برآورد ارزش اقتصادی گردشگری مراتع حوزه آبخیز ابر شاهرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 ستاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات غیر بازاری محیط زیست از جمله گردشگری به دلایل زیادی از جمله شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط انسانها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم گیرندگان برنامه‌ریزان، تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بی رویه منابع طبیعی، مهم می‌باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز ابر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه-دوبعدی است. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل 130 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری شد. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای رضایت از خدمات رفاهی، اقامت شبانه در صورت ایجاد کمپ، هزینه خانوار و پیشنهاد در سطح احتمال 5 درصد معنی دار می‌باشند و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از حوزه آبخیز ابر می‎‎‎‎‎‎باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع منطقه 8096 ریال بدست آمده‎‎‎‎است و ارزش تفرجی هر هکتار مراتع منطقه نیز 790958 ریال در سال تعیین شد. نتایج بیان می‌کند که حوزه آبخیز ابر ارزش تفرجی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان، توجیهی را فراهم می‌کند تا از کیفیت منابع طبیعی حمایت نمایند و از کم جلوه دادن منابع مرتعی جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the recreational value of Abar Watershed Rangelands in Shahrood

نویسندگان [English]

  • Hasan Yeeganeh 1
  • Mohammadreza Shariati 2
  • Adel Sepehri 3
1 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 M.Sc. Student, of Rangeland Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Valuating the non-market environmental functions and services including tourism is important for many reasons including understanding the ecological benefits, providing the country's environmental issues to the planners, modifying the national computing system such as gross national product and preventing the destruction and excessive exploitation of natural resources. The aim of this research is the estimation of the recreational value of Abar watershed using a contingent valuation method. To investigate the factors affecting willingness to pay of individuals, the logit model was estimated using maximum likelihood estimation. Required data were collected through questionnaires and interviews. The results showed that overnight stay, family cost, and satisfaction of welfare services were significant (P<0.05), affecting the WTP. The mean of WTP for recreational value of this rangeland was calculated to be 8096 Rials per visitor. According to the results, the Abar Watershed has considerable recreational values. Thus, these values provide enough justification for policymakers to maintain the quality of natural resources and avoid degrading rangeland resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent valuation method
  • Logit model
  • income and willingness to pay
-  Amirnejad, H. and Ajdari, S., 2011. Comparison of the use of logite, probit and tobite in the economic valuation of environmental resources. Agricultural Economics, 5 (3): 95-119.

-  Baral, N., Stern, M. J. and Bhattarai, R., 2008. Contingent valuation of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal: Implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics, 66: 218-227.

-  Costanza, R., d'Arge, R., Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. J., Sutton, P.and Van Den Belt, M., 1997. The Value of The World’s Ecosystem Services and Natural Capital, Ecological Economics, (25): 3-15.

-  Fatahi, A. and Fathzadeh, A., 2011. Conservation watershed valuation using the contingent valuation method (Case study: Gomishan wetland). Iran-Watershed Management Science & Engineering, 5(17): 47-52.

-  Five-Year Plan of Economic and Social and Cultural Development of Iran. 2011-2015.Publications Management and Planning Organization.

-  Forester, B., 1989. Valuing outdoor recreational activity: a methodological survey, journal of Leisure Research, 21(2): 185-197.

-  Ghorbani, M. and Firouzzare, A., 2008. Introduction to valuation of environment, Ferdowsi university of Mashhad publication. 214p.

-  Gombakomba, G., 2008. Economic valuation of communal rangelands in the Eastern Cape province of
South Africa, M.Sc. Thesis, University of Fort Hare, 152 pp.

-  Gurluk, S., 2006. The estimation of ecosystem services value in the region of Misi Rural Development Project: Rsults from a contingent valuation survey. Journal of Forest policy and Economics, 9(3): 209-218.

-  Hanemann, W. M., 1994. Valuing the Environment Through Contingent Valuation. The Journal of Economic Perspectives, 8 (4): 19-43.

