بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع‌داری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم مرتع، گروه مرتع‌داری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مرتع‌داری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

قوانین و مقررات وضع شده در چند دهه اخیر، تأثیر فراوانی بر مراتع و نحوه بهره‌برداری از آن داشته و از سوی دیگر این قوانین پایه و اساس سیاست‌های حاکم بر نوع مدیریت و تشکیلات دولتی مربوطه بوده است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثربخشی قوانین و مقررات وضع شده در رابطه با مرتع و مرتع‌داری می‌‌‌باشد که برای این منظور از طریق دیدگاه‌سنجی متخصصان و کارشناسان مرتع اقدام شده است. در این ارتباط، جامعه متخصصان مرتع‌داری و یا کارشناسان منابع طبیعی که به‌نوعی از لحاظ تجربی و حرفه‌‌ای با موضوع مرتع و مرتع‌داری مرتبط هستند، شناسایی و از طریق پرسشنامه نظرات آنان جمع‌‌آوری گردید. مخاطبان در سه گروه اصلی کارشناسان و شاغلان در بخش اجرا، تحقیقات و دانشگاهیان تقسیم‌بندی شدند. در مجموع ۲۶۸ پرسشنامه تکمیل و پاسخ‌های ارائه شده با روش‌های آماری متداول تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد، در مجموع قوانین و مقررات موجود نتوانسته مانع تخریب مراتع، حفاظت و ارتقاء وضعیت آن شود و این قوانین تا حد زیادی موجب بر هم خوردن نظام‌های مدیریت مراتع در گذشته شده و سیستم مدیریتی مناسبی نیز جایگزین آن نشده است. بعلاوه اینکه بخش زیادی از پاسخگویان معتقد بودند که قوانین و مقررات فوق نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Range management Laws and regulations in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zohdi 1
  • Hosein Arzani 2
  • Seyed Akbar Javadi 3
  • Adel Jalili 4
  • Gholamhosein Khorshidi 5
1 PhD student in Range Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Departmant of Range Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Research professor of Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
5 Professor of management and accounting of martyr Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

     Rules and regulations in the last few decades have had a great impact on rangelands and its exploitation; on the other hand, these rules are the foundation of the policies governing the type of management and relevant government agencies. The aim of this research was to examine the effectiveness of the laws and regulations related to the rangeland and range management, with the help of a survey of experts and rangeland specialist. In this regard, the community of rangeland specialists or natural resources experts, who were empirically and professionally related to rangeland and range management issues, was identified and their opinion was collected through questionnaires. The audience was divided into three main groups of executive and research experts and academics. A total of 268 questionnaires were completed and the responses were analyzed using descriptive statistical methods. The results showed that, in general, the existing rules and regulations could not prevent the degradation of rangelands and result in rangeland conservation and improvement, and these rules have greatly contributed to the collapse of the range management systems in the past, while an appropriate management system has not been replaced. Moreover, a large part of respondents believed that the laws and regulations need to be reviewed and updated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • laws and regulations
  • experts
  • rangeland management
  • questionnaire
-  Abdolahpour, M., Saffari N. Gh., 1986. Forests and Rangeland and Socio-economic Problems. Journal of Forest and Rangeland, (3):4-7.
-  Abdolahpour, M., 2001. The balance of livestock and rangelan or the balance of farmer and rangeland?. Procceding of The second National Conference of Range and Range management in IRAN, 54-63. 
-  Abdolahpour, M., 2006. Check of forests and rangeland laws (The method of laws foramation and commentary some of parts of it). Noshahr Azad University. 
-  Ahmadi, S., Barani, H., Aghili, S. M., Sepehri, A. D. and Khaje, S.Gh., 2011. The analysis of law nationalize of forests and rangelands and its possible effects on, Rangelands Degraded. The Second National Conference on Combating Desertification and Sustainable Development of Desert Wetland Iran, 210-213.
-  Ansari, N., Saiyed Aghlaghi Shal, S.J. and Fayaz, M., 2007. Effects of legal and organization factors, resource management and social groups on the degradation of renewable natural resources. Journal of Rangeland; Iranian Society for Range Management, 4(1): 423-438 .
