همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

مقایسه نحوه چیدمان، تعداد و ابعاد نمونه‌های زمینی داخل پیکسل‌های 30×30 سنجنده لندست 8 جهت آگاهی از همبستگی درصد پوشش گیاهان غالب سه سایت با شاخص NDVI (منطقه مورد مطالعه: مراتع اطراف دریاچه سد چغاخور استان چهار محال و بختیاری)

جمال ایمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ پژمان طهماسبی؛ بهرام قلی نژاد

صفحه 429-440