همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

شیوه مرتعداری یکی از ارکان مهم مدیریت مرتع به ویژه ازجنبه تجدیدحیات و احیاءپوشش‌گیاهی می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی شیوه مرتعداری و سیستم‌های چرایی مناسب سامانهای عرفی منطقه سمیرم و مقایسه آنها با برنامه های پیشنهادی توسط ادارات منابع طبیعی می‌باشد. بدین منظور در 29 سامان عرفی دارای طرح مرتعداری در شهرستان سمیرم ، نقشه شیوه مرتعداری و سیستم‌های چرایی صحیح با توجه به استانداردها و بر اساس وضعیت و گرایش سال تهیه طرح و سال انجام این تحقیق تعیین گردید. نتایج نشان داد که در اکثر موارد شیوه مرتعداری پیشنهاد شده در طرح‌های مرتعداری، منطبق با شیوه صحیح مبتنی بر وضعیت مرتع بوده است. از سوی دیگر در 20 طرح مرتعداری علیرغم اعمال شیوه مرتعداری مصنوعی، سیستم چرایی پیش‌بینی شده است که مطابق اصول صحیح مرتعداری نیست. اطلاعات بدست آمده نشان داد که در طرح‌های مرتعداری این منطقه، به دلیل مشکلات فنی در امر قطعه‌بندی مراتع و نظارت و کنترل، سیستم‌های چرایی پیش‌بینی شده عملا اعمال نگردیده است. همچنین در این مناطق، زمانبندی چرا مطابق با سیستم‌های چرایی در یک دوره کوتاه مدت مزایای زیادی به دنبال ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of range management methods and proposed grazing systems in Semirom, Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • massoud Borhani 1
  • Hosein Arzani 2
  • zahra jabeolansar 3

1 head of natural resources department in Esfahan reaserch center

چکیده [English]

Range management method (RMM) is an important element of range management especially in the case of revegetation and rehabilitation of vegetation. This study aimed to investigate proper RMM and grazing systems for paddocks of Semirom in Esfahan province and comparing them with programs proposed by the offices of natural resources. For this purpose, 29 paddocks under range management plan were selected and proposed RMM and grazing systems were defined. According to range condition and trend in the mentioned paddocks, RMM and grazing system maps were prepared using standards the defined theoretically. The results showed that in most cases, the proposed range management method in rangelands was consistent with the correct method based on rangeland condition. On the other hand, for 20 range management plans, despite artificial RMM, grazing system was predicted, which was not based on correct range management. Our results clearly showed that the proposed grazing systems were not implemented practically in range management plans of the study area due to technical difficulties in range parceling and controlling. In addition, in these areas, grazing schedule in accordance with grazing system does not have considerable advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • range management method
  • grazing system
  • Paddock
  • Semirom
-Ahmadi, H., 2006. Applied geomorphology. Tehran University Publication, Iran, 688p.
-Arzani, H., 2009. Advanced range management. Booklets Ph.D. Courses of Range Management, College of Natural Resources, University of Tehran, Iran.
-Azarnivand, H., Namjoyan, R., Arzani, H., Jafari, M. and Zare Chahouki, M. A., 2007. Localization of range improvement plans using GIS and comparing with suggested projects of range management plans in Lar region. Rangeland, 1(2): 159-169.
-Azarnivand, H and Zare Chahouki, M. A., 2008. Range improvement. Tehran University Publication, 354p.
-Azarnivand, H. and Zare Chahouki, M. A., 2010. Rangeland ecology. Tehran University Publication, Iran, 345p.
-Briske, D. D., Derner, J. D., Brown, J. R., Fublendorf, S. D., Teague, W. R., Havstad, K. M., Gillen, R. L., Ash, A. J. and Willms, W. D., 2008. Rotational grazing on rangelands: reconciliation of perception and experimental evidence. Rangeland Ecological Management, 61: 3-17.
-Gillen, R. L. and Sims, P. L., 2006. Stocking rate and weather impavts on sand sagebrush and grasses: a 20-year record. Rangeland Ecology and management, 59:145-152.
-Holechek, J. L., Gomes, H., Moliner, F., Galt, D. and Valdez, R., 1999. Short duration grazing: The facts in 1999. Rangelands, 22 (1): 18-22.
-Holechek, J. L., Pieper, R. D., Herbal, C. H. and Hall, P. P., 2004. Range management (Principles and Practices). Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River New Jersey, USA, 607p.
-Khalighi, M.M., Khalighi, N. and Farahpoor, M., 2006. Study of ecological and social sustenance of different exploitation methods (Case study: Karaj river watershed). Iranian Journal of Range and Desert Research, 13(2):82-93.
-Moghaddam, M., 2000. Rangeland and rangeland management, second edition, Tehran University Publications, Iran, 470p.
-Moshiri, F.E., McClaran, M. P. and Fehmi, J. S., 2008. Short and long term vegetation change related to grazing systems, precipitation and Mesquite cover. Rangeland Ecological Management, 61: 368-379.
-O’Rigain, P. J. and Turner, J. R., 1992. An evaluation of the empirical basis.for grazing management recommendations for rangelend in South Africa. Journal of the Grassland Society of South Africa, 9:38-49.
-Safari, H., 2009. Classification of Taleghan rangelands using rangemanagement method and grazing system according to range land condition. M.Sc. Thesis of Range Management, University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Iran.
-Sanadgol, A., 2002. Short term effects of grazing systems and grazing intensities on soil, vegetation cover and domestic production in Bromus tomentellus pasture. Ph.D. Thesis of Range Management Science, Tehran University, Faculty of Natural Resources, Iran.
-Smith, J. E., Elson, J. and Bunting, A. H., 1971. The effects of cutting and fertilizer- treatments on the yield and botanical composition of chalk turf. Grass and Forage Science, 26(4): 213–220
-Van, P., Walt, H. and John, R. L., 1981. Herbage response to grazing systems and stocking intensities. Journal of Range Management, 32(4): 250-253.