دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، تابستان 1398 
2. روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

صفحه 357-375

اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار


3. پیدایش و تحول خاک ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

صفحه 376-394

مسعود شکویی؛ حمیدرضا عباسی؛ مسعود علیها


5. روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

صفحه 409-436

حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان