مقایسه دو شاخص NDVI و SAVI در سه جامعه گیاهی مختلف با شدت نمونه‌برداری متفاوت (مطالعه موردی: مراتع اطراف تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران

3 Assistant Professor, ّFaculty of Natural Resources, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

چکیده

شناخت و ارزیابی اکوسیستم مرتعی اولین گام در مدیریت این منابع به شمار می‌آید. بدون آگاهی از وضعیت و شرایط مرتع نمی‌توان هیچگونه برنامه مدیریتی برای آن تدوین کرد. بدین منظور سه سایت با گیاهان غالب متفاوت جهت نمونه­گیری از پوشش و تولید انتخاب گردید. در داخل هر سایت، 30 واحد نمونه‌برداری 900 مترمربعی در امتداد 3 ترانسکت تعیین شده و قطعات نمونه در این واحدها مستقر گردید. شاخص‌های NDVI و SAVI پس از اصلاحات و پردازش از تصاویر لندست 8 استخراج گردید و میزان همبستگی آنها با درصد پوشش و تولید هر سایت بدست آمد. نتایج مبنی بر معنی‌دار بودن همبستگی شاخص‌ها با درصد پوشش و تولید با کاربرد تعداد و ابعاد مناسب قطعه نمونه در هر سه سایت بود. در هر سایت، شاخص NDVI با فرم رویشی که غالب است بیشترین همبستگی را دارد در حالیکه شاخص SAVI اثر خاک زمینه را کاهش داده و بازتاب گیاهان با درصد پوشش کمتر را بیشتر نشان می‌دهد. دلیل چنین حالتی به فرمول SAVI مربوط است و طبق فرمول این شاخص، پوشش کمتر ضریب بالاتری نسبت به پوشش زیاد می‌گیرد و مشاهده می‌گردد که این شاخص توانسته اثر خاک زمینه را کاهش دهد. پهن‌برگان علفی به دلیل ساختار گیاه و پربرگ بودن و به طبع آن بازتاب بیشتر، دارای بیشترین همبستگی با شاخص NDVI بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of NDVI and SAVI in three plant communities with different sampling intensity (Case Study: Choghakhour Lake Rangelands in Charmahal & Bakhtiri)

نویسندگان [English]

  • Jamal Imani 1
  • Ataollah Ebrahimi 2
  • Bahram Gholonejad 3
  • Pezhman Tahmasebi 2
1 PhD Student of Rangeland Science, Department of Natural Resources and Geology, Shahrekord University, Iran
2 Associate Professor, Department of Natural Resources and Geology, University of Shahrekord, Iran
3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
چکیده [English]

    Identifying and evaluating rangeland ecosystems is the first step in managing these resources. Without knowledge of rangeland condition, no management plan can be developed for it. For this purpose, three sites with different dominant species were selected for sampling. In each site, 30 sampling units of 900 m2 were determined along three transects and sampling quadrates were established in these units. After correction and processing, the NDVI and SAVI indices were extracted from Landsat 8 images, and their correlation with vegetation cover percentage and production was calculated. The results showed that the correlation of indices with the vegetation cover percentage and production was significant in each of the three sites. In each site, the NDVI had the most correlation with dominant vegetation form, while SAVI reduced the effect of soil and was more related with low vegetation cover species. This is related to the SAVI  equation and this index could reduce the effect of soil. The broadleaf species had the highest correlation with the NDVI index due to the plant structure and more reflection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choghakhour Dam
  • NDVI and SAVI indices
  • cover percent
  • production plant
-      Anderson, G. L., Hanson, J. D. and Hass, R. H., 1993. Evaluation of landsat thematic mapper derived vegetation indices for estimating above- ground biomass on semiarid rangelands. Journal of  Remote Sensing of Environment, 45: 165-175.

-      Arzani, H., Kaboli, H., Mirdavoudi, H. R., Farahpour, M. and Azimi, M., 2008. Assessment TM and ETM+ for estamting plant cover. Iranian Journal of Range and Desert, 15(3):320-347.

-      Behbehani, N., Falah Shams, S. R., Farzadmehr, J., Arfanifard, S. Y. and Ramazani Gesk, M., 2010. Using plant indices ASTER-L1B to estimating tree cover in arid rangelands. Rangeland Journal, 1: 93-103.

-      Cottam, G., Curtis, J. T. and Hale, B. W., 1953. Same samplig characteristics of papulation of randomly dispersed individuals. Journal of Ecology, 3:132-145.

-      Duncan, J., Stow, D., Franklin, J. and Hope, A., 1993. Assessing the relationship between spectral vegetation indices and shrub cover in the Jornada Basin, New Mexico. International Journal of Remote Sensing, 14: 3395- 3416.

-      Farzadmehr, G., Arzani,  H., Darvishsefat, A. A.  and Jafari, M., 2004. An Investigation of the Capability of Data of Landsat-7 Satellite in Estimating Vegetation Cover and Production (Case study: Semi-arid Region Hana- Semirom). Iranian Journal of Natural Resource, 57(2): 339-351.

-      Houseini, Z., Khajedin, J., Azarnivan, H., Farahpour, M. and Khalilpourm, E., 2007. Estimation plant cover and preparation plan of plants by using of ETM+ image. Rangeland Journal, 1: 79-90.

-      Huete, A. R., Post, D. F. and Jackson, R. D., 1984. Soil spectral effects and 4-space vegetation discrimination. Journal of Remote sensing of Environment, 15:155-165.

-      Moleele, N. M. and Arnberg, W., 1997. Color infRared aerial PhotogRaphy vs panchromatic PhotogRaphy in monitoring browse availability to cattle. In Proceedings of the Botswana Institution of Engineers.

-      Moleele, N., Ring rose, S., Arenberg, W., Lunden, B. and Vanderpost, C., 2001. Assessment of egetation Indexes useful for browse production in semi-arid ranglands, Journal of International Remote Sensing, 22(5): 41-756.

-      Pairanj, J., Ebrahimi, A., Ranjbar, A. and Hassanzadeh, M., 2011. Definition of available production by using of RS and GIS, Rangeland and Desert Journal, 18: (4): 593-607.

-      Pickup, G., Chewings, V. and Nelson, D. J., 1993. Estimating changes in vegetation cover over time in ardi rangelands using Landst MSS data, Journal of Remote sensing Environment, 43: 243-263.

-      Pickup, G., 1989. New land degradation survey techniques for arid Australia: problems and prospects. Aust, Rang, 11: 74-82. DOI: 10.1071/RJ9890074.

-      Rouse, J. W., Haas, J. A., Schell, D. W. and Harlan, J. C., 1974. Monitoring the vernal advancement and retrogradation (greenware effect) of natural vegetation. Greenbelt, MD, USA, NASA/GSFCT, Type 3, Final Report.

-      Seperhi, A., 2003. Using Vegetation indices for estimate rangeland vegetation cover in Jahan nama refuge, Iran. Journal of Natural Resources, 55(2): 20-31.