بررسی جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون با مساحت حدود 50000 هکتار در غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه پوشش گیاهی منطقه با روش براون-بلانکه انجام شد. به‌منظور مطالعه پوشش گیاهی 66 قطعه نمونه در  رویشگاه‌های متفاوت منطقه استقرار یافت و سپس با برنامه آنافیتو و با روش‌های   AFCو CAH مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های جامعه شناختی گیاهی، وجود 10 جامعه، سه زیرجامعه و دو اجتماع گیاهی را نشان داد. جوامع گیاهی تشخیص داده شده شامل Lonicero nummulariifoliae -Aceretum cinerascentisبا زیر جامعه pistacietosum khinjuki، amygdaletosum orientalis  و vicietosum variabilisوجوامع  Trigonosciado tuberosi-Feruletum haussknechtii،Prangetum pabulariae،   Ferulago phialocarpae-Cruciatetum persicae، Pimpinello deverroidi-Astragaletum compacti، Astragaletum geminani، ، Quercetum persicae، Trifolietum scabro-pilularae، Trifolietum scabro-stellati، Trifolio scabri-Avenetum fatuae،-Avenetum ludovicianae  Trifolio scabri، Crataegetum aroniae و Amygdaletumarabicae هستند. دو اجتماع گیاهی شامل Bupleurum kurdicum community و Triticum boeoticum–Festuca ovina community می‌باشند. مهمترین عوامل اکولوژیکی مؤثر در استقرار سین‌تاگزون‌های تشخیص داده شده ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، میزان شیب و عوامل خاکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytosociological study of the Bisotun Protected Area

نویسنده [English]

  • Behnam Hamze
چکیده [English]

In this study, vegetation of the Bisotun Protected Area with an area of ca. 50,000 hectares in west of Iran, Kermanshah province, was studied. Samples of vegetation were collected using the Braun-Blanquet method where 66 réléves were taken from different habitats. To express the phytosociological status of the site, data were analyzed by employing Analyse Factorielle des Correspondence (AFC) and Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) methods using Anaphyto software. The results of phytosociological data analysis showed that there were 10 associations, three sub- associations and two communities in the area as follows: Lonicero nummulariifoliae-Aceretum cinerascentis (pistacietosum khinjuki, vicietosum variabilis, amygdaletosum orientalis), Trigonosciadio tuberosi-Feruletum haussknechtii, Prangetum pabulariae, Ferulago phialocarpae-Cruciatetum persicae, Pimpinello deverroidi-Astragaletum compacti, Astragaletum geminani, Quercetum persicae, Trifolietum scabro-pilularae, Trifolietum scabro-stdellati, Trifolio scabri-Avenetum fatuae, Trifolio scabri-Avenetum ludovicianae, Crataegetum aroniae, Amygdaletum arabicae, Bupleurum kurdicum community and Triticum boeoticum–Festuca ovina community. The establishment of the syntaxa is affected by altitude, exposure, slopes, and edaphic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Braun-Blanquet
  • Bisotun
  • Kermanshah
  • syntaxa
  • Iran
  • Zagros