بررسی خصوصیات اکولوژیکی Salsola rigida در مراتع خشک استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on ecological characteristics of Salsola rigida species in arid rangelands of Semnan.

نویسنده [English]

  • daryoush Ghorbanian
Research Instructor, Semnan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Semnan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semnan province
  • Salsola rigida
  • drylands
  • erosion
  • produce of forage