بررسی و مقایسه روش‌های فازی آرتمپ و حداکثر احتمال در تهیه نقشه و پایش تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: امیدیه، استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. گرگان، ایران

4 استادیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

سنجش از دور فناوری کلیدی برای ارزیابی وسعت و میزان تغییرات پوشش اراضی است که اطلاع از این تغییرات در قسمت‌های مختلف، به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی‌های مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، هدف مقایسه دو روش حداکثر احتمال و فازی آرت‌مپ، جهت تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست می‌باشد. در این مطالعه تغییرات پوشش اراضی طی 24 سال گذشته منطقه امیدیه مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر سنجنده‌های TM لندست 4، ETM+ لندست 7 و OLI لندست 8 به ترتیب برای سال‌های 1990، 2000 و 2014 و همچنین نقشه‌های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر هر سه مقطع زمانی به چهار کاربری مرتع، کشاورزی، اراضی شور و ماندابی و منطقه مسکونی طبقه‌بندی شدند. نتایج مربوط به صحت کلی طبقه‌بندی نشان می‌دهد که روش طبقه‌بندی فازی با ضریب کاپای 93 درصد، در مقایسه با روش الگوریتم حداکثر احتمال با ضریب کاپای 81 درصد، از دقت بالاتری برخوردار است. طبق نتایج بدست آمده کشاورزی پویاترین کاربری موجود در منطقه بوده که وسعت این اراضی طی 1990 تا 2014 روندی صعودی را در پی داشته است به‌طوریکه مقدار 32/32703 هکتار (2/23 درصد) به این اراضی افزوده شده است. روند تغییرات کاربری مسکونی نیز به صورت افزایشی بوده به طوری که مساحت 1/1325 هکتار (94/0%) را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر کاربری اراضی مرتعی با مقدار 4/13 درصد از منطقه دارای بیشترین کاهش مساحت بوده که وسعتی برابر با 63/18857 هکتار را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of the maximum likelihood and fuzzy artmap methods in preparing and monitoring land use changes (Case study: Omidiyeh, Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mombani 1
  • Mohammad Nasrollahi 2
  • kamran karimi 3
  • Hayedeh Ara 4
1 Ph.D student in Combat to Desertification, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D student in Combat to Desertification, Semnan University, Semnan, Iran
3 Ph.D student in Combat to Desertification, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources. Iran
4 Assistance Professor, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Iran
چکیده [English]

     Remote sensing is the main technology to assess the expansion and rate of land cover changes. Knowledge of these changes in different parts has particular importance as the base information for different planning. The aim of the present study was the comparison of the maximum likelihood and fuzzy Artmap methods to prepare land use map using Landsat satellite images. In this study, changes in land cover were evaluated over the past 24 years in Omidiyeh. Sensor images of TM Landsat 4, ETM+ Landsat 7 and OLI Landsat 8 for the years 1990, 2000 and 2014, respectively, and topographic and land cover maps of the area also were used. Images of all three periods were classified into four land uses including rangelands, agriculture, saline lands, and residential areas. The overall accuracy of the classification results showed that the fuzzy classification method with a kappa coefficient of 93% had more accuracy in comparison with the maximum likelihood algorithm with a kappa coefficient of 81%. According to the obtained results, the most dynamic land use in the region was the agricultural area, whose extent increased from 1990 to 2014, and 32703.32 hectares (32.2%) was added to this land use. An increasing trend was also obtained for the residential land use with an area about 1325.1 hectares (0.94%). On the other hand, rangelands (13.4% of the study area) showed the highest reduction in area (18857.63 hectares).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use changes
  • satellite images
  • Omidiyeh
  • the maximum likelihood
  • fuzzy Artmap method
 
