، ل .، و مبرقی، ن.، 1393. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش ( مطالعه موردی : جنگل خیرود نوشهر). پژوهش‌های محیط‌زیست، 5(9)، 147-156 ص.

-تقی‌زاده، ل. و آذرنیوند، ح.، 1391. بررسی میزان ذخیره کربن در کاربری‌های مختلف شمال شرق شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

-خداوردی‌زاده، م.، خلیلیان، ص.، حیاتی، ب. و پیش بهار، ا.، 1393. برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10): 267-290.

-شهیدی پور، ع.، 1390. بررسی ارتباط بین انتشار گازهای آلاینده، مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر کشش شدت آلودگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 115 ص.

-عاقلی کهنه شهری، ل.، 1382. محاسبه تولید ناخالص ملی سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران، رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

-علی‌نژاد ساروکلائی، م.، 1388. ارزش فعلی تجدید نظر شده رویکردی نوین در ارزیابی پروژه‌ها، حسابدار، 25: 208 -209

-کنگن، سباستین.1392. ارزش‌گذاری اقتصادی جنگل (منابع طبیعی) برای تصمیم‌گیری، آموزه‌های تجربی و پیشنهادهای اصلاحی. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ایران، 312 ص.

-مشایخی، ز.، 1386. ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم‌های جنگلی زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت محیط زیستی (مطالعه موردی: جنگل‌های بازفت استان چهار محال و بختیاری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 136 ص.

-موسوی، س، ع.، 1390. مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه‌ریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی). پایان‌نامه دکتری مرتعداری، دانشگاه تهران، 318 ص.

-هاشمی‌بناب، ص. و رفیعی، ح.، 1391. ارزش کاهش آلودگی زیست‌محیطی رودخانه آجی‌چای تبریز از دید شهروندان تبریزی. اقتصاد کشاورزی، 6(4): 75-90.

-یگانه، حسن. 1392. ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردها و خدمات اکوسیستمی. رساله دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

یوسفی، ع.، 1384. محاسبه شاخص پایداری اقتصادی منابع طبیعی تجدید شونده در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

-Birdsey, R . A.,  Planting, A. j. and Health,.L. S., 1993. Past and Prospective Carbon Storage in United states. Forest Ecology and Management , 58:33- 40.

-Dong, X., Yang, W,. Ulgaiatl, S,. Yan, M and Zhang, X.,  2012. The impact of human activities on natural capital and ecosystem services of natural pastures in North Xinjiang China. Ecological Modeling, 225: 28-39.

-Forouzeh, M., Heshmati, Gh., Mesbah, S. A. and Ghanbarian, Gh., 2007. Effect of floodwater irrigation on carbon sequestration potential of Helianthemum lippii (L.) Pers., Dendrostellera lessertii Van Tiegh. And Artemisia sieberi Besser in the Gareh Bygone plain: A case study.Pajouhesh and Sazandegi, 78: 11-19

-Kubiszewski, I. R., Costanza, L. D., Thoennes, P. and Tshering, K., 2013. An initial estimate of value of ecosystem services in Bhutan, Ecosystem Services3: 11- 21.

-Philips, A., 1998. “Economic values of Protected Area: Guidelines for Protected Area Managers” .Word commission on Protected Area (WCPA).Cardiff University. 52 p.

-Strange, N., Trap, P., Helles, F and Brodie. J. D., 1999. A four-stage approach to evaluate management alternatives in multiple-use forestry. Forest Ecology and Management, 124:79-91.