مقایسه تولید گونه گیاهی Vicia villosa تحت شیوه‌های مختلف کشت در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اردبیل، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر روش و زمان کاشت بر میزان تولید گونه Vicia villosa در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد از طرح کرت‌های خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد. در هر یک از سه بلوک مورد مطالعه، روش بذرکاری به عنوان کرت اصلی و تاریخ‌های کشت بعنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شد. بذرکاری به دو شیوه؛ یکی توام با ذخیره نزولات از طریق احداث بانکت‌های هلالی و دیگری بدون ذخیره نزولات انجام شد. تاریخ‌های کشت نیز در دو زمان ( پائیزه و بهاره) لحاظ گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان تولید گونه مورد مطالعه در تاریخ‌ها و روشهای کاشت مختلف، اختلاف معنی‌داری ندارند. همچنین نتایج مقایسه میانگین دانکن نیز بیانگر عدم اختلاف معنی‌دار میان گروه‌های مورد مقایسه است. ولی متوسط تولید در شرایط کشت پاییزه (همراه بانکت هلالی) نسبت به سایر حالات مورد بررسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the yield of Vicia villosa under different seasons and sowing methods (Case study: Homand Absard Research Station)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • Rostam Khalife zadeh 2
  • Ehsan zandi esfahan 1
  • Hosein Nasiri Dashtakii 3
چکیده [English]

The current research was performed in Homand Absard Research Station to investigate the yield of Vicia villosa under different sowing and establishment methods. Initially, the seeds of this species were collected from similar natural habitats. Afterward, seed characteristics including germination percentage, viability, seed vigor, etc., were examined. The study area is a semi-steppe region with an average rainfall of 333 mm. Two sowing methods including seeding and seeding together with rainfall storage, and spring and autumn sowing dates were considered in a split plot design with three replications. Data analysis was performed with SPSS software, and mean comparisons were done by Duncan's multiple range test. According to the obtained results, no significant differences were obtained for the yield of the seeds cultivated in autumn and spring between two sowing methods at 5% level of probability. However, the interaction between methods and season was significant and higher yield was recorded for the seeding with rainfall storage method in autumn season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation method
  • Homand Absard Research Station
  • Vicia villosa
  • yield