بررسی فصل و روش کشت مناسب گونه دائمی Astragal us curvirostris در مراتع بلومان استان لرستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات مرتع،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

متأسفانه به‌دلیل استفاده‌های غیر اصولی از منابع طبیعی تغییرات شگرفی در کره زمین بوجود آمده که همه به ضرر انسان است. ماهیت چند بعدی توسعه پایدار سبب توجه بیشتر به استفاده از گونه‌های سازگار، مقاوم، پرتولید، مرغوب و باخوشخوراکی مناسب شده است. یکی از این گونه‌ها، گونه دائمی Astragalus curvirostris است که یکی از رویشگاه‌های آن در مراتع بلومان با ارتفاع متوسط 1960 متر از سطح دریا و بارش متوسط سالانه 3/593 میلی‌متر می‌باشد. در 2 زمان و 2 روش کاشت بصورت کرت‌های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک کاملاً تصادفی در سه تکرار و طی چهار سال (از سال 1393 تا 1396) اجرا گردید. کرت اصلی دو تیمار فصل کاشت شامل پاییز و بهار و کرت فرعی شامل دو روش کشت بذرکاری و بذرپاشی بود. برای مقایسه اینکه بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود دارد از تجزیه واریانس و برای گروه‌بندی میانگین تیمارها از آزمون دانکن استفاد شد. نتایج نهایی نشان داد که بین میانگین تعداد پایه‌های موجود تیمارهای مختلف شامل بذرکاری‌ پاییزه، بذر‌پاشی پائیزه، بذر‌کاری بهاره و بذر‌پاشی بهاره در سطح 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد (P≤ 0.01). یعنی نوع کشت و فصل آن در ایجاد پوشش، کارایی متفاوت دارند. همچنین بین کرت‌ها نیز در سطح 1% اختلاف معنی‌دار مشاهده می‌شود که در واقع می‌تواند به اجرای تیمارها در هر کرت وابسته باشد. در نهایت مشخص گردید که گونه Astragalus Curvirostrisدر فصل پائیز و روش کشت بذرکاری بهترین سطح موفقیت را حاصل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation the methods include: Cultivation and Establishment of Perennial forb "Astragalus curvirostris" in Blooman rangelands, Lorestan – Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Siahmansour 1
  • Mohammad fayaz 2
1 Research Instructor, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Unfortunately, due to the improper use of natural resources, tremendous changes on the Earth happened which are harmful to human beings. The multidimensional nature of sustainable development has caused to pay more attention to the use of compatible, resistant, productive, high quality and palatable species. One of these species is Astragalus curvirostris as a permanent species, which one of its habitats is in Beluman rangelands with an average height of 1960 meters above sea level and an average annual rainfall of 593.3 mm. In two times and two methods of planting, split plots were arranged in a randomized complete block design with three replications during four years (from 2013 to 2016). The main plot included two treatments of planting season consisted of autumn and spring, and the subplots included two methods of seed cultivation and seeding. Analysis of variance was used to compare significant differences between treatments, and distribution of mean treatments was analyzed by Duncan test. The results showed that there was a significant difference between the average number of available plant stands in different treatments including autumn seed sowing, autumn seed spreading, spring seed sowing and spring seed spreading at 1% level (P≤0.01). It means that its cultivation type and season have different performance on plant coverage. In addition, there was a significant difference between the plots at 1% level, which in fact can depend on the implementation of the treatments in each plot. Finally, it was found that Astragalus curvirostris achieved the best level of success in autumn and the seed sowing method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus curvirostris
  • seed sowing
  • seed spreading
  • rangeland
  • season of cultivation
  • Lorestan
-  Agrawal, R. L., 2004. Seed Technology. New Delhi, Oxford IBH Publication, 13: 104-6.
-  Ahmadi, F., Mansory, H. and Karimi, K., 2013. Study of flora, Life form and Chorotypes of the forest area of west Kurdistan (Iran). Journal of Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2 (9): 11-18.
-  Aliakbari, M., Jafari, R. Wahhabi, m. and Saadatfar, A., 2010. Determine the potential habitat of Gon-dunes using GIS integration and remote sensing. Journal of Application of Remote Sensing and GIS in Natural Resources Science. 1(1): 15-29.
