فنولوژی سه گونه مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکزتحقیقات کشاوری ومنابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، بندرعباس ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به منظور آگاهی از مراحل فنولوژی و ارتفاع سه گونه مهم مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum، این بررسی از سال 1385 به مدت چهار سال در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان انجام شد. روش بررسی بدین‌صورت بود که 10 پایه از هر یک از انتخاب و اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی و ارتفاع کل گیاه برای هر پایه در مقاطع زمانی 10 روزه اندازه‌گیری و یادداشت‌برداری شد. نتایج نشان داد که بین سه گونه مطالعه شده از نظر مراحل فنولوژی در سال‌های مورد بررسی تفاوت وجود دارد، به‌طوری‌که در سال مرطوب شروع رشد گیاهی دو تا سه هفته زودتر و در سال‌های خشک همین مدت دیرتر آغاز می‌شود، ضمن آن که از نظر طول مدت زمان فعالیت رویشی و زایشی گیاهان تفاوت وجود دارد. بررسی‌ها نشان داد که با خنک شدن هوا و آغاز بارندگی، رویش گونه‌ها در منطقه آغاز می‌شود. دوره رشد گونه Aeluropus lagopoides شش ماه، گونهDesmostachya bipinnata شش و نیم ماه و گونه Halocnemum strobilaceum ده ماه بود. گونه Aeluropus lagopoides رشد رویشی‌اش از اول دی‌ماه شروع شد، حال آن‌که شروع رشد رویشی گیاهان Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum از اول اسفندماه بود. شروع گلدهی گونه‌ها به ترتیب دهه دوم فروردین، خرداد و شهریورماه و آغاز بذردهی نیز به ترتیب اوایل اردیبهشت، اوایل مردادماه و دهه سوم مهرماه بود. دوره خواب گیاهان نیز به ترتیب اوایل خردادماه، دهه دوم شهریورماه و اوایل دی‌ماه آغاز شد. با توجه به خوشخوراک‌تر بودن و غالبیت گونه Aeluropus lagopoides در منطقه زمین‌سنگ، زمان ورود و خروج دام با محوریت این گونه و همچنین با در نظر گرفتن فنولوژی دو گونه دیگر، اوایل آذر تا اواخر اردیبهشت‌ماه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Phenology of three range species Aeluropus lagopoides, Desmostachya bipinnata and Halocnemum strobilaceum in Zaminsang Rangelands in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • mohammad Amin Soltanipour 1
  • Saeedeh Nateghi 2
  • Ali Ehsani 3
1 Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, Iran
2 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Associated Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

To determine the phenological stages and plant height of three important range species Aeluropus lagopoides, Desmostachya bipinnata and Halocnemum strobilaceum, this investigation was carried out for four years starting in 2007 in Zaminsang Rangelands of Hormozgan province. In this study, the information about the phenology and plant height for 10 individuals of each species in 10-day intervals was measured and recorded. The results showed that phenological stages of three species were different in the study years, so that plant growth started 2-3 weeks earlier in wet years and later in dry years, while the duration of vegetative and reproductive activity of plants was different. The results showed that vegetative growth started with cooling of air and the onset of rainfall. The growth period of A. lagopoides, D. bipinnata and H. strobilaceum was 6, 6.5, and 10 months, respectively. The vegetative growth of A. lagopoides started from 22 December, whereas the vegetative growth of D. bipinnata and H. strobilaceum started from 20 February. The flowering stage started from April, June, and September, and the seeding stage from 22 April, 22 July, and 15 October, respectively. The dormancy period of plants started in 22 May, 1 September, and 22 December, respectively. Since Aeluropus lagopoides is a palatable and dominant species in the Zaminsang region, the time of arrival and departure of livestock is recommended to be late November to late May.

کلیدواژه‌ها [English]

  • henology
  • Range plants
  • Zaminsang region
  • Hormozgan province
- Assadi, M., 2002. Flora of Iran, Chenopodiceae family. Research Institute of Forests and Rangelands press, Tehran, Iran.

-Frank, A. B. and Hofmann, L., 1989. Relationship among grazing management, growing degree-days, and morphological development for native grasses on the northern great plains. Journal of Range Management, 42(3): 199-202.

- Habibian, S. H., 1996. Investigation on compatibilityof drought-resistant forage species in Arjan plain region of Fars province. Fars Research Center for Agriculture and Natural Resource, Shiraz, Iran.

- Hoseini, S. A., Shahmoradi, A. A. and Abarseji, Gh., 2008. Investigation on the presence of Halocnemum strobilaceum in saline and alkaline rangelands in north of Golestan province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 14(2): 110-123.

- Hoseini, S. A. and Abarseji, Gh., 2008. Investigation on phenology of 7 native salty plant species in Inchebroon station of Golestan province. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 69: 87-92.

- Rechinger, K. H., 1970. Flora Iranica, Gramineae, Akademische Druke- u.Velagsanstalt. Graz. Journal of Austria, 70: 420, 436.

- Saeidfar, M. and Rasti, M., 2001. Study on phenology of rangelands plants in Semirom region. Research Institute of Forests and Rangelands press, Tehran, Iran.

- Salehi, H., Hoveizeh, H. and Yousef Nanaei, S., 2003. Phenology of native plant species in the steppe and semi-steppe regions of Khuzestan province. Khuzestan Research Center for Agriculture and Natural Resource, Ahwaz, Iran.

- Schuster , J. L. and Garcia, R. C., 1973. Phenology and forage production of cool-season grasses in the southern plains (Texas). Journal of Range Management, 26 (5): 336-340.

- Tayyebi Khorrami, M., 1998. Study on some ecological characteristics of two rangeland species Elymus pertenuis  and Elymus hispidus var. villosus in Korusivand areas of north of Fars province. M. Sc. Thesis, Faculty of Natural resources, Tehran University, Tehran, Iran.