مقایسه عملکرد بذر Eurotia ceratoides, Kochia prostrata, و Salsolarigidaدر شرایط دیم و آبی در ایستگاه تولید بذر شهرک امام نیشابور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

تامین آب برای آبیاری گیاهان در مناطق خشک بسیار مشکل است. در مقابل، گیاهان مرتعی و بیابانی مقاومت زیادی به خشکی دارند و ممکن است نیازی به آبیاری نداشته باشند. بنابراین تعیین بهترین نوع کشت گیاهان مرتعی و مقایسه عملکرد بذر در روش‌های دیم یا آبی از پرسش‌های اصلی تولید کنندگان بذر محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه اثر دو روش کشت آبی و دیم بر عملکرد تولید بذر سه بوته مرتعی  Eurotia ceratoides ،Kochia prostrate و  Salsola rigida در ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی شهرک امام نیشابور انجام شد. جهت نمونه‌برداری در هرسایت 5 عدد ترانسکت نواری (به طول 30 متر و عرض 50 سانتی‌متر) به صورت تصادفی مستقر شد. در طول هر ترانسکت تعداد بوته‌های مستقر شده هر گونه شمارش شد. تولید علوفه خشک از روش قطع و توزین محاسبه شد. بیشترین تولید بذر مربوط به گیاه S. rigida در کشت آبی (1074 کیلو گرم در هکتار) و کمترین مقدار برای E. ceratoides در کشت دیم (209 کیلوگرم در هکتار)، بود. آبیاری باعث شد تا در گونه E. Ceratoides مقدار تراکم، تولید بذر، تولید اندام هوایی و تعداد بذر در هکتار، در گونه K. prostrate مقدار تراکم و وزن اندام هوایی و در گونه S. rigida تراکم بوته ها بطور  معنی‌داری بیشتر از روش دیم باشد. نتیجه گیری، به منظور تولید بذر در ایستگاه شهرک امام، کاشت گیاه E. ceratoides بصورت کشت آبی توصیه می شود، امّا S. rigidaو K.  prostrata بعد ازاستقرار اولیه نیازی به آبیاری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Seed Yield of Salsola rigida, Kochia prostrataAnd Eurotia ceratoidesUnder RainfedAndIrrigation Regimes, In Sharak-Imam Neyshabur Seed Production Station

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farzam 1
  • Hosein bagherzadeh 2
چکیده [English]

It is very difficult to provide water for irrigating plants in arid areas. However, range and desert plants are usually drought tolerant and may need no additional water for growth. Therefore, determining the best cultivation method (irrigation or rainfed) in terms of seed production economy is an important issue for seed producers. This research was aimed to compare the seed yield of three rangeland shrubs, Salsola rigida, Kochia prostrata and Eurotia ceratoides under rainfed and irrigation regimes, at the Seed Production Station of Sharak-Imam Neyshabur. For sampling, five belt transects (30 m length and 50 cm width) were randomly established, along which the number of plants established were counted for each species. Forage production was estimated by cut-and-weight method. The highest seed yield was recorded for Salsola under irrigation (1074 kg/ha) and the lowest for Eurotia under rainfed cultivation (209 kg/ha). Irrigation regime increased plant density, seed yield, seed number, and forage yield in Eurotia; plant density and forage yield in Kochia, and plant density in Salsola. Accordingly, for seed production in Shahrak Imam, we suggest sowing Eurotia under irrigation, but Kochia and Salsola need no watering after the initial establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seed production
  • forage production
  • seedling density
  • range shrubs
  • seed number