تاثیر دوره‌ی خشکی و بازیابی پس از آن بر تغییرات رشدی و بیوشیمیایی سه گونه آتریپلکس (Atriplex spp)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دوره خشکی و بازیابی پس از آن بر تغییرات رشدی و بیوشیمیایی سه گونه آتریپلکس با شش تکرار اجرا گردید. فاکتور اول گونه‌های آتریپلکس شامل Atriplex lentiformis، A. leucoclada وA. Canescense و فاکتور دوم مقادیر مختلف آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه، آبیاری در حد 75% ظرفیت مزرعه، 50% ظرفیت مزرعه و بدون آبیاری بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی ملایم و شدید موجب کاهش معنی‌داری در رشد هر سه گونه شد و تنش بدون آبیاری موجب از بین رفتن گونه‌های leucoclada و canescens شد. بازیابی توانست بخشی از این افت را در هر سه گونه به ویژه در گونه lentiformis جبران کند، به طوری که در این گونه تفاوت معنی‌داری بین رشد بوته ها در تیمار شاهد و 75% مزرعه وجود نداشت. درصد رطوبت بافت در تیمارهای شاهد (در حد ظرفیت مزرعه) ، 75 و 50% ظرفیت مزرعه تفاوت معنی‌داری نداشت. در گونه  lentiformisA. بدون آبیاری افت بسیار زیادی در درصد رطوبت ایجاد کرد، ولی بازیابی بخش بسیار زیادی از این رطوبت را جبران کرد. تیمارهای خشکی 75 و 50% ظرفیت مزرعه موجب افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شد، گونهA.lentiformis دارای بیشترین فعالیت از هر چهار آنزیم بود.به طورکلی؛ تنش خشکی بسته به شدت تنش موجب کاهش رشد و افزایش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در هر سه گونه شد؛ که بازیابی، بسته به گونه و شدت تنش، توانست بخشی از این افت را جبران کند. گونه A. lentiformis ،احتمالا به دلیل دارا بودن مقادیر بالاتری از فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، دارای مقاومت بیشتر و توان بازیابی بالاتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of drought period and its recovery on growth and antioxidant enzymes activity of three Atriplex species

نویسندگان [English]

  • mohammad delaviz 1
  • hosein sadeghi 2
  • mansour Taghvaee 3
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate drought stress and subsequent recovery on growth and biochemical changes of three Atriplex species. The study was performed as factorial based on completely randomize design with six replicates. The treatments included three Atriplex species (A. lentiformis, A. leucocalada and A. canescence) and four irrigation regimes (100 as control, 75% FC as light stress, 50% FC as severe drought, and no irrigation). The results showed that light and severe drought caused a significant reduction in growth of all three Atriplex species, and no irrigation treatment caused the loss of A. leucocalada and A. canescence. The recovery could offset the loss partly in all three species, especially A. lentiformis, so that there were no significant differences between control and 75% FC treatments. Tissue moisture percentage showed no significant difference in control, 75, and 50% FC. In A. lentiformis, no irrigation treatment caused a significant reduction in moisture percentage; however, recovery offset a considerable part of this loss. Water deficit treatments (75 and 50% FC) increased the activity of catalase, peroxidase and superoxide dismutase. The highest activity of all four enzymes was obtained in A. lentiformis. Generally, drought stress, depending on stress levels, reduced the growth and increased the antioxidant enzymes in all three-study species, and recovery, depending on species and stress levels, could offset a part of this loss. A. lentiformis showed the highest drought resistance and higher recovery ability, which might be due to the higher activity of antioxidant enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fresh weight
  • Dry weight
  • plant height
  • Antioxidant enzymes