همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

چکیده

گونه‌های شورروی به‌دلیل سازگاری با شرایط خاص مناطق خشک و بیابانی می‌توانند بخشی از نیاز علوفه‌ای دام را در اوایل بهار، تابستان و به‌ویژه اواخر پاییز تأمین کنند. بااین‌حال، اطلاعات کمی در مورد ارزش غذایی این گیاهان در دسترس است. از سوی دیگر، شورروی‌ها (هالوفیت‌ها) دارای تغییرات قابل توجهی در ارزش غذایی خود هستند. بنابراین، آگاهی از کیفیت علوفه شورروی‌ها در هر مرحله فنولوژیک علاوه بر اینکه به بهره‌برداران در مناطق خشک و بیابانی کمک می‌کند تا گونه‌های گیاهی مناسب را برای کاشت در برنامه‌های شورورزی انتخاب نمایند، بلکه باعث می‌شود زمان مناسب چرا برای دستیابی به عملکرد بیشتر دام در اراضی شور نیز تعیین شود. در این تحقیق، اثر مراحل مختلف فنولوژیک بر شش فاکتور مؤثر در کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Atriplex leucoclada و Suaeda fruticosa بررسی شد. نمونه‌های گیاهی در سه مرحله فنولوژیک شامل رشد رویشی (اواخر خرداد) گلدهی (نیمه شهریور) و بذردهی (آبان) از اراضی شور در گرمسار، استان سمنان جمع‌آوری شدند. داده‌ها به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مراحل فنولوژیک و اثر متقابل مراحل فنولوژیک در گونه بر کیفیت علوفه در سطح آماری یک درصد معنی‌دار بود. حداکثر کیفیت علوفه در مرحله رشد رویشی به‌دست آمد و پس از آن کیفیت علوفه تا مرحله بذردهی کاهش پیدا کرد. به‌طور کلی، نتایج این تحقیق حکایت از برتری گونهfruticosa  Suaeda از نظر ارزش غذایی نسبت به گونه Atriplex leucoclada داشت، به‌طوری‌که می‌تواند به‌عنوان منبع جدید علوفه در اراضی تحت تأثیر شوری که سایر منابع مرسوم علوفه امکان رشد و تولید در این اراضی را ندارند در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effects of growth stages on forage quality of two halophytes in Garmsar

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zandi 1
  • Ali Ashraf Jafari 2
  • rasoul mirakhorli 3

چکیده [English]

