دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، بهمن 1397 
واکاوی فراوانی رخدادهای گردوغبار و بارش همزمان در جنوب‌غربی ایران

صفحه 770-788

طاهره انصافی مقدم؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ رضا اخوان؛ طاهر صفرراد؛ فرشاد امیر اصلانی


واکاوی آماری پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی اصفهان)

صفحه 863-876

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ طیبه مصباح زاده


بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع‌داری در ایران

صفحه 898-910

مهدی زهدی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ عادل جلیلی؛ غلامحسین خورشیدی


شناسایی و بررسی تنوع گیاهان دارویی در مراتع کوهستانی عنبران اردبیل

صفحه 944-955

اسد صادقپور؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مصطفی غنمی جابر