بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع زمین‌سنگ استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام در روز بود. برای تعیین شاخص‌های ذکر شده از دستگاه موقعیت‌یاب جغرافیایی جی‌پی‌اس گارمین استفاده گردید که با استفاده از کمربندی مخصوص به پشت یک بز سه ساله بسته شده و پس از خروج دام از آغل فعال شده، سپس در پایان روز داده‌های آن با استفاده از مدتراک در محیط الویس استخراج گردید. مسیر حرکت دام به انتخاب چوپان مشخص ‌شد. نتایج رفتار چرایی دام در ماه‌های فصل چرا برای چهار سال مورد مطالعه نشان داد که در بین سال‌ها، فقط میانگین سرعت دام در سال چهارم و برای ماه‌های فصل چرا نیز تنها زمان حرکت و زمان استراحت در ماه‌های چهارم و پنجم معنی‌دار شد و دیگر خصوصیات رفتاری چرای دام اختلاف معنی‌داری نداشتند. همچنین در طی سال‌های بررسی 31 تا 39 درصد از زمانی که دام در مرتع حرکت می‌کرد به چرا اختصاص داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on grazing behavior of Tali goat in Zaminsang rangelands of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Soltanipour 1
  • Saeedeh Nateghi 2
  • Mohammad Fayaz 2
1 Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, Iran
2 Assistant Professor, Hormozgan Research Center for Agriculture and Natural Resource, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

This research was aimed to determine the grazing behavior of Tali goat, as the dominant livestock, in the Zaminsang rangelands of Hormozgan province for four years starting from 2006. The indices examined in this study included the time of livestock entry to and exit from rangelands, the daily distance moved by the livestock, the livestock path, maximum and average livestock speed, and the time spent for livestock rest, movement and grazing. To determine the mentioned indices, the GARMIN GPS was used and closed with a special belt behind a three-year-old goat. The GPS was activated when the livestock exited the barn. Then, at the end of the day, its data were extracted in the Ilwis software.  The path of livestock movement was determined by the shepherds. According to the results, significant differences were found for the average speed of livestock in the fourth year, and the movement time and rest time in the fourth and fifth months, while no significant difference was found for other behavioral characteristics of livestock grazing.  Moreover, during the study period, 31 to 39 percent of the time the livestock moved in the rangeland was dedicated to grazing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grazing behavior
  • Zaminsang rangelands
  • Hormozgan province
  • Tali goat
  • GPS
- Ahmadi, A., 2009. Determination of preference value and grazing behavior of range plants for different ages of sheep in deserts and steppes Qom. PhD thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

- Ahmadi, A., Sanadgol, A., Mohseni, M., Arzani, H. and Zahedi, G., 2009. Study on grazing behaviour of Zandi sheap in Qom province. Journal of Range Mangement, 3 (2): 232-245.

- Ahmadi, A. and Peiravi, M., 2010. Effects of animal age and different months of grazing season on grazing behaviour and diet selection of Zandi ewes grazing in steppe rangelands (case study: Yekke bagh, Qom). Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 16 (4): 536-550.

- Asadpour, R., 2010. Final report of study of  preference value of range plants  and animal grazing behavior in key ranges of 5 bioclimatic zones of Iran (Sirik Rangelands in the Hormozgan province). Research institue of Forests and Rangelands, 142 p.

- Ehsani, M., Fayaz, M., Shirmardi, H., Hoseini, S., Saedi, K., Shoushtari, M. and Hasani, J., 2015. Comparison of sheep grazing behavior at different slopes of semi-steppe rangelands (Karsanak, Sarali Abad, Saral, Gavan ban and Qorveh). Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 22 (3): 558-569.

- Fayaz, M., Piri, H., Yeganeh, H., Sour, A. and Ghaemi, M., 2013. Study of cow grazing behavior in Tazkharab rangelands of Uromieh. Journal of Range and Watershed, 66 (4): 549-563.

- Karimi, Gh., Yeghaneh, H., Moameri, M. and Goudarzi, M., 2014. Grazing behavior of Fashandy breed at different slopes of Kordan rangelands. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (2): 295-306.

- Lyons. R. K. and Machen, R. V., 2002. Intepreting Grazing Behavior.Texas agriculture extention service. Texas A and M university system.

- Mesdaghi, M., Tizray, A. and Forughyan, P., 1976. Research on the relative palatability of plants cultivated pasture in steppe and semi steppe of Markazi province. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.

- Munkhtsetseg, E., Kimura, R., Wang, J. and Shinoda, M., 2007. Pasture yield response to precipitation and high temperature in Mongolia. Journal of Arid environment, 70: 94-110.

- Najafi, K., 2011. Final report of study of  preference value of range plants  and animal grazing behavior in key ranges of 5 bioclimatic zones of Iran (Jevengane Genou Rangelands in the Hormozgan province). Research institue of Forests and Rangelands, 122 p.

- Roath, L. R. and Krueger, W. C., 2008. Cattle grazing and behavior on a forested range. Journal of Range Mangement, 48 (4): 314-321.

- Sanadgol, A., 2005. Vegetative and productive characteristics of plants and animal grazing behaviour in Rud-e-shour rangelands, Saveh. Proceedings of seminar on arid zones range management, Karaj, Iran.

- Schlecht, E., Hiernaux, P., Kadaoure, I., Hu¨lsebusch, C. and Mahler, F., 2006. A spatio-temporal analysis of forage availability and grazing and excretion behaviour of herded and free grazing cattle, sheep and goats in Western Nigeria. Agriculture Ecosystems and Environment, 113: 226–242.

- Zare, M., Fayyaz, M., Goodarzi, Gh. and Farmahini, A., 2014. Investigation of sheep grazing behavior in semi-steppe rangelands of Anjedan Arak. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (2): 329-335.

- Zare Kia, S., Ashouri, P., Fayyaz, M., Gudarzi, M. and Zare, N., 2014. Study of sheep grazing behavior in steppe rangelands (Case study: Khoshkehroud of Saveh). Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (4): 676-684.