Due to the adaptability to arid and desert conditions, halophytes could supply a part of livestock forage requirement in early spring, summer, and especially autumn. However, there is little information on the forage quality of these plants. On the other hands, halophytes vary considerably in their nutritive value not only among species but also among phenological stages. Therefore, knowledge on forage quality of halophytes at each phenological stage could help the beneficiaries in arid regions to opt proper species for cultivation in haloculture programs as well as determining the suitable time for livestock grazing.  In the present study, the effects of phenological stages on six forage quality traits were investigated for two halophytes ie., Atriplex leucoclada and Suaeda fruticosa. Plant samples were collected from saline lands in Garmsar, Semnan Province. The study was conducted in a completely randomized design with three replications. The results showed that the effects of phenological stages and species on forage quality were significant (P<0.01).The highest forage quality was obtained at vegetative growth stage and then it declined at the seeding stage. Overall, our results clearly indicate the higher forage quality of Suaeda fruticosa as compared with Atriplex leucoclada. Therefore, Suaeda fruticosa could be introduced as a new source of forage in saline lands on which other conventional fodders have no chance to grow and yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenological stage
  • Halophyte
  • forage quality
  • saline lands
  • Garmsar
-Arzani, H., Torkan, J., Jafari, M. and Nikkah, A., 2001. Investigation on effects of phenological stages and environmental factors (soil and climate) on forage quality of some important range species. Journal of Agriculture Science, 32: 385-397.
-Arzani, H., Zohdi, M., Fish, E., Zahedi Amiri, G.H., Nikkhah, A. and Wester, D., 2004. Phenological effects on forage quality of five grass species. Rangeland Ecology and Management, 57: 624-629.
-Arzani, H., Ahmadi, Z., Azarnivand, H. and Bihamta, M.R., 2010. Forage quality of three life forms of rangeland species in semi-arid and semi humid regions in different phonological stages. Desert, 15: 71-74.
-Arzani, H., Pouzas, H., Motamedi, J., Mirakhorli, R. and Niknejad, S.A., 2012. Effects of phenological stages on forage quality of five rangeland species in semi-steppe rangeland of Jashlobar Semnan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 19 (3): 384-394.
-Asaadi, A.M. and Daadkhah, A.R., 2010. The study of forage quality of Haloxylon aphyllum and Eurotia ceratoidesin different phenological stages. Research Journal of Biological Science, 5(7): 470-475.
-Asaadi, A.M. and Yazdi, A.K., 2011. Phenological stage effects on forage quality of four forbs species. Journal of Food Agriculture and Environment, 9(2): 380-384.
-Atasoglu, C., Sahin, S., Canbolat, O. and Baytekin, H., 2010. The effect of harvest stage on the potential nutritive value of kermes oak (Quercus coccifera) leaves. Livestock Research for Rural Development. 22 (2): Article 36.
-Aydin, R., Kamalak, A. and Canbolat, O., 2007. Effect of maturity on the potential nutritive value of burr medic (Medicago polymorha) hay. Journal of Biological Science, 7: 300-304.
-Ben Salem, H., Norman, H.C., Nefzaoui, A., Mayberry, D.E., Pearce, K.L. and Revell, D.K., 2010. Potential use of oldman saltbush (Atriplex nummularia Lindl.) in sheep and goat feeding. Small Ruminant Research, 91: 13-28.
-Cook, C.W. and Stubbendieck, J., 1986. Range Research: Basic Problems and Techniques. Society for Range Management, Colorado, 317 pp.
-Dianati Tilaki, G.H.H., Haidarian, Aghakhani, M., Filehkesh, I. and Naghipour Borj, A.A., 2012. Investigation on the effects of phenological stages on forage quality and soluble carbohydrates in Salsola arbuscula and Salsola richteri species in saline rangelands of sabzevar. Iranian Journal of Range and Desert Research, 18, 4(45): 652-661.
-El-Shaer, H.M., 1996. Rangelands as feed resources in the Egyptian desert: Management and Improvement Proc. of the Inter. Conf. On Desert Development in the Arab Gulf Countries, State of Kuwait, 23-26.
-Fahey, J.C., 1994. Forage quality evaluation and utilization. Am Soc. Agronn, USA, pp: 998- 1023.
-Ghodsi Rasi, H. and Arzani, H., 1997. Investigation on effective factors on palatability of some important range species in Charbagh region of Gorgan. Journal of Pejuhesh Sazandegi, 36: 50-53.
-Harrocks, D. and Valentine J. F., 1999. Harvested forage. CA: Academic Press, San Diego, 425 p.
