تحلیلی بر نقش‌آفرینی زنان در مدیریت مراتع عشایری (مطالعه موردی: سامان‌های عرفی منطقه شول‌آباد لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌‌طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران

4 استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی الگوی تقسیم کار حاکم بر فعالیت‌های مدیریتی مراتع نزد خانواده‌های عشایری و نیز بررسی نقش زنان در مدیریت مراتع در سامان‌های عرفی عشایری در منطقه شول‌آباد شهرستان الیگودرز واقع در استان لرستان انجام گردید. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شد. به‌طوری که در بخش اول تحقیق با استفاده از شیوه مشاهده و مصاحبه نامنظم (آزاد) داده‌هایی حاصل گردید و بعد داده‌های حاصل در طرح پرسش‌نامه استفاده شد. در تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. در بخش کمی تعداد 44 پرسش‌نامه با سئوالات باز در بین زنان عشایر تکمیل شد. مدیریت مراتع در سه بخش بهره‌برداری، حفاظت و احیاء و توسعه بررسی گردید. یافته‌های این تحقیق نشان داد الگوی تقسیم کار حاکم بر فعالیت‌های این خانواده‌ها به گونه‌ای است که زنان بیشترین نقش خود را در بهره‌برداری مراتع ایفاء می‌کنند و در بخش‌‌های حفاظت و احیاء مراتع نقش کمتری دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد زنان عشایر همانند گذشته در زمینه تولید محصولات دامی و فراورده‌های لبنی و نیز برداشت گیاهان دارویی و خوراکی نقش قابل توجهی داشته و سهم عمده‌‌ای در تولید و عرضه این محصولات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of women’s role in the management of nomadic rangelands Case study: Allotments of Shoul Abad region in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • leila khakipour 1
  • Hosein Barani 2
  • Ahmad Abedi Sarvestani 3
  • Saeed Gholamrezai 4
1 Ph. D student of Rangeland Science- Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Golestan, Iran
2 Associate Professor., Department of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran
3 Assistant Professor., Department of Agricultural Extension, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran
4 Assistant Professor., Department of Rural Development, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effect of labour division pattern on rangeland management activities in nomadic families as well as women’s role in management of rangelands in two allotments in Shoul Abad region, Aligudarz Township, in Lorestan province. This research was conducted by using survey method. In the first section, some data were collected using irregular interview and observation, and then obtained data was used in a questionnaire design. To determine sample size, Krejcie-Morgan-sample-size-table was used. In quantitative section, a total number of 44 questionnaires with open-ended questions were completed by nomadic women. Rangeland management was studied in three sections of exploitation, conservation, restoration and development. The findings of the present study showed that the effect of labor division pattern on the activities of these families is such that women play their most roles in rangeland exploitation and have a smaller role in the conservation and restoration of rangelands. The results also showed that nomadic women as in the past have played a significant role in the production of livestock and dairy products as well as harvesting of medicinal and edible plants, and they have an important role in the production and supply of these products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor division
  • women’s role
  • nomadic rangelands
  • Shoul Abad
-  Ahmad, T .I., 2013. The role of rural women in livestock management: socio-economic evidences from diverse geographical locations of Punjab (Pakistan). (Doctoral dissertation, Université Toulouse le Mirail Toulouse II).
-  Akbari, H., 2013. The role of women in sustainable development of environment. Journal of Women in Development and Politics, 10(4), 37-56.
-  Arshad, S., Muhammad, S. and Ashraf, I., 2013. Women’s participation in livestock farming activities. Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1): 304-308.
-  Asgari Moghadam, Z., 2008. The role of women in desertification and sustainable development of natural resources. Agriculture & Food Monthly, 69, 58-61.
-  Batebi, M., and Soltani, S. H., 2014. Strategies to increase women participation in environmental management in Iran. Journal of Agricultural and Sustainable Development, 47, 23-29.
-  Bina, L., 2003. Investigating the role of women's participation towards dealing with desertification and the factors affecting their participation in Hable-Rood desertification in Semnan province. Master Thesis. Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.
-  Boozarjamhari, K. H., Shayan, H. and Sadeghi, F., 2010. Determining the participation of rural women in agricultural activities (Case study: East and North Bnajooy villages of the Bonab East Azerbaijan). Journal of Arid Regions Geographics Studies, 1(1), 69-86.
-  Coser, L. and Rosenberg, B., 2015. The fundamental sociological theories. Translated by Ershad, F. 6ed Edition, Neii Publication, Tehran, Iran, 656p.
