تعیین اولویت پهنه‌های مستعد توریسم بیابانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه‌اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری توریسم، دانشگاه کازان، کازان، روسیه

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت پهنه های مستعد توریسم بیابانی در استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای بوده و روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی بر اساس سطح عملکرد (ملّی، محلی، بین المللی) و سطح دسترسی (پیاده، سواره)، نسبت به جاذبه‌ها، هتل و شرایط اقلیمی، به جاذبه های کویری و تپه های ماسه ای امتیاز داده شده است. کویر مرنجاب در شهرستان های آران و بیدگل و نطنز، کویر مصر در شهرستان خور و بیابانک، کویرهای سیاه کوه، ریگ جن و قسمتی از دشت کویر در شهرستان نائین، کویر دق سرخ در شهرستان اردستان و تپه های ماسه ای ورزنه در شهرستان اصفهان، بر اساس  امار میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان دارای ظرفیت توریسم کویری در استان می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس سطوح عملکرد(ملّی، محلی، بین المللی) و سطوح دسترسی (پیاده، سواره) ، نزدیکی به هتل و شرایط اقلیمی روستاهای عباس‌آباد، متین‌آباد و شهر های خالد آباد و بادرود در شهرستان نطنز، روستاهای مصر و فرح زاد در شهرستان خور و روستای حسین‌آباد و شهر ابوزید آباد در شهرستان آران و بیدگل، بهترین مناطق جهت توسعه توریسم کویری می باشد. پس از آن به ترتیب روستای چوپانان در شهرستان نائین، روستاهای حسین‌آباد و امیر آباد در شهرستان اردستان و شهر ورزنه در شهرستان اصفهان دارای بیشترین امتیاز جهت توسعه توریسم کویری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the priority of disposed zones of desert tourism by use of GIS (Case Study: Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • seyed Skandar seyhye golsefidi 1
  • somayeh hoseini 2
  • Bentolhoda yazdan bakhsh 3
چکیده [English]

 This study was aimed to determine the priority areas for desert tourism in Isfahan province. According to the study components, the research type was applied and developmental and the research method was descriptive and survey. In this study, rating was given to the attractions of the desert and sand dunes based on performance levels (national, regional, international), privileges (infantry, cavalry), hotels, and climate. Desert tourism potential in Isfahan province is reported for Maranjab desert in Natanz and Aran and Bidgol, Mesr desert in Khoor, Siahkooh, Rigjen and a part of the Kavir desert in Naein, Daghsorkh in Ardestan, and Varzaneh sand dunes in Isfahan. The results showed that based on performance levels, privileges, hotels, and climate, Abbas Abad and Matin Abad villages and the cities of Islamabad, Khalidabad and Badrod in Natanz, Mesr and Farahzad vilages in Khor and Hossein Abad and Abuzeydabad villages in Aran Bidgol were the best areas for desert tourism development. Choupanan village in Nain, Amir Abad and Hossein Abad villages in Ardestan and Varzaneh in Isfahan were in the next place for desert tourism development, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • desert tourism
  • Ecotourism
  • GIS
  • Isfahan