پیدایش و تحول خاک ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Soil formation and development in Homand range research station

نویسندگان [English]

  • Masoud Shakoi
  • Hamidreza Abbasi
  • Masoud Aleiha
Research Instructor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran