بررسی ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح‌های مرتعداری در حوزه شهرستان مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه مرتع، آبخیزداری و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح‌های مرتعداری درحوزه شهرستان مشهد است. به این منظور طرح‌های مرتعداری که از سال 1372 تا 1391 به تصویب رسیده اند، 16 طرح مرتعداری در قالب طرح‌های اجرا شده، طرح‌های اجرا نشده و طرح‌های در حال اجرا بررسی شدند. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه‌هایی تهیه شد و با توجه به 15 سامان عرفی، 48 نمونه به طور تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه‌ها در سفرهایی که به مناطق هدف صورت گرفت توسط بهره‌برداران پاسخ داده شدند و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مرتعداران اجرای این طرح‌ها را اثربخش می‌‌‌دانند اما در این میان با مشکلات زیادی نیز مواجه هستند. در مناطق طرح‌های اجرا نشده، بهره‌برداران معتقدند این طرح‌ها نمی‌توانند بسیاری از مشکلات آنان را مرتفع سازند اما با وجود تمامی این مشکلات، امید دارند که اجرای این طرح‌ها از مسائل مربوط به مرتع از جمله مالکیت مرتع خواهد کاست و سندی که بعد از تصویب طرح برای مرتع آنها منظور می گردد آنها را صاحب امتیاز خواهد کرد. در نهایت با توجه به پاسخ بهره‌برداران و مصاحبه‌های زیادی که انجام شد، طرح‌های مرتعداری از دیدگاه اقتصادی-اجتماعی، مثبت ارزیابی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of socio-economic impacts of range management plans in the Mashhad County

نویسندگان [English]

  • Samaneh Mohammadi 1
  • Hossein Barani 2
1 Ph.D. Student of Rangeland Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

    The purpose of this study was to evaluate the socio-economic impacts of range management plans in the Mashhad County. Accordingly, 16 range management plans, approved during 1993 to 2012, were studied in three categories including executed, unexecuted and under execution plans. To achieve this purpose, some questionnaires were prepared with respect to the number of the beneficiaries in 15 range allotments and 48 samples were selected at random. The questionnaires were answered by the beneficiaries and the data were analyzed by descriptive and inferential statistics in the SPSS software. The results showed that the beneficiaries considered the implementation of these plans to be effective; however, they also face a lot of problems. In areas where range management plans are not implemented, beneficiaries believe that these plans cannot solve many of their problems. However, despite all these problems, they hope that the implementation of these plans will reduce the problems of rangelands, including rangeland ownership. Finally, according to the beneficiaries' responses and many interviews conducted, range management plans are evaluated positively from a socio-economic point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland improvement
  • beneficiaries
  • range management plans
  • range allotments
Ali pour, C., Zahedi, M. G. and Shiani, M., 2009. Trust and Partnership (study of the relationship of trust and partnership in Tehran). Iranian Journal of Sociology, 10 (2): 135-109.

-Alvani, S. M., 2001. Government and public trust management. Knowledge management, Especially a Public Administration, 55 (3): 27-5.

-Amirnejad, H. and Rafiee, H., 2010. A study on the effect of socio-economic factors on user's participation in range management projects. Rangeland, 3 (3): 710-722.

-Ansari, N. Saiyed aghlaghi S. J. and Fayaz, M., 2008. Legal and organization factors management and social groups role in renewable natural resources degradation. Rangeland, 1 (4): 423-438.

-Badri Pour, H., 2012. The centrality of the human need for comprehensive watershed management plan or master plan for natural resources in the watershed. The Eighth National Conference on Watershed Management Science and Engineering, University of Lorestan, 12-23.

-Bohnet, C.I., Roberts, B., Harding, E. and Haug, K.J.,2011. A typology of grazers to inform a more targeted approach for developing natural resource management policies and agricultural extension -programs. Journal of Land Use Policy, 28(3): 629-637.

-Fami, H. S., Faham,E., Fatehee, R., Moridsadat, P. and Malekipoor. R., 2011. Investigation of factors influencing participation of pastoralists in range management plans in Tafresh Country rangelands. Journal of Rangeland, 4 (4): 598-608.

-Ghorbani, M., Salari, F., Saeedi graghany, H. R. and Senaee, A., 2015. Analysis of bonds of trust and community participation in the network of farmers in participatory rangeland management (Case study: Grgv- area Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Journal of Pasture, 9 (2): 194-181.

-Heydari, Gh., Agili, S. M., Barani, H., Ghorbani, J. and Mahboubi, M. R., 2010. An analysis of correlation between range condition and participation of ranchers in range management plans (A case study in Baledeh summer rangeland, Mazandaran Province. Rangeland, 4 (1): 138-149.

-Hosseininasab, M., Barani, H. and Dianati Tilaki, Gh., 2010. Study on relationship between ownership type and exploitation state in summer rangeland of Arak Township. Iranian Journal of Range and Desert Research, 17(2): 167-179.

-Khoshfar, Gh. R., 2008. The effect of social capital on political participation, Case study: Golestan Province. Thesis, sociology, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Social Sciences, Iran, 300p.

-Shahraki, M. R., Abedi-Sarvestani, A., Behmanesh, B. and Gholami, N., 2014. Impact of extension education courses on participation of stakeholders in conducting rangeland cooperative's projects in Gonbad-e-Kavoos township. Cooperation and Agriculture, 2 (8): 89- 105.

-Mahmodi, J. and Hakimpour S. H., 2012. A study on the effective socio-economic factors nvolving in social participation in Nour. Sociology of Youth Studies, 2(5): 129-148.

-Papzan, A. H. and Afsharzadeh, N., 2010. Native mechanisms in range management of Kalhor tribe's nomads. Iranian Journal of Range and Desert Research, 17 (3): 476-488.

-Ahmadi, R .Heydari, Q. and Khoshfar, Q., 2018. Analysis of the relationship between different levels of trust with the participation of rangeland beneficiaries in rangeland improvement and reclamation. Iranian Journal of Range and Desert Research, 25 (2): 344-354.

-Ahmadi, F. Heydari, Q. and Shafiee, F., 2016. Social and economic factors affecting the illingness of ranchers to participate in rangelands rehabilitation and restoration projects. Iranian Journal of Range and Desert Research, 25 (1): 102-115.

-Yegane, H.Kakpoor, L. Foladi, M. and Ahmadyoosefi, S., 2017. Effective factors on range insurance acceptance by the beneficiaries in Golestan province-Kalaleh district. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (4): 840-829.