ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از دو معیار آب و اقلیم (مطالعه موردی: بخشی از اراضی حوزه جازموریان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

چکیده

طی چند دهه گذشته کوشش‌های جهانی فراوانی برای مقابله و تعدیل این پدیده انجام شده است و یکی از مهمترین این اقدامات موضوع کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و تعدیل اثرهای خشکسالی از سوی سازمان ملل متحده می‌باشد. در این تحقیق به ارزیابی شدت بیابان‌زایی و شناخت مهمترین عوامل مؤثر بر تخریب اراضی بخشی از حوزه جازموریان پرداخته شد. در این تحقیق برای ارزیابی شدت بیابان‌زایی از مدل IMDPA استفاده شد. با توجه به محدودیت زمانی و هزینه دو معیار آب و اقلیم انتخاب گردید. ابتدا با تعیین میانگین هندسی شاخص‌ها و بعد معیارها، بیابان‌زایی کل محاسبه گردید و ارزش کمی شاخص‌ها و معیارها و بیابان‌زایی نهایی در 4 کلاس کم، متوسط، شدید و بسیار شدید تقسیم‌بندی شد. سپس با استفاده از GIS نقشه شدت بیابان‌زایی منطقه در دوره‌های مطالعاتی رسم گردید. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، معیار آب غالب می‎باشد و با متوسط وزنی 2/3 در کلاس شدید طبقه‎بندی شد. پس از آن معیار اقلیم با متوسط وزنی 4/2 در رتبه بعدی قرار داشت. نتایج حاصل گویای آن است که مهمترین شاخص‌های بیابان‌زایی در منطقه مورد مطالعه به‌ترتیب افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی آب، بارش، شاخص خشکی ترانسو، شاخص استمرار خشکسالی و شاخص SPI بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the current desertification condition using water and climate criteria (Case study: Jazmurian basin)

نویسندگان [English]

  • Farshad Soleimani Sardoo 1
  • Ali Azareh 2
1 Instructor, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, University of Jiroft, Kerman, Iran
چکیده [English]

Over the past few decades, there have been many global efforts to combating and mitigating desertification, and one of the most important actions is the United Nations Convention on the combating desertification. The present study aimed to assess the severity of desertification and identify the most important factors affecting land degradation in the Jazmurian basin. In this study, the IMDPA model was used to assess the desertification severity. Due to the time and cost limitations, two criteria for water and climate were selected. At first, by determining the geometric mean of the indices and then the criteria, the total desertification was calculated and the quantitative value of the indices and criteria and the final desertification were divided into four classes: low, moderate, severe and very severe. Then, using GIS, the desertification intensity map of the area was drawn up in the study periods. The results showed that in the study area, the water criterion was dominant and classified with a weighted mean of 3.2 in the sever class. Subsequently, the climate criterion with a weighted mean of 2.4 was in the next rank. The results indicated that the most important desertification indices in the study area were groundwater drop, electric conductivity of water, precipitation, TRANSO Drought Index, Drought Continuity Index and SPI index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land degradation
  • Indices
  • drop of groundwater level
  • Geometric mean
  • Jamzourian basin
 

-Abdi, J., 2008. Survey and mapping of desertification based on two criteria IMDPA model on water and soil (Abozeyd'abad area), Master's M.Sc. Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.108p.

-Ahmadian, M., Darvish, M. and Sadeghimanesh, M., 2014. Assessment and mapping the total risk of desertification using FAO and UNEP modified method (Case study: Gharachay watershed). Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(4): 604-619.

-Allington, G. R. H. and Valone, T. J., 2010. Reversal of desertification: The role of physical and chemical soil properties. Journal of Arid Environments, 74(1): 973-977.

-Azareh, A., Zahtabian, Gh., Nazari Samani, A. A. and Khosravi, H., 2015. Monitoring the desertification of Garmsar Plain with emphasis on two criteria for water and agriculture. Journal of Rangeland and Watershed Management, 68 (3): 427-439.

-Dolatshahi, R., 2007.  Desertification mapping based IMDPA model with an emphasis on three indicator water, soil and vegetation, case study Garmsar south, MS Thesis, faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-Ekhtesasi. , M. and Mohajri, S., 1996. Classification method for kind severity desertification in Iran, Proceedings of the Second Conference of the issues the desert areas in 1996, Kerman.

-Haghgoo, K., Rostami, N., Heshmati, M. and Faramarzi, M., 2017. Investigation of Desertification Status Using Iranian Model of Desertification Potential Assessment (Case Study: Gandhman Gandomban Plain, Ghasre­Shirinaz Palace). Journal of Geography and environmental sustainability, 7 (22): 21-33.

-Heidarizade. , Z., Karimi, H., Arami, S. and Azadnia, F., 2016. Evaluating the effect of climatic and water factors water factors on the severity of desertification Abu Ghoveyr Dehloran by using IMDPA model, Journal of Geography and Environmental Studies, 5 (20): 97-110.