-  Dahrendorf, R., 2015. Homo sociologicus. Translated by Khadivi, Gh, R. 3ed Edition, Agah Publication, Tehran, Iran, 152p.
-  Fotovati, H., Salmanzadeh, S. and Ghaniyan, M., 2013. Clarification of the role of rural romen's participation in rural development. (Case study: Shavor villages of the Shoosh). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 43(4); 677-692.
-  Ghaderzadeh, A. and Yousefvand, H. A., 2013. Sociological factors effective in women’s Civic participation. Journal of Women in Development and Politics, 10(4); 101-126.
-  Ghadiri Maasoom, M., Mahdavi, M. and Barghi, H., 2005. Statistical analysis of growth trends and developments in employment in rural areas of Isfahan province. Geographical Research Quarterly, 54, 1553-172.
-  Ghanbari, Y., Hajariyan, A., Ansari, R. and Kiyani, F., 2013. Identify the factors and barriers of rural women's participation in agricultural activities. Journal of Rural Planning and Research. 2, 71-78.
-  Ghaniyan, M., Khani, F. and Ghadiri Maassom, M., 2008. The role of rural women in the exploitation, conservation and restoration of desert areas (Case study: Khoozestan province). Journal of Women Studies, 6(1), 119-135.
-  Hajiloo, F. and Khani, F., 2009. The effect of men's attitudes to create independent groups of rural women (Case Study: East Azerbaijan Province). Journal of Village and Development, 1, 151-171.
-  Hatyati, B., Ghahramanzadeh, M., Khodaverdizadeh, M. and Najafi, N., 2011. Investigating factors that affecting the acceptance of rural livestock’s insurance in Salmas. Journal of Animal Science Research, 2, 28-38.
-  Heidari, Gh. and Jahannama, F., 2003. Abilities of women in the rural agriculture. Journal of Women Research, 1(36);129-146.
-  Iffat, T., 2006. Women's role in use and management of rangeland resources in semi-arid mountains: a case study from Karak district, North Pakistan. Sustainable Sloping Lands and Watershed Management Conference, Department of Geography. University of Peshawar. Pakistan, 467-477.
-  Jethi, R., 2008. Participation of farm women in potato production. Indian Research Journal Extension Education, 8(1); 63-65.
-  Khani, F., 1997. Position and role of women in sustainable development process. Master Thesis in Rural Geography. Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.
-  Khani, F., 2012. Gender analysis in understanding the effects of rural tourism (case study: Cansologhan in the Northwest of Tehran). Journal of Rural Development, 3(11); 25-44.
-  Khani, F. and Choobchian, Sh., 2012. Gender relations in rural spaces and its effects on women’s participation (A comparative study on Moreedan villages of the Langrood and Holi villages of the Paveh). Journal of Rural Research, 3(11); 138-162.
-  Koeing, A. M., Saifuddin, A., Bazle, H. and Mozumder, Kh., 2003. Women’s status and domestic violence in rural Bangladesh individual and community level effects. Demography, 40(2); 269-288.
-  Mirlotfi, M, R., Bandani, M. and Shahraki, S., 2013. Investigating of women’s hidden work role in rural househols welfare. Journal of Spatial Planning, 3(10); 49-68.
-  Najafian, M. and Namdari, R., 2013. A survey on effective socio-economic factors on women’s performance in protecting the environment. Journal of Woman and Culture, 11; 89-98.
-  Ofei-Manu, P., 2009. Gender and environment in Japanese workplace. International Journal of innovation and sustainable Development, 4(2/3);150-164.
-  Sathiabama, K., 2010. Rural women empowerment and entrepreneurship development. Journal of Women Empowerment, Id (2475), 1-8.
-  Shadi Talab, J. and Khanjaninejad, L., 2012. Rural residents’ attitude towards rural women's abilities in village executive management (Case study: Paltkaleh villages and Balapapkiyadeh of the Langrood).  Journal of Rural Research, 3(12); 135-160.
-  Sohrabzadeh, H., 2004. Women, environmental protection and natural resources. Message of Woman Monthly, 12(156); 280-288.
-  Tanzeel Ur Rehman, A., 2012. Women participation in socio-economic development in agriculture areas of Pakistan. Universal Journal of Mamagement Social Sciences, 2(10); 9-20.
-  Tavasoli, Gh, A., 2013. Sociological Theories. 18ed Edition, Samt Publication, Tehran, Iran, 552p.