دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1396 
بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص‌های گیاهی با استفاده از سنجش از دور

صفحه 778-790

سعیده ناطقی؛ احمد نوحه گر؛ امیرهوشنگ احسانی؛ ام البنین بذرافشان


عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

صفحه 791-804

امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

صفحه 920-927

محمدجواد مهدوی لاسینی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ احسان زندی اصفهان؛ رضا دهقانی بیدگلی