-  Azarnivand, H. and Chahuki, M., 2008. Modification of pastures, Tehran University Press. 354p.
-  Azevedo, L. B., Huijbregts, M. A. J., Hendriks, A. J., van Zelm, R. and Leuven, R. S. E. W., 2014. Developmed and application of stressor – response relationships of nutrients. Ph.D. Thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands, ISBN: 978-94-6259-231-5.
-  Azimi, R., Khajeh Hosseini, M. and Falahpor, F., 2014. Evaluation of seed germination features of Bromus kopetdaghensis Drobov under different temperature. Journal of Range and Watershed Managment, 67(2), 253-261.
-  Bader, A., Flamini, G., Cioni, P. L. and Morelli, I., 2003. Essential oil composition of Achille santolina L. and Achillea biebersteinii Afan. Collected in Jordan. Flavour and Fragrance Journal,18: 36-38.
-  Bagherzadeh, H., Jankju, M. and Kafi, M., 2013. Measuring spatiotemporal changes in salt concentration within the plant parts and understory soil of Salsola arbusculi formis Drob. Journal of Range, 7(2):124-133.
-  Beheshti Fard, A., 2017. News report, Rahe Dana Information Network, ID Report, 1099331.
-  Castro J., Zamora, R., Hodar J. and Gomez, J. M., 2002. Use of shrubs as nurse plants: A new technique for reforestation in Mediteranean mountains. Restoration Ecology, 10 (2): 297-305.
-  De Martino, L., Mancini, E. and De Almeida, L. F. R., 2010. The anti germinative activity of twenty-seven monoterpens. Journal of Molecules, 15: 6630-6637.
-  Farzam, M. and Bagherzadeh, H., 2016. Comparing seed yield of Salsola rigida, Kochia prostrata and Eurotia ceratoides under rainfed and irrigation Regimes, in Sharak-Imam Neyshabur Seed Production Station. Iranian Journal of Range and desert Research, 23(3), 618-626.
-  Fayaz, M. and Bayat, M., 2015. Livestock behavior. Iranian Institute of Forestry and Rangelands, 149: 30-93. 
-  Filehkesh, E., Gazanchian, G., Aliabadi, A., Farzaneh, H. and Sadeghzadeh, E., 2006. Investigation the best of time & method planting Eurotia ceratoides (L.) in region of Sabzevar. Iranian Rangeland and Desert Research Journal, 13(2), 109-115.
-  Flores, J., Briones, O., Flores, A. and Sanches, S., 2004. Effect of predation and solar exposure on the emergence and survival of desert seedlings of contrasting life-forms. Journal of Arid Environments, 58:1-18.
-  Ghasemi-Arian, A., Ghorbani, R., Nasripour Yazdi, M. and Mesdaghi, M., 2016. 'Effect of temperature on seed germination characteristics of Doremaammoniacum', Iranian Journal of Plant Researches, 29(3): 686-693.
-  Gholami, P., Ghorbani, J. and Ghaderi, Sh., 2011. Allelopathic effects of Artemisia aucheri on seed germination properties of Festuca arundinacea Schreb and Dactylis glomerata. Journal of Plant Ecophysiology, 9(3), 42-52.
-  Hadian, F., Hoseini, S. and Seyed Hoseini, M., 2015. 'Monitoring vegetation changes using precipitation data and satellite images in north-west of Iran'. Iranian Rangeland and Desert Research Journal, 21(4: 756-768.
-  Hastwell T. G. and Facelli, J. M., 2003, Different effects of shade induced facilitation on growth and survival during the establishment of a chenopod shrub. Journal of Ecology, 91:941-950.
-  International Rules for Seed Testing. Zurich, International Seed Testing Association (ISTA)., 2008. http://www.seedtest.org/en/international-rules.
-  Koochaki, A., Tabrizi, L. and Nassiri Mahalati, M., 2009. Organic cultivation of Plantago ovata and Plantago psyllium in response to water stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 2(1):67-78.
-  Zadbar, M., 2001. Investigation of the effect of mixed crop on the establishment of drought tolerant plants. Doctoral dissertation on desertification, Turkmenistan Desert Research Center.
-  zangoie, M., 2012. Evaluation of cardinal temperature for germination of asafoetida (Ferula assafoetida .L) seeds. Journal of Plant Production Research, 19(3), 193-202.