روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

3 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on variation of vegetation cover and yield in rangeland in Markazi province (1377-1381)

نویسندگان [English]

 • Hosein Arzani 1
 • Hamidreza Mirdavodi 2
 • Mehdi Farahpour 3
 • Mojganolsadat Azimi 4
 • Seyed Hasan Kaboli 4
 • Abasali Sanadgol 3
 • Morteza Akbarzadeh 3
 • Valiollah Mozafarian 5
1 Associate Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Research Expert, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
5 Research Instructor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vegetation cover
 • yield
 • Assessment
 • Range management