-  Iranian Center for Statistics., 2016.Population and Housing Census in Semnan province. www.amar.org.ir

-  Judge, G., Hill, R. C., Griffiths, W., Luttkepol, H. and Lee, T., 1982. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. New York: Wiley.

-  Judge, G.G., Griffithes, W., Hill, R. C., Lukepohl, H. and Lee, T., 1985. The Theory and Practice of Econometrics Econometrics (Wiley Series in Probability and Statistics). 2nd Edition. Wiley. New York. USA. 1056p.

-  Kamaljit, K., 2006. Multiple Land Use in Tropical Savannas: Concepts and Methods for Valuation, Agricultural Journal, 1 (1): 90-95.

-  Karimzadegan, H., 2003. The Basics of Environmental Economics. Naghsheh Mehr Press. 224 p.

-  Karimzadegan, H., Rahmatian, M., Dehghani Salmasi, M., Jalali, R. and Shahkarami, A., 2007. Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services, Int. J. Environ. Res., 1(4): 368-377.

-  Keyvan Behjou, F., Zandi Esfahan, E. and Mahboub, B., 2016. Effects of ecotourism activities on soil changes in the Talesh rangeland ecosystems. Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 23 No. (2):356-344.

-  khadematorrasool, Z., Ghazavi, R.  and Mousavi, S. H., 2016. Feasibility of sustainable development of desert ecotourism in the Shiraz Desert. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(1): 70-79.

-  Lee, C. and Han, S., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23: 531-540.

-  Maddala, G.S., 1991. Introduction to Econometrics. 2nd Edition. Macmillan. New York.USA.

-  Mitchell, R. C. and Carson, R. T., 1989. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, DC: Resources for the Future. 488p.

-  Mosavi, S. A., 2011. Apt management of lands by designing a planning support system based on economic values of ecosystem functions (Case study: Mid-Taleghan sub-basin). PhD thesis of Tehran University, 318p.

-  Rastegar, Sh., 2013. Estimation and Comparison of Economic Value of Forage Production Functions and Soil Conservation of Vegetation of Rangelands. PhD Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 158 p.

-  Rasul, G., 2009. Ecosystem Services and Agricultural Land Use Practices: A Case Study of Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Http://ejournal.nbii.org.

-  Sayadi, F., Moghadadi, R. and Rafiee, H., 2015. Determining the optimal method for estimating the economic value of environmental satisfaction in Taleghan Dam. Environmental researches, 6 (11): 97-108.

-  Schlapfer, F., 2007. Contingent Valuation: A New Perspective. Ecological Economics. doi:10.1016/j.Ecoloecon.

-  Seydaei Glosefidi, S. E., Hosseini, S. S. and Yazdanbakhsh, B., 2017. Determination the priority of disposed zones of desert tourism by use of GIS (Case study: Isfahan Province). Iranian Journal of Range and Desert Research, 23 (3):441-430.

-  Sheikh, L., Sun, L. and Kooten, G., 2007. Treating respondent uncertainty in contingent valuation: A comparison of empirical treatments. Ecological Economics, (62): 115-125.

-  Sinden, J. A. and King, D. A., 1990. Articles and notes adoption of soil conservation measures in Manilla Shire, New South Wales. Review Marketing and Agricultural Economics‚ 58 (2, 3): 179- 192.

-  Venkatachalam, L., 2003. The contingent valuation method: A review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124.

-  Yeganeh, H., Rafiee, H., Saleh, I. and Bazgir, A., 2015. Estimating the Recreational Value of Taham Watershed Rangelands in Zanjan by Using a Contingent Valuation Method. Agricultural Economics, 9(4): 151-175.

-  Yeganeh, H., Yari, R., Sanaei, A. and Ahmad Usefi, S., 2017. Estimating the Economical Value of Natural Recreations and Investigating Effective Variables on Willingness to Pay of Individuals (Case study: Charbagh rangelands of the Gorgan). Journal of Rangeland, 11 (1):57-72.

-  Zare Mehrgerdi, M. R. and Ziaabadi. M., 2013. Ecotourism value of conservation of ecotourism-recreational area of Shirkoh- Yazd. Journal of Environmental Sciences and Technology, 16 (1): 123-131.