ارزیابی مدل AquaCrop برای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 استاد، ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

مدل‌سازی مراحل رشد گونه‌های گیاهی وارتباط آن با عوامل محیطی بخصوص تغییرات اقلیمی و خاکی، می‌تواند هدایت‌گر برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی مناسب جهت احیا و اصلاح مراتع باشد. در این تحقیق هدف ارزیابی مدل AquaCrop برای گونه‌های جو خودرو (Hordeum murinum subsp. glaucum (Staud.)Tzvelev)  و یونجه (Medicago polymorpha L.)  در منطقه حفاظت شده شیمبار بود. بنابراین براساس داده‌های اندازه‌گیری شده سال‌های 1392 تا 1394، ارزیابی مدل انجام شد. برای مقایسه داده‌های شبیه‌سازی شده با داده‌های سال دوم از شاخص‌های ارزیابی، ضریب تبیین (R2) جذر میانگین مربعات اشتباه (RMSE) جذر میانگین مربعات اشتباه نرمال شده (NRMSE) شاخص توافق ویلموت (d)، ضریب کارایی مدل (EF) استفاده شد. ارزیابی کارکرد مدل AquaCrop در شبیه‌سازی روند تغییرات سایه‌انداز (درصد پوشش) و تولید ماده خشک گونه‌های انتخابی، نشان داد که مدل کارایی لازم را در شبیه‌سازی دارد. ارزیابی آماری مقادیر R2، EF و d در شبیه‌سازی و اعتبارسنجی برای تغییرات سایه‌انداز (درصد پوشش) و تولید ماده خشک در جو خودرو و یونجه نزدیک به 1 هستند. نتایج ارزیابی آماری درصد پوشش جو خودرو و یونجه نیز نشان می‌دهد مقدار عددی ضریب RMSE، بین 1 تا 7/3 و برای ماده خشک بین 23/0 تا 03/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of AquaCrop model for two rangeland species (Hordeum murinum and Medicago polymorpha) in Shimbar protected area, Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mehri Dinarvand 1
  • Seyed Bahram Andarzian 2
  • Hamid Ejtehadi 3
  • Mohammad Farzam 4
1 Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Range and watershed management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

    Modeling the growth stages of plant species and its relation with environmental factors, especially climatic and edaphic changes, can lead to appropriate management and conservation plans for rangeland rehabilitation and improvement. The objectives of this study were to evaluate the AquaCrop model for two species (Medicago polymorpha L., Hordeum murinum subsp. glaucum (Staud.)Tzvelev) in the Shimbar protected area. Therefore, model evaluation was performed based on the data recorded during 2013-2015. Coefficient of determination (R2), absolute and normalized root mean square error (RMSE, NRMSE), Willmott agreement index (d) and Efficiency Coefficient (EF) were used to compare the simulated data with the data of the second year. The evaluation of AquaCrop model for canopy cover and biomass in selected species demonstrated that the model had the necessary efficiency for simulation. The values of R2, EF, and, d recorded for the canopy cover and biomass of Medicago polymorpha and Hordeum murinum subsp. glaucum were near 1. The values of RMSE calculated for canopy cover and biomass were between 1 to 3.7 and 0.03 to 0.23, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shimbar protected area
  • AquaCrop Model
  • simulation
  • Validation
  • Root Mean Square Error
  • biomass
- Abi Saab, M. T., Todorovic, M. and Albrizio, R., 2015. Comparing AquaCrop and CropSyst models in simulating barley growth and yield under different water and nitrogen regimes. Does calibration year influence the performance of crop growth models. Agriculture Water Management, 147: 21-33.

-  Abrha, B., Delbecque, N., Raes, D., Tsegay, A., Todorovic, M., Heng, L., Vanutrecht, E., Geerts, S., Garcia-Vila, M. and Deckers, S., 2012. Sowing strategies for Barley (Hordeum vulgare L.) based on modelled yield response to water with Aquacrop. Experimental Agriculture, 48 (2): 252-271.

-  Allen, R.G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. 2006. FAO irrigation and drainage paper. (56): 12p.

- Andarzian, B., Bannayan, M., Steduto, P., Mazraeh, H., Barati, M. E., Barati, M. A. and Rahnama, A., 2011. Validation and testing of the AquaCrop model under full and deficit irrigated wheat production in Iran. Agricultural Water Management, 100: 1-8.

- Babazadeh, H. and Sarai Tabrizi, M., 2012. Assessment of AquaCrop model under Soybean deficit irrigation management conditions. Journal of Water and Soil, 2(26): 329-339.

-  Dinarvand, M., Ejtehadi, H., Jankju, M. and Andarzian, B., 2016. Species diversity and identification of plant functional types of woodland in Shimbar protected area. Applied Ecology, 5(15): 1-12.

-  Garcia-Via, M., Fereres, E., Mateos, L., Orgaz, F. and Steduto, P., 2009. Deficit irrigation optimization of Cotton with AquaCrop. Agronomy Journal, 101: 477-487.

-  Geerts, S., Raes, D., Gracia, M., Miranda, R., Cusicanqui, J. A., Taboada, C., Mendoza, J.,Huanca, R., Mamani, A., Condori, O., Mamani, J., Morales, B., Osco, V. and Steduto, P., 2009. Simulating yield response of Quinoa to water availability with AquaCrop. Agronomy Journal, 101: 499-508.

-  Hsiao, T. C., Heng, L. K., Steduto, P., Rojas-Lara, B., Raes, D. and Fereres, E., 2009. AquaCrop- the FAO crop model to simulate yield response to water III parameterization and testing for maize. Agronomy Journal, 101: 448-459.

- Khoshravesh, M., Ghadami Firouzabadi, A., Shirazi, P. and Najafi-Mood, M. H., 2015. Cotton response simulation to dry and salinity stress by using of AquaCrop model. Irrigation & Water Engineering, 6(21): 166-178.

-  Kim, D. and Kaluarachchi, J., 2015. Validating FAO AquaCrop using Landsat images and regional crop information. Agricultural Water Management, 149: 143-155.

-  Mabhaushi, T., Modi, A. T. and Beletse, Y. G., 2014. Parameterisation and evaluation of the FAO-AquaCrop model for a South African taro (Colocasia esculenta L. Schott) landrace. Agricultural and Forest Meteology, 192-193: 132-139.

-  Paredes, P., Wei, Z. Liu, Y., Xin, Y., Zhang, B. and Pereira, L., S. 2015. Performance assessment of the FAO AquaCrop model for soil water, soil evaporation, biomass and yield of soybeans in North China Plain. Agricultural Water Management 152: 57-71.

-  Shamsnia, S. A. and Pirmoradian, N., 2013. Simulation of rainfed Wheat yield response to climate fluctuations using-Model (Case study: Shiraz region in Southern of Iran). International Journal of Engineering Science Invention, 2(5): 51-56.

-  Steduto, P., Hsiao, Th. C., Raes, D. and Fereres, E., 2009. AquaCrop-The FAO crop model to simulate yield response to water: l. concepts and underlying principles, Agronomy journal, 101 (3): 426-437.

-  Steduto, P., Hsiao, T., Fereres, E. and Raes, D., 2012. Crop yield response to water, FAO of the United Nations, FAO Irrigation and Drainage paper. (66):13p.

-  Zabihi, A., Darzi-Nafchahi, A. and Khoshravesh, M., 2015. Rice yield under surface and subsurface drainage managements and evaluation of AquaCrop model. Irrigation & Water Engineering, 5(21): 149-162.