اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، ارشد مرتعداری، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات شدت چرا بر روی برخی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع دامنه‌های جنوب شرقی سبلان پس از بازدید صحرایی، سه منطقه با شدت چرایی سبک (آلوارس)، متوسط (آلداشین) و سنگین (اسبمرز) انتخاب و 27 نمونه خاک به روش تصادفی سیستیماتیک در مرکز پلات‌های یک مترمربعی در طول سه ترانسکت 200 متری برداشت شد. نمونه‌ها از سه عمق 15- صفر، 30-15 و 45-30 سانتی‌متری خاک برداشته شد و به آزمایشگاه انتقال و خصوصیات خاک شامل بافت، ماده آلی، کربن آلی، فسفر، پتاسیم، EC و pH اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس  و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن با توجه به فاکتورهای شدت چرا و عمق خاک حاکی از آن بود از بین فسفر و اسیدیته خاک اختلاف معنی‌داری نبود ولی سایر متغیر‌ها اختلاف معنی‌داری داشتند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا از میزان ماده آلی کاسته شده و کمترین میزان آن مربوط به عمق 45-30 سانتی‌متری منطقه تحت چرای سنگین است. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با افزایش شدت چرا ساختمان خاک دچار تخریب‌شده و برای جلوگیری از تخریب خاک در مراتع ییلاقی باید شیوه مدیریتی مبتنی بر چرای متعادل موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of changes in grazing intensity on soil properties in the southeastern alpine rangelands of Sabalan

نویسندگان [English]

  • Robab Bagherian 1
  • Kiomars Sefidi 2
  • Farshad Keivan Behjou 3
  • Ali Ashraf Soltani 4
  • Behzad Behtari 5
1 M.Sc. Student of Range Management, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Associate Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
5 Ph.D. student of Range Management, University of Natural Resources and Agriculture of Sari, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of grazing on some physical and chemical properties of soil, in the summer rangelands of southern slopes of Sabalan, three regions with different grazing intensity were selected after field observation and 27 soil samples were randomly taken along three 200-m transects. Soil samples were taken from the depths of 15-0, 30-15 and 45-30 cm and transported to laboratory and soil properties such as texture, organic matter, organic carbon, phosphorus, potassium, EC and pH were measured. Analysis of variance and mean comparison were made using Duncan's test. Results showed that no significant difference was found for soil pH and phosphorus among the grazing intensity treatments and soil depths; however, significant differences were observed for other variables. The results showed that organic matter content decreased with increasing of grazing intensity and the lowest content was recorded for the 30-45 cm soil depth in the heavy grazing area. According to the results of this research it can be concluded that soil structure is degraded with increased grazing intensity; therefore, a balanced grazing need to be taken into account in summer rangelands to prevent soil degradation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Matter
  • depth soil
  • grazing intensity
  • soil physical properties
  • Soil chemical properties
-Ahmadi, T., Malek Poor, B. and Kazemi Mazandarani, S. S., 2011. Investigation of exclosure effect upon physical and chemical properties of soil at Kohneh lashak Mazandaran. Journal of Plant Ecophysiology, 3(8): 89-100.

-Al-Seekh, S.H., Mohammad, G. and Amro, A., 2009. Effect of grazing on soil properties at southern part of west bank rangeland. Hebron University Research Journal, 4(1): 35-53.

-Amani, S., Joneidi, H. and Karami, P., 2013. The effect of different intensities of grazing on soil potassium in Bijar protected region. The first national conference on the sustainable development of agriculture using crop pattern. Hamedan, Department of Sustainable Development of Agriculture.

-Azadi, H. J., van den Berg, J. V. J., Shahvali, M. and Hosseininia, G., 2009. Sustainable rangeland management using fuzzy logic: A case study in Southwest Iran. Agricultural Ecosystem Environment, 131: 193-200.

-Bagheri, R., Chaichi, M. R. and Mohseni Saravi, M., 2010. Effect of grazing intensity on soil moisture and vegetation (Case study: Khabr National Park and near rangelands). Iranian Journal of Range and Desert Research, 17: 302-316.

-Bahrami, B., Erfanzadeh, R. and Motamedi, J., 2015.Effect of different grazing intensities on some important soil characteristics in the Khanghah-e-Sorkh rangelands, Urmia .Iranian Journal of Range and Desert Research, 22(1): 47-58.

-Carter, M. R. and Gregorich, E. G., 2008. Soil sampling and methods of analysis (2nd ed) CRC Press. Boca Raton. FL. P: 1204.

-Fakhimi Abargouie, E., Gholami, P. and Javadi, A., 2014. Response of vegetation and soil chemical characteristics to different grazing intensities in steppe rangelands of Nodushan, Yazd province, Iran in steppe rangelands of Nodushan, Yazd province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(1):108-109.

-Gebremeskel, K. and Pieterse, P. J., 2006. Soil status of a Semi-arid Rangeland in Ethiopia. African Journal Ecology, 45:72-79.

-Gorbani, Zh., Sefidi, K., Keivan Behjo, F., Moammeri, M. and Soltani, A., 2015. The effect of different intensities of grazing on soil physical and chemical properties in southeastern rangelands of Sabalan. Journal of Rangeland, 4: 353-366.

-Hui, A. N. and Guo Qi, L. I., 2015. Effects of grazing on carbon and nitrogen in plants and soils in a semiarid desert grassland, China. Journal of Arid Land, 7(3): 341–349.

-Kamali, P. and Erfanzade, R., 2013. Effect of grazing on diversity, species richness and some of the physical and chemical soil properties. Iranian Journal of Natural Ecosystems, 4(1): 1-18.

Marriott, C. A., Hood, K., Fisher, J. M. and Pakeman, R. J., 2009. Long-term impacts of extensive grazing and abandonment on the species composition, richness, diversity and productivity of agricultural grassland. Agriculture Ecosystem Environment, 134: 190-200.

-Moradi, H. R., Mirnia, S. K. and Lahorpori, S., 2008. Effect of grazing intensities on soil properties in Charandoo summer rangelands in Kurdistan province. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 15 (3): 369-378.

-Pei, S.h., Fu, H. and Wan, C., 2008. Changes in soil properties and vegetation following exclosure and grazing in degraded Alxa desert steppe of Inner Mongolia, China. Agriculture, Ecosystems andEnvironment, 124: 33-39.

-Risch, A. C., Jurgensen, M. F. and Frank, D. A., 2007. Effects of grazing and soil micro-climate on decomposition rates in a spatio-temporally heterogeneous grassland. Plant Soil, 298: 191-201.

-Shahabi, M., 2002. Effect of different period of rangeland exclusion on erosion strength of arid and semi-arid soils: A case study in Maravetappeh, North of Iran. M.Sc. Thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 71p.

-Steffens, M., Kolbl, A., Totsche, K. U. and Kogel, I., 2007. Grazing effects on soil chemical and physical properties in a semi arid steppe of inner Mongolia (P. R. China). Geoderma, 143: 63-72.

-Teague, W. R., Dowhower, S. L., Baker, S. A., Haile, N., DeLaune, P. B. and Conover, D. M., 2011. Grazing management impacts on vegetation, soil biota and soil chemical, physical and hydrological properties in tall grass prairie. Agriculture, Ecosystem sand Environment, 141:310-322.