اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis از چهار منطقه (اکسشن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس، ایران

2 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس، ایران

4 کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salinity stress on seed germination of four accessions of two Aeluropus species

نویسندگان [English]

  • Ghasemali Dianati Tilaki 1
  • Mohsen Nasiri 2
  • Soheila Nouri 3
  • Seyed Hasan Kaboli 4
1 Assistant Professor, Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Iran
2 Research Instructor,Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 M.Sc. Student, Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Iran
4 Research Expert, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination
  • Salinity
  • Aeluropus lagopoides
  • Aeluropus littoralis