-  Ahmadizadeh, S., 2003. Determination of quantitative models of ecological in GIS environment. Ph.D. thesis of Forestry, Tarbiat Modares University, 158p.
-  Alavipanah, S. K., Ehsani, A. H. and Omidi, P., 2003. A Study of Desertification and Change of Damghan Playa Land Using Multy Spectral and Multy Temporal Data. Desert, 9(1): 143-150.
-  Alavipanah, S. K., 2013. Application of remote sensing in the earth sciences (soil). University of Tehran press, 478p.
-  Arekhi, S., Adibnejad, M., 2011. Efficiency assessment of the Support Vector Machines for land use classification using Landsat ETM+ data (Case study: Ilam Dam Catchment). Iranian journal of Range and Desert Reseach, 18 (3): 420-440.
-  Arekhi, S. and Niazi, Y., 2010. Assessing different remote sensing techniques to detect land use changes (Case study in Dareshahr, Ilam province). Iranian journal of Range and Desert Research, 17 (1): 74-93.
-  Arekhi, S. and Niazi, Y., 2011. Comparing Various Techniques for Land Use-Cover Change Detection Using RS and GIS (Case Study: Daresher Dareshahr Catchment, Ilam Province). Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resource Science, 8(3): 81-96.
-  Carpenter, G. A., Grossberg, S. and Reynolds, J. H., 1991. ARTMAP: Suppervised Real time learning and classification of nonstationary data by a self-organizing neural networks. Neural networks, 4: 565 -588.
-  Dontree, S., 2003. Land use dynamics from multi temporal remotely - sensed date: a case study Northern Thailand. Proceedings of Map Asia, Malaysia.
-  Fathizad, H., Fallah Shamsi, R., Mahdavi, A. and Arekhi, S., 2015. Comparison of two classification methods of maximum probability and artificial neural network of fuzzy Artmap to produce rangeland cover maps (Case study: Rangeland of Doviraj, Dehloran). Range and Desert Research, 22(1): 59-72.
-  Gross, J. E., Nemani, R., Turner, W. and Melton, F., 2006. Remote sensing for the national parks. Park Science, 24(1): 30–36.
-  Guindon, B., Zhang, Y. and Dillabaugh, C., 2004. Landsat urban mapping based on a combined spectral–spatial methodology. Journal of Remote Sensing Environment, 92: 218–232.
-  Hosseini, S.A., Fathizad, H. and Maleki, M., 2013. Application of Fuzzy Artmap Fuzzy Artificial Neural Network Classification Method for Land Use / Land Use Change Process (Case Study: Abdanan Area, Ilam Province). Seventh National Conference on Global Environment Day, Tehran University, 9 pp.
-  Jones, D. A., Hansen, A. J., Bly, K., Doherty, K., Verschuyl, J.P., Paugh, J. and Story, S.J., 2009. Monitoring land use and cover around parks: A conceptual approach. Remote Sensing of Environment, 113(7): 1346-1356.
-  Kazemi, M., Mahdavi, Y., Novhegar, A. and Rezaii, P., 2011. Changes in land use and land cover by using remote sensing and GIS techniques (Case Study: Shiraz Bostanak Watershed). Application of remote sensing and GIS in Natural Resource Sciences, 2(1): 101-111.
-  Khalfi, J., Davaripanah, Gh.R., 2008. Estimation of surface area and preparation of irrigated wheat land map using remote sensing and GIS in Zanjanrood watershed. Geomatical congress 2008, National Surveying Organization, Tehran, 7 pages.
-  Lambin, E. F. and Geist, H. J., 2006. Land Use and Land Cover Change Local Processes and Global Impacts. Heidelberg, New York.
-  Mahini, A., Feghhi, J., Nadeali, A. and Rezai, B., 2008. Changes in tree cover the Golestan province artificial neural network classification methods using ETM + and TM Landsat data. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16 (3): 505-495.
-  Mitsova, D., Shuster, W. and Wang, X., 2011. A cellular automata model of land cover change to integrate urban growth with open space conservation. Landscape and Urban Planning, 99:141-153.
-  Mohammedismail, Z., 2011. Monitoring of changes land use Karaj of using remote sensing techniques. Iranian Journal of Soil Research, 24 (1): 81-88.
-  Mombeni, M., Asiabi, M. and Karamshahi, A. A., 2013. Comparing maximum likelihood and fuzzy approach to land use/cover mapping in a southern Khuzestan using Landsat images. Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resource Science, 4(2): 69-79.
-  Nazarisamani, A.A., Ghorbani, M. and Koohbani, H.R., 2010. Assessment of changes in land use in the Taleghan watershed basin in the period from 1987 to 2001. Academic Journal of Range Management Research, 4 (3):451-442.
-  Parker, D. C., Manson, S.M. and Deadman, M.J., 2003. Multi agent systems for the simulation of land use and land cover change: a Review. Annals of the Association of American Geographers, 43: 314–337.
-  Rafieyan, O., Darvishsefat, A. A. andNamiranian, M., 2006. The Area Change Detection in the Northern Forests of Iran Using ETM+ Data. JWSS - Isfahan University of Technology, 10 (3):277-287
-  Ranjbar, H. and Honarmand, M., 2004. "Integration and analysis of airborne geophysical and ETM+ data for exploration of porphyry type deposits in the Central Iranian Volcanic Belt", using fuzzy classification. International Journal of Remote Sensing, 25, 4729-4741.
-  Rasouli, A.A., 2006. Application of satellite imageries on the assessment of land use changes and consequence environmental impacts. Watershed Researches in Pajouhesh & Sazandegi, 82: 2-11.
-  Sheikhhasani, H., 2001. Modeling Environmental Planning Using Geographic Information Systems and Remote Sensing (Case Study of Taleghan Area). Ph.D., Natural Geography, Tarbiat Modares University, 308 pages.
-  Wang, Y., Mitchell, B. R., Nugranad-Marzilli, J., Bonynge, G., Zhou, Y. and Shriver, G., 2009. Remote sensing of land-cover change and landscape context of the National Parks: A case study of the Northeast Temperate Network. Remote Sensing of Environment, 113(7): 1453-1461.
-  Zadeh, L., 1965. Fuzzy Sets. Inform. Contr, 8, 338-353.