-Heydarizadi, Z., Karimi, H., ArabiArami, S.A. and AzanniaAzadnia, F., 2016. Assessment of the impact of climate and water criteria on the severity of desertification in the Abu Abu­Ghavir Dehloran area using the IMDPA model. Journal of Geography and Environmental Studies, 5 (20): 97-110.

-Khosravi,. H., 2004. Application of MEDALUS model in check desertification in Kashan zone, Master's thesis, faculty of Natural resources, university of Tehran.

-Ladisa, G., Todorovic, M. and Trisorio_liuzzi, G., 2002. Characterization of area sensitive to desertification in southern Italy, Proc.Of the 2nd International Conference On New Trend in Water and Environmental Engineering for Safety and Life: Eco-compatible solutions for Aquatic Environmental, Capri, Italy.

-Masoodi, R., 2011. Desertification early warning system based on two factors water and climate in the Kashan plain, Master's thesis, faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-Masoodi, R., Zehtabian, G. R., Ahmadi, H. and Khalighi Sigaroodi, Sh., 2015. Evaluation desertification based on water and climate criteria, (Case study: (Kashan plain). Journal of rangeland and watershed management, 68(4):711-723.

-Mousavi, S. H., Vali, A. and Ranjbar Fordoei, A., 2017. Climate modelling of desertification in Haj Ali Gholi playa. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(3): 499-515.

-Nikoo., Sh., 2011. Assess the potential desertification based on IMDPA model for to identify factors influencing in land degradation (Case study: Damghan). PhD thesis, faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-Nikoo, Sh., Azarnivand, H., Zehtabian, Gh., Ahmadi, H. and Zare Chahuki, M. A., 2014. Assessing the current state of desertification and recognizing the most important degradation factors using Iranian model of desertification potential assessment (case study: Damghan area). Journal of Range and Watershed, 67(4):641-655.

-Rafie sharifabad, J. and Zehtabian., G., 2014. Evaluation of potential desertification condition Yazd-Ardekan plain based on water and climate criteria. Journal of desert management, 2(3): 51-60

-Rafie Sharifabad, J., Nohegar, A., Zahtabian, Gh. and Gholami, H., 2017. Study of temporal and spatial variations of groundwater quality for drinking and farming in Yazd-Ardakan plain. Journal of Desert Management, 5 (9): 107-119.

-Razavi, M., 2008. Compare with geometric averaging account in assessing the severity of desertification by using IMDPA model (Case Study: Desert of Meighan, M.Sc.Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.

-Salvati, L. and Sofia Bajoco, S., 2010. Land sensitivity to desertification across Italy: past, present, and future. Journal of Applied Geography,10(2): 1-9.

-Sepehr. A., Moeiri. M., Ekhtesasi. M. R. and Aghajani. S., 2010. Application MEDALUS method to provide a regional model for the assessment and mapping of desertification. Journal of Natural Resources of. Iranian, 61(4):537-544.

-Shakerian, N., Zehtabian, Gh.R., Azarnivand., H. and Khosravi, H., 2011. Evaluation of desertification intensity based on soil and water criteria in Jarghooyeh region. Journal of Desert, 16(1):23-32.

-Shakerian. N., Zehtabian. G., Azarnivand, H. and Khoeravi, H., 2011. Check the current status of desertification in the Jarghoie Esfahan zone with IMDPA model (with emphasis on the criteria of water, soil and vegetation). Journal of Rangeland and watershed management, 64(4): 411-421.

-Silakhori, E., Niknahad Gharemakhor, H. and Aghtabai, A., 2018. Desertification risk assessment of Incheh-broun area in Golestan Province using ESAs model. Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(1): 63-77.

-Sivakumar, M., 2007. Interactions between climate and desertification. Journal of Agricultural and Forest Meteorology 142(1): 143- 155.

-wang, X., Chen, F., Hasi, E. and Li, J., 2008. Desertification in China: a basement. Journal of Earth _ science Reviews, 88:188-206.

-Yang, X., Ding, Z., Fan, X., Zhou, Z. and Ma, N., 2007. Processes and mechanisms of desertification in northern China during the last 30 years, with a special reference to the Hunshandeake sandy hand, eastern Inner Mongolia. Journal of Catena, 71(1): 2- 12.

-Zehtabian, Gh., Shakerian, N., Azarnivand, H. and Khosravi, H., 2011 .Hazard assessment of groundwater degradation using IMDPA Model (Case study: Isfahan province, Iran). Geoformation for Disaster Management, 3(1):1-6.

-Zehtabian. G., 2007. Criteria and indicators for effective desertification, highlighting the role of water and irrigation, journal of forest and rangeland, 62(2):23-31.

-Zolfaghari, F. and Khosravi, H., 2016. Evaluation of desertification intensity in Saravan area using IMDPA model. Journal of Geography and Environmental Planning, 27 (2): 87-102.