-  Araghi, S. E., Karimi, A., Ghamami, M., Taghizadeh Ansari, M. and Shams, A., 1998. Comparative study of the laws system of dorests and rangelands. Institute of Comparative Law of Tehran University Faculty of Law and Political Science.
-  Araghi S. E. and Ghamami M., 1998. Natural resources law (The principle of conservation of natural resources). Journal of Forest and Rangeland, (39):6-12.
-  -Ashraghi Ch. and Moeenedin, H., 1993. Rangeland of Iran past, now and feture. Journal of Forest and rangeland, (19): 23-32.
-  Bandarchi, M. R., 2003. Protection of forests and rangelands in Iran criminal law. The first Conference of Environmental Law and the Judiciary, 285-298.
-  Emamdadi Al. and Saghafi, M., 2016. Environmental protection in the light of the legal rules. Journal of Environmental Law, (1): 40-55.
-  -Etemadi, S. U., 1995. Law of nature and natural resources law. Journal of Forest and Rangeland, (29): 6-16.
-  -Faure, G. M. and Visser, M., 2003. New perspectives on economic crime (law and economics of environmental crime). 57-72. A Survey available at: <http://www.hertig.ethz.ch/LE_2004 _files / Papers / Faure _ Environmental _Crime.pdf>.
-  -Feller Joseph, M., 1998. Recent developments in the law affecting livestock grazing on western riparian areas. 18(4): 646–657.
-  -Ghorbani, M., Mehrabi, A. A., Azarnivand, H., Bastani, S., Jafari, M. and Seeland, K., 2015. Communal institutions for the management of rangeland resources and dairy production in Taleghan Valley, Northern Iran. The Rangeland Journal, 169-179.
-  Hejazi, S. A, Mohajeri, El. and Jananeh, K., 2012. Studied of environmental laws reserves of natural resources. The Third National Conference on Combating Desertification and Sustainable Development of Desert Wetland Iran, 93-99.
-  Koc, A., Walter, H., Schacht, H. and Erkovan, I., 2014. The history and current direction of rangeland management in Turkey. Rangelands, S0190-0528(14) 00006-6, 39-46.
-  Moeenedin, H., 1994. Historical of rangeland and ownership in Iran. The First National Conference of Range and Range Management in IRAN, 99-114.
-  Moeenedin, H., 1995. Historical of ownership and rangeland in Iran. Journal of Forest and Rangeland, (29): 33-42.
-  Moeenedin, H., 1997. Rangland and law (1). Journal of Forest and Rangeland, (37):16-28.
-  Moeenedin, H., 1998. Rangland and law (2). Journal of Forest and Rangeland, (38): 11-19.
-  -Motamedi, Gh., Heidari, Gh.R. and Ghadimi, Az., 2007. Laws and regulation colletcion of ministry of agriculture. Behnami Publications.
-  Office Range of Iran, 1985. Rangeland and range management in Iran. Journal of Forest and Rangeland, 1, 20-31. 
-  -Pain, N., 2003. Criminal law and environmental protection overview of issues and themes in: Environmental Crime: Proceeding of a Conference held 1-3 September. Hobart Neil Gunningham, available at:«http:// www.aic. gov.au/publications/proceedings/26/ pain.pdf», 1-10.
-  Rebecca, N., 2006. Regulating grassland degradation in China: shallow-rooted laws?. ASIAN-PACIFIC LAW & POLICY JOURNAL, 7(2): 365-416.
-  -Shamekhi, T., 2009. Laws and management of natural resources (forest and meadows). Tehran University, 7-15, 109-110.
-  Rees, H., 2006. Can criminal law protect the environment?. 409-427. In: South, Nigel and Beirne, Piers (Eds.), Green Criminology. London, Ashgate Publication.
-  Shams, A., 1998. Rights and natural resources (status of forests and rangelands in thoughts and opinions of Emamieh jurists, the concept of Anfal. Anfal examples). Journal of Forest and Rangeland, (42): 66-69.
-  Usefi, H., Saeedizadeh, R., Mir, Z. and Fadaii Moghadam, A., 2016. Collection of rules and regulations of natural resources (explanatory and Corrected). ShapourKhast Publishers, 39-43.