همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتعداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

بیمه مراتع را می‌توان یکی از مهمترین سازوکارهای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر بخش منابع طبیعی و مناسب‌ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. برقراری بیمه مرتع در جوامع روستایی و عشایری را باید پدیده‌ای نو تلقی کرد. در این تحقیق عوامل موثر بر تقاضای بیمه مراتع توسط بهره‌برداران شهرستان کلاله بررسی شد. مطالعه حاضر جز تحقیقات پیمایشی بوده که با استفاده از پرسش‌نامه از بهره‌برداران صورت گرفت. جامعه آماری مورد نظر نیز همه مرتعداران ذینفع که دارای طرح‌ مرتعداری هستند، می‌باشند. حجم نمونه نیز از میان 158 نفر جامعه آماری، 112 نفر از طریق فرمول کوکران تعیین شد. در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه از الگوی‌های اقتصادسنجی مدل لاجیت استفاده شد. پارامترهای الگوی لاجیت به روش حداکثر راست‌نمایی برآورد شد. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد حق بیمه، وجود پسچر و عضویت در شورا معنی‌دار و تاثیر منفی و مشارکت در طرح‌ها، تعداد دریافت خسارت و تمایل به بیمه چوپان معنی‌دار و مثبت، در تقاضای بیمه مرتع داشته‌اند. بیمه مرتع در بهترین شرایط و حالت خود با حمایت از اقتصاد بهره‌برداران و کمک بخش دولتی در احیا و اصلاح مراتع می‌تواند در تقویت و بهبود مراتع و افزایش تولیدات بخش منابع طبیعی نقش مهمی را بازی نماید. بر این اساس لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در جهت آشنایی هر چه بیشتر بیمه‌گزاران با اهداف و فواید بیمه مراتع از یک‌سو و اعمال کمک‌های مالی صحیح و اجرایی همراه با تسریع و بهبود شرایط بازپرداخت خسارت به بیمه‌گزاران آسیب دیده ضمن ایجاد شرایط مناسب و تسهیلات لازم جهت یاری رساندن به این قشر از جامعه می‌تواند موجب ایجاد انگیزه و تمایل بیشتر در بین این بهره‌بردارن جهت تمدید بیمه خود و نیز تشویق سایر بهره‌برداران به بیمه نمودن مراتعشان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on ranges insurance acceptance by exploitations in Golestan province-Kalaleh district

نویسندگان [English]

  • Hasan Yeganeh 1
  • Leila Khakipour 2
  • Mehdi Fouladi Zadeh 3
  • Sajad Ahmad Yousefi 4

1 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran

2 Ph.D. Student in Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran

3 M.Sc. Student in Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran

4 M.Sc. Student in Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Iran

چکیده [English]

