ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های مهم‌ترین بوته‌ای‌های علوفه‌ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سطح‌ قابل توجهی از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف از جمله بهره برداری‌های بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل دچار تخریب شده و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته‌اند و یا جمعیت آنها به شدت کاهش یافته است. برای ایجاد پایداری در این گونه مراتع، اصلاح و احیاء آنها از طریق انتخاب گونه‌های مناسب و تعیین جمعیت‌های مقاوم در هر گونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اینرو در طرح تحقیقاتی علوفه قابل برداشت مراتع کشور، بذر مهمترین بوته‌ای چند ساله قابل چرای دام همراه با اکسشن‌های موجود آنها، از مناطق مختلف مراتع استان کرمان در تاریخ‌های مناسب جمع‌آوری و در ایستگاه تحقیقات کرمان کشت گردید. به منظور مقایسه قدرت جوانه زنی و درصد استقرار جمعیت های مختلف گونه‌های گیاهی، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط مزرعه به مرحله اجرا در آمده و از صفات مورد نظر یادداشت ‌برداری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که از بین گیاهان مورد مطالعه گیاه  Fortuynia bungei نسبت به سایر گونه‌ها دارای قدرت جوانه‌زنی و استقرار بهتری بود. همچنین از بین جمعیت‌های مورد مطالعه گیاه مزبور، جمعیت های کوهپایه و بم به ترتیب با 03/53 و 52 درصد، بیشترین میزان درصد استقرار را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment percentage of the most important perennial shrubs in vegetation zones of Kerman

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • Naser Arabzadeh 2
  • Ali Ashraf Jafari 3
  • Ehsan Zandi Esfahan 1
  • Alireza Eftekhari 1
1 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Kerman, Iran
3 Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

    A large surface area of rangelands in Iran is degraded due to some different factors such as overgrazing, climate-change and so forth. Therefore, an important part of rangelands species is endangered. Rangeland improvement and rehabilitation as well as introducing tolerant species are of utmost importance towards rangeland sustainability. For this, the seeds of different accessions of most important perennial shrubs were collected from the rangelands in Kerman province and cultivated in the research station of Kerman province. A study was conducted in a randomized complete block design with three replications under field conditions, to comparing the germination and establishment of the accessions. Data analysis was performed using SAS software and mean comparisons were made by Duncan's multiple range test. According to the results, Fortuynia bungei showed a better germination and establishment rate as compared with other species. In addition, among the accessions, the highest establishment percentage was recorded for Kouhpayeh (53.03%) and Bam (52%) populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrubs
  • Accessions
  • Establishment percentage
  • Fortuynia bungei
  • Kerman
 

-  Ansari, N., 2007, Determination of effective factor on natural resource and ration each factors. Research Institute of Forests and Rangelands. Final Report of Project, 132p.

-  Babakhanlo, P., 1967, Suitable forage plant with high adaptation for Iran climate, organization of range improvement press.

-  Bhattarai, K., Johnson, D. A., Jones, T. A., Connors, K. J. and Gardner, D. R., 2008. Physiological and Morphological Characterization of Basalt Milkvetch (Astragalus filipes): Basis for Plant Improvement. Rangeland Ecology Manage 61:444–455.

-  Gholinejad, A., 2014, Effect of different quantity of salty in germination and embryo growth in different kind of wheat genotype. Journal of plant research. 27(2): 276-287.

-  Gulsen, O., Sever-Mutlu, S., Mutlu, N., Tuna, M., Karaguzel, O., Shearman, R.C., Riordan, T.P. and Heng-Moss, T.M., 2009. Polyploidy creates higher diversity among Cynodon accessions as assessed by molecular markers. Theor Appl Genet 118:1309–1319

-  Izadi, A., Zarghani, H and M, Mohammadian., 2014, Evaluation of Germination factor and embryo growth stage of three kind of Seamus indicum in salt and drought stress. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 102:92-100.

-  Imani, A.A., Jafari, A.A., Choghan, R., Asghari, A. and Darvish, F., 2008. Evaluation of quantity and quality in 36 population of Festuca arundinacea for presentation suitable types for range improvement and forage production in highland pasture in Ardabil province, Journal of range and desert research, 15(4):493-507.

-  Janghorbani, M., 2010, Introduction of Ajuga chamaecistus and its phonologic and ecologic characteristic in Esfahan and Chaharmahal province, National conference of medical plants, Sari, Jihad Daneshgahi, Mazandaran branch.

-  Javadi, S.A., and H, Azarnivand., 2005, Investigation on Germination of Sage Brush (Artemisia aucheri), Iranian Journal of Natural Resource. 58(1):209-215.

-  Khaksar, K, Badroj, H.R., Hamidi, A.V. and Shiranirad A.H., 2012. Effect of irrigate and drought stress on plant for assessing germination and establishing of Brassica napus in field, Journal of cultivate plant production in environmental stress, 4(4):63-71.

-  Kerman Natural resource office, 2002. plan of Equilibrium of livestock and rangeland, Kerman province.

-  Lehmann, C., Biela, C., Topfl, S., Jansen, G. and Vogel, R., 2007. Solanum scabrum—a potential source of a coloring plant extract. Euphytica, 158:189–199.

-  Mirhaji, T., 2008. Evaluation of the kind of plants exists in range plant nursery, Final Report of Project, Research Institute of Forests and Rangelands press.

-  Mirhaji, T., Sanadgol, A. and Jafari, A.A., 2013. Evaluation of 16 population of Festuca ovina L. in range plant nursery, Research site of Homand Absard, Journal of range and desert research, 20(1): 11-22.

-  Moghimi, J., 2005. Introduction of many kind of important range plant for range improve and range development in Iran, Aroon press, 672p. 

-  Peymanifard, B. and Malekpour B., 1984. Introduction of important forage for Iran rangeland, Issue number 24, Research Institute of Forests and Rangelands press, 79p.

-  Peymanifard, B., 1987. Evaluation Genetic character of important forage plants. Seminar of reserve of country heredity.

-  Piano, E., Valentini, L., Pecett, P. and Romani, M., 1996. Evaluation of Lucerne germplasm collection in relation to traits conferring grazing tolerance. Euphytica, 89: 279-288.

-  Rosso, B. S., Pagano, E. M. and Rimieri, P., 1966. Evaluation and utilization of tall fescue germplasm collection at Pergamino Inta. Argantina.

-  Sanadgol, A., 1991. Assessing adaptation of forage plant in Marevehtapeh, Chaparghoymeh and Aghghala region, Technical report of Research Institute of Forests and Rangelands.

-  Sanadgol, A. and Malkoum, M., 1994, Establishment of shrub plants in salt region, Research Institute of Forests and Rangelands press.

-  Zahrabi, A., Etminan, A., Safari, H. and Jafari, A. A., 2011. Evaluation forage yield stability in Elymus hispidus population with AMMI model and other stability analysis method in two condition of stress and without stress. Journal of rangeland, 2: 209-218.