تأثیر بایوپرایمینگ بذر با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر ( Azospirillum و Azotobacter) بر عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در گونه فستوکای پابلند (Festuca arundinacea Schreb)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان.

2 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده فناوری منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گروهی از باکتری‌ها به نام ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهان، که توانایی تجمع روی ریشه گیاه و خاک اطراف ریشه را دارند، محرک رشد گیاهان می‌باشند. یکی از روش‌های پرایمینگ بذر استفاده از میکروارگانیسم در تلقیح بذر می‌باشد که به بایوپرایمینگ شناخته شده است. استفاده از این میکروارگانیسم‌ها در تلقیح بذر سبب افزایش عملکرد گیاهان می‌شود؛ بویژه اگر میکروارگانیسم‌ها در منطقه ریشه گیاهان استقرار یافته و با گیاه همزیست شوند. به این منظور این تحقیق جهت بررسی اثرات بایوپرایمینگ با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر بر مقاومت به تنش خشکی در گونه مرتعی فستوکای پا بلند در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. چهار سطح پتانسیل اسمزی (5/0-، 1-، 5/1- و 2- مگاپاسکال) با استفاده از پلی اتیلن گلایکول با مدت زمان تیمار 2 و 4 روز روی بذر فستوکای پابلندبه عنوان تیمار پرایمینگ همراه با تلقیح با ریزوباکتری‌ها صورت گرفت. تنش خشکی بر اساس ظرفیت زراعی در چهار سطح (100 درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش)، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) در دوران رشد گیاه اعمال شد. نتایج نشان داد که تیمارهای بایوپرایمینگ در صفات مورد مطالعه سبب بهبود عملکرد نسبت به شاهد و افزایش مقاومت به تنش خشکی شد. در این بررسی هر دو نوع ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر سبب افزایش عملکرد معنی‌داری نسبت به شاهد شدند. در کل ازتوباکتر به طور نسبی عملکرد بهتری نسبت به آزوسپریلیوم نشان داد. با این وجود تیمار ازتوباکتر 2و 5/0 مگاپاسکال 2 روز در گونه فستوکای پابلندمی‌تواند بعنوان تیمارهای برتر نسبت به تیمارهای دیگر به کار رفته در این تحقیق مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of seed biopriming with Azospirillum and Azotobacter on performance and drought resistance in Festuca arundinacea Schreb

نویسندگان [English]

  • Hadi Radnezhad 1
  • behzad Behtari 2
  • Ali Asghar naghipour Borj 3
  • Shole Haj Agfha Memar 4
1 Scientific Member of Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Iran.
چکیده [English]

Plant growth-promoting rhizobacteria are a subset of bacteria, accumulating on the root and rhizosphere. One of the seed priming methods is the use of microorganisms in seed inoculation, known as biopriming. The use of these microorganisms in seed inoculation leads to increased plant performance, especially if the microorganisms are symbiotic in the root zone of the plants. This study was aimed to investigate the effects of biopriming with Azospirillum and Azotobacter on drought resistance in fescue under greenhouse conditions. Osmotic potential at four levels was applied on the Fescue seeds using polyethylene glycol for 2 and 4 days as priming treatment along with inoculation with rhizobacteria. Drought stress was applied during the plant growth based on field capacity at four levels. The results showed that biopriming treatments caused improved performance and increased drought resistance compared to the control. The study showed that both Azospirillum and Azotobacter increased the performance significantly compared to the control. Generally, Azotobacter showed relatively better performance than Azospirillum.  However, the Azotobacter treatments at 2 and 0.5 MPa for 2 days can be considered as a superior treatment in fescue as compared with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field capacity
  • Plant growth-promoting rhizobacteria
  • seed incubation
  • symbiosis