دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 70، فروردین 1397 
بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش‌های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی

صفحه 1-12

پروانه عشوری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ افشین دانه کار؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه


ارزیابی خطر بیابانزایی منطقه اینچه برون در استان گلستان با استفاده از مدل ESAs

صفحه 63-77

اسماعیل سیلاخوری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ عبدالباسط آق تابای


تغییرات ترکیب گیاهی در شدت های مختلف چرای دام در جنگل بلوط دالاب استان ایلام

صفحه 116-128

حمید رضا میرداودی؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری


اثرات متقابل خاک و گیاه در شوره‌زارهای دشت کرسیا، داراب، جنوب شرقی استان فارس

صفحه 170-182

مهدی نجفی قیری؛ علیرضا محمودی؛ شاهرخ عسکری؛ اسماعیل فرخ نژاد


اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان

صفحه 183-190

رباب باقریان؛ کیومرث سفیدی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ علی اشرف سلطانی؛ بهزاد بهتری


تأثیر شدت چرا بر پتانسیل ترسیب کربن گونهArtemisia sieberi (مطالعه موردی مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان)

صفحه 227-234

سمیه دهداری؛ معصومه موقری رودپشتی؛ زهره خراسانی کوهانستانی؛ علی احسانی