Rangeland insurance can be one of the mechanisms to deal with inevitable risks of natural resources and may be the most appropriate strategy to reduce financial losses. Rangeland insurance in rural and tribal communities could be considered as a new phenomenon. In this research, the factors affecting rangelands insurance demand were investigated in Kalaleh district. The study was a survey research using questionnaires of pastoralists. In the questionnaires, several variables were examined. The target population was all pastoralists that had range management plan. Sample size was determined using Cochran's formula and estimated to be 115 people. In this research, to assess the factors affecting rangeland insurance demand econometrics patterns Logit model was used. Logit model parameters were estimated using maximum likelihood. According to the results, the effects of premium, forage residue, and membership in the council were negatively significant, while other factors were positively significant in rangeland insurance demand. Rangeland insurance can play an important role in range improvement and reclamation as well as increased production of rangelands. Accordingly, the need for implementation of educational and promotional programs to introduce the goals and benefits of rangeland insurance to the insurers in one hand and providing financial aids and improve the conditions for reimbursement of damages to the affected insurers in the other hand could provide the required facilities to help this part of society as well as greater willingness to extend their insurance and encourage other beneficiaries to insure their rangelands. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rangeland insurance
  • range management plans
  • demand
  • Logit model and Golestan province-Kalaleh district
-  اداره کل منابع طبیعی استان گلستان.، 1394. طرح‌های مرتعداری شهرستان کلاله اجرا شده در سال‌های مختلف. اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، ایران، 42ص.
- اسماعیل‌پور، ن.، 1380. آشنایی با بیمه و انواع آن. معاونت ترویج و مشارکت مردمی، تهران، ایران، 67ص.
-  یعقوبی‌فرانی، ا.، 1380. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام روستایی در استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-  Amini, A., Jamshidi, M. and Sadeghi, M., 2002. Factors affecting the risk and willingness of livestock breeders in East Azarbaijan province to insure their livestock. Agricultural Economic and Development, 10 (39): 125-140.
-  Amirjejad, H., Rafiee, H. and Rezapoor, T., 2009. Factors Affecting Insurance Acceptance by Rapeseed Farmers in Amol County. Journal of Agricultural Science, 19 (2):264-272.
-  Barnett, J. and Coble, K. H., 1999. Understanking Crop Insurance Principles: A. Primer for Farm Leaders . Agricultural Economics Research Paper No . 209, Department of Agricultural Economics, Mississipi State University.
-  Bishu, K. G., 2014. Risk management and the potential of cattle insurance in Tigray, Northern Ethiopia. Ph.D. Thesis, University College Cork. 238p.
-  Fiskel, J., Goodman, I. and Hecht, A., 2014. Resilience: Navigating toward a Sustainable Future. Solutions. 5(5):38-47; http://www.thesolutionsjournal.com/node/237208
-  Foladizadeh, M., Barani, H., Abedi Sarvestani, A. and Mostafaloo, H., 2017. Socio-economic Factors Affecting Acceptance of Livestock and Rangelands Insurance (Case Study: Agh Ghala county, Golestan Province, Iran), Journal of Rangeland Science. 1(7): 35- 44.
-  Fraisse, C. W., Breuer, N. E., Zierden, D., Bellowc, J. G., Pazd, J., Cabrera, V.E., Garcia, Y., Garcia, A., Ingram, K. T., Hatch, U., Hoogenboomd, G., Jones, J. W. and Obrien, J. J., 2006. AgClimate: A climate forecast information system for agricultural risk management in the southeastern USA. Computers and Electronics in Agriculture, 53: 13-27.
-  Goodwin, B. K. and Smith, V. H., 2013. What Harm is done by Subsidizing Crop Insurance? American Journal of Agricultural Economics, 95(2):489-497.
-  Haq, A., Hartman, E. and Myers, A., 2003. Agriculture and green insurance. Research report. Ithaca: Cornell University.
-  Horowitz, J. K. and Lichtenberg, E., 1993. Insurance, moral hazard, and chemical use in agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 75: 926-935.
-  Javadian, A. and Farzaneh, D., 2004. Performance and experience of agricultural insurance in Iran. The 2nd conference of agricultural insurance, development and investment protection The 2nd
-  Khalilnezhad, P. and Zamanipour, A., 2009. Study of Socio-economic Factors Effective on Farmers’ Attitude towards Insurance of Agricultural Crops in Southern Khorasan Province.  Insurance & Agriculture, 6 (21):73-88.
-  Little, P. D. and  McPeak, J. G., 2014. Resilience and pastoralism in Africa south of the Sahara. 2020 Conference Brief (Washington, DC: International Food Policy Research Institute),75-82.
-  Low, H., 1999. Self-insurance and Unemployment Benefit in a Life-cycle Model of Labour Supply and savings, Institute for Fiscal Studies Working Paper, 52p.
-  Mahdavi, G. and Rinaz, S., 2006. When effort rimes with advantageous selection: a new approach to life insurance pricing, The Tokyo Economic Review, 75(1):1-11.
-  Mahul, O. and Skees, J. R., 2007. Managing Agricultural Risk at the Country Level: The Case of Index- based Livestock Insurance in Mongolia’, Policy Research Working Paper 4325, Washington D.C: The World Bank.
-  McCallister, T. R., 2014. Analysis of beenfits of rainfall index-annual forage insurance for winter stocker cattle producers in Texas and Oklahoma. Texas Tech University, Ms Thesis, 81p.
-  Muzari, W., Muvhunzi, S., Soropa, G. and Kupika, O. L., 2014. Impacts of Climate Variability and Change and Farmers’ Responsiveness in the Agricultural Sector in Zimbabwe. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(9): 1726- 1731. 
-  Raheli, H., Hahati, B., Dashti, Gh., Shakeri, A. and Seyyed Akhlaghi, J., 2013. Effective factors on ranges insurance acceptance by rangers of Semnan Province. Journal of Range and Watershed Management, 66 (3): 335-346.
-  Rasekhi, S., Mehrabi, A. A. and  Javadi, S. A., 2013. Operators Satisfaction of Range Insurance in Fars Province. Journal of Village and Development, 15(2):155-170.
-  Sarmad, Z., Bazargan, A. and Hejazi, A., 1999. The research system in behavioral Science. Agah Press, Iran.
-  Smith, V. and Bagnet, A. E., 1999. The demand for multiple Peril crop insurance; evidence from Montana Wheat farms. American Journal of Agricultural Economics, 78: 189-201.
-  Trujillo, M., Baas, S., Ricoy, A., Battista, F., Herold, J. and Vantwout, T., 2015. Mainstreaming disaster risk reduction in agriculture: an assessment of progress made against the Hyogo framework for action. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Final report, 96p.
-  Vandeveer, M. L., 2001. Demand for area crop insurance among litchi producers in northern Vietnam. Jurnal of Agricultural Economics, 26 (2): 173-184.
-  Wenner, M. and Arias, D., 2003. Agricultural Insurance in Latin America: Where are we? Paper Presented in International Conference on Paving the Way Forward for Rural Finance.
-  Williams. J. R., Corriker, G. L., Barnaby, G. A. and Harper, G. K., 1993. Crop insurance and disaster assistance design for wheat and grain sorghum. American Journal of Agricultural Economics, 75(2): 435-447.
-  Yusefi, Y., 2006. Role of insurance in reducing drought effects in Semnan province. Department of Natural Resources of Semnan Province.