-Hussain, F. and Durrani, M. J., 2009. Nutritional evaluation of some forage plants from Harboi Rangeland, Kalat, Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 41(3): 1137-1154.
-Karabulut, A., Canbolat, O., Kalkan, H., Gurbuzol, F., Sucu, E. and Filya, I. 2007. Comparison of in vitro gas production, metabolizable energy, organic matter digestibility and microbial protein production of some legume hays. Asian- Australas Journal of Animal Science, 20: 517-523.
-Kazemi, K. and Eskandari, H., 2011. Effects of salt stress on germination and early seedling growth of rice (Oryza sativa) cultivars in Iran. African Journal of Biotechnology, 10 (77): 17789-17792.
-Khan, M., Hussain, F. and Faridullah., 2014. Effect of phenological stages on nutritional assessment of ten plant species in Tehsil Takht-e-Nasrati, District Karak, Pakistan. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 27 (4): 953-61.
-Lazzarini, I., Detmann E., Sampaio, C.B., Paulino, M.F., Valadares, Filho, S.C., Souza, M.A. and Oliveira, F.A., 2009. Intake and digestibility in cattle fed low-quality tropical forage and supplemented with nitrogenous compounds. Revista Brasileira de Zootecnia, 38: 2021-2030.
-Martiniello, P. and Teixeira da Silva, J.A., 2011. Physiological and bioagronomical aspects involved in growth and yield components of cultivated forage species in Mediterranean environments. European Journal of Plant Science, 5 (2): 64-98.
-Moghimi, J., 2004. Introduction of some important range species appropriate for range improvement in Iran. Forests, Rangelands, and Watershed Organization, pp. 175-178.
-Mohajer, S., Ghods, H., Taha, R.M. and Talati, A., 2012. Effect of different harvest time on yield and forage quality of three varieties of common millet (Panicum miliaceum). Scientific Research and Essays, 7(34): 3020-3025.
-Mountousis, J., Papanikolaou, K., Stanogias, G., Chatzitheodoridis, F. and Roukos, C., 2008. Seasonal variation of chemical composition and dry matter digestibility of rangelands in NW Greece. Journal of Central European Agriculture, 9(3): 547-556.
-Norman, H.C., Friend, C., Masters, D.G., Rintoul, A.J., Dynes, R.A. and Williams, I.H., 2004. Variation within and between two saltbush species in plant composition and subsequent selection by sheep. Australian Journal of Agricultural Research, 55: 999-1007.
-Oktay, G. and Temel, S., 2015. Determination of annual fodder value of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.)) shrub. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(1): 30-36.
-Osman, A.E., Bahhady, F., Hassan, N., Ghassali, F. and Al Ibrahim, T., 2006. Livestock production and economic implications from augmenting degraded rangeland with Atriplex halimus and Salsola vermiculata in northwest Syria. Journal of Arid Environment, 65: 474-490.
-Panahi, F., Assareh, M.H., Jafari, M., Jafari, A., Arzani, H., Tavili, A. and Zandi Esfahan, E., 2012. Phenological effects on forage quality of Salsola arbuscula, Salsola orientalis and Salsola tomentosa in three habitats in the central part of Iran. Middle East Journal of Scientific Research, 11(6): 800-807.
- Papanastasis,V.P., Yiakoulaki, M.D., Decandia, M. and Dini-Papanastasi, O., 2008. Integrating woody species into livestock feeding in the Mediterranean areas of Europe. Animal Feed Science and Technology, 140: 1-17.
-Rad, M.S., Rad, J.S., Teixeira da Silva, J.A. and Mohsenzadeh, S., 2013. Forage quality of two halophytic species, Aeluropus lagopoides and Aeluropus littoralis, in two phenological stages. International journal of agronomy & plant production, 4(5): 998-1005.
-Schut, A., Gherardi, S. and Wood, D., 2010. Empirical models to quantify the nutritive characteristics of annual pastures in south-west Western Australia. Crop and Pasture Science, 61: 32-43.
-Swingle, R.S., Glenn, E.P. and Squires, V.R., 1996. Growth performance of lambs fed mixed diets containing halophyte ingredients. Animal Feed Science and Technology, 63: 137-148.
-Temel, S. and Tan M., 2011b. Fodder values of shrub species in maquis in different altitudes and slope aspects. Journal of Animal and Plant Science, 20(3): 508-512.
-Valipoor Dastenai, M., Mirhadi, M.J. and Mehrani, A., 2012. The study and comparison of 3 foxtail millet (Setaria italica L.) cultivars in different phenological stages in Karaj Region. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(3): 62-68.
-Victor, S., 1981. Livestock management in the arid zone. Inkata Press, Sydney, Melbourne, 271 p.