همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد، ایران

3 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از ضریب همبستگی رتبه‏ای اسپیرمن و بهره‏گیری از الگوی رگرسیون خطی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر موفقیت کلیه مجریان طرح‏های مشارکتی مقابله با بیابان‏زدایی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای وضعیت اسکان مجری طرح در منطقه، میزان توان اجرایی، مدیریتی و مهارتی مجری طرح، میزان ارتباط مجری با کارشناس و ناظر دولتی قبل از اجرای طرح و برخورداری مجری طرح از حمایت‏های فنی، نظارتی و مدیریتی کارشناسان منابع‏طبیعی استان با میزان موفقیت مجریان در اجرای طرح‏های مشارکتی مقابله با بیابان‏زایی در استان رابطه مثبت و معنی‏داری به لحاظ آماری وجود دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیون خطی نشان داد که سه متغیر میزان تسهیلات بانکی مورد استفاده در طرح، سرمایه‏گذاری شخصی مجریان در اجرای طرح و میزان توان اجرایی، مدیریتی و مهارتی مجری طرح با اطمینان بیش از 90 درصد به لحاظ آماری معنی‎دار و دارای تأثیرگذاری مثبت بر میزان موفقیت مجریان در اجرای طرح‏های مشارکتی مقابله با بیابان‏زایی در استان می‎باشند. با توجه به نتایج پیشنهاد می‏گردد تا اولاً اداره کل منابع‏طبیعی و آبخیزداری استان اقدامات لازم برای تأمین تسهیلات موردنیاز مجریان را با شرایط مناسب اعطای وام فراهم آورد تا تمایل افراد برای اجرای طرح‏های مذکور افزایش یابد. ثانیاً اداره کل منابع‏طبیعی و آبخیزداری استان به منظور ارتقاء توان اجرایی، مدیریتی و مهارتی مجریان طرح‏های جدید قبل از واگذاری اقدام به برگزاری دوره‏های آموزشی و عملی چگونگی اجرای صحیح طرح‏های بیابان‏زدایی نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify socio-economic factors affecting on the success anchors in the implementation participatory combating desertification projects in Sistan Baluchistan province

نویسندگان [English]

  • seyed Jafar seyed Akhlaghi 1
  • seyed Javad Miri Soleyman 2
  • Amin nemati 3

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of economic, social and technical factors on the success rate of all executives in implementing combat desertification participatory projects in Sistan and Baluchistan province, 2013. The results of correlation coefficients showed that there was a statistically significant and positive relationship between the success rate of the executives in the implementation of combat desertification participatory projects in the province and variables including residence status of the executive in the region, executive and managerial skills, communication with expert and state supervisor before implementing the project, and the level of technical, regulatory and managerial support of natural resources experts in the province. Furthermore, the results of linear regression model estimation showed that three variables including the amount of bank facilities, personal investment of the executives in the implementation of the project, and the level of executive and managerial skills had a positive significant effect on the success rate of the executives in the implementation of combat desertification participatory projects. According to the results, it is suggested that the Department of Natural Resources and Watershed Management of the province should provide needed facilities with appropriate lending conditions to increase the willingness of individuals to implement the aforementioned projects. Secondly, in order to enhance the executive and managerial capability, the Department of Natural Resources and Watershed Management of the province should conduct training and practical courses on implementation of combat desertification projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • desertification
  • Sistan Baluchestan province
  • implementation participatory projects
  • socio-economic factors
Ahmadi, H., and Jafarianjelodar, Z., 2004. The impact of desertification in the social and economic situation in Kerman city. Journal of Desert Journal, 9(2):226-207
Ajili, A., Behtash, M.j. and Danaei, M., 2007. Non-economic factors affecting the anchors enforcement of participate in the design of desertification in Khuzestan province. Journal of Agricultural Extension and Education, 3(1): 128-117
Atmis, E., Dasdemir, I., Lise,W. and Yidiran, O., 2007. Analysis factors affecting women’s participation in non-desertification in Turkey, Journal of Ecological Economic, (60): 787-796.
Brown, A., 1995. Popular participation and empowerment in natural resource management. In CANART Communication Paper Presented at the Second Common Wealth NGO ForumWellington. Aotearo/ Newzeland, 18-23, June.
Dadresi Sabzevari, A. and Sabzwari, N., 2002. People participation in the management and utilization of astures Hojatabad and Rahmatabad of Sabzevar. Journal of Range and Desert Research, 9(1): 22-23
Dolisca, F. 2006. Factors influencing farmer’s participation in desert management programs:A case study from Haiti, Journal of desert ecology and management (236):324-331.
Finsterbusch, K. and Van Wicklin, W. A., 1989. Beneficiary participation in development project: Empirical tests of popular theories. Economics Development and Cultural Change, 37(3):573-594.
Hashemijazi, M., 2010. Evaluation of the role of social issues in desertification in Esfaraen ,Miandasht. Proceedings of the National Conference of wind erosion and dust storms. February 28-27, Association Management and Control desert region of Yazd province.
Lise, W., 2000. Factors influencing peoples’participation in forest management in India. Journal of Ecological economic. 34 (3), 379–392.
Lyden, F.J., Twight, B. W. and Tuchmann, E. T., 1990. Citizen participation in long- range planning: The RPA experience. Natural Resource Journal, 30: 23-135.
Nyssen, J., Posen, J., Gebremichael, D., Vancampenhout, K., Dais, M., Yihdego,G., Govers, G., Leirs, H., Moeyersons, J., Naudts, J., Haregeweyn, N., Haile, M.  and Deckers, J., 2007.  Interdisciplinary on-site  evaluation  of  stone  bunds  to  control soil erosion on cropland in Northern  Ethiopia. Soil & tillage Research, 94: 156-163
Pretty, J. N. and Vodouhe, S. D., 1997. Using rapid or participatory rural appraisal. 47- 57. In:.Swanson, B. E., Bent, R. P.  and Sofranko, A.J. (Eds.). Improving Agricultural Extension. Rome:Food and Agricultural Organization of The United Nations.
Rezaee, R., Vedadi, A. and Mehrdoost, K. H., 2012. Investigating effective factors on participation of rural people in watershed management projects in the Khamarah watershed. Journal of Rural Researches Article, 8, 3(9): 2012 199-221
Sadeghiravesh, M. h., Ahmadi, H., Zehtabyan, Gh. R. and Tahmoores, M., 2010. Application of analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate strategies for desertification in Yazd province,Khezrabad. Iranian Journal of Range and Desert research, 17(1):50-33.