بررسی نهشته های کواترنر جهت تععیت مناطق مستعد پخش سیلاب به کمک فن سنجش از دور () و سیستم اطلاعات جغرافیایی () مطالعه موردی: دشت تسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران،

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Quaternary deposits suitable for floodwater spreading using remote sensing techniques and GIS, Case study: Tassuj plain.

نویسندگان [English]

  • Karim Mehrvarz Moghanlo 1
  • Sadat Feiz nia 2
  • Jafar Ghayomian 3
  • Hasan Ahmadi 2
1 Research Expert, East Azarbayjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 Assiatant professor of soil conservation and watershed management, AREEO, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood spreading
  • Quaternary deposits
  • site selection
  • combining models
  